kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Pro pracovníky veřejné správy jsme - ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha -  od letošního podzimu připravili nový program vzdělávání. První ze vzdělávacích akcí začne 2. listopadu.

 

Aktuálně vypsaný kurz

 

Základy metody BIM pro veřejnou správu

 

Rozsah: 28 hodin (16 prezenční + 12 distanční)

Místo konání: Benešov, vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu Praha (IVS), ulice Ke Stadionu 1918

Forma: Kombinovaná (prezenční + e-learning)

 

Absolvent kurzu:

  • rozumí principům metody BIM
  • vyzná se v základních pojmech a podstatě digitalizace procesů i komunikace
  • zná principy zavedení metody BIM do organizace
  • chápe jak využívání metody BIM promění způsob práce
  • získá znalosti nutné pro další navazující tematické kurzy

 

 

Základní charakteristika

 

Vzdělávací program je určen pracovníkům veřejné správy bez ohledu na to, zda do jejich pracovní činnosti patří zadávání veřejných stavebních zakázek souvisejících se stavbami či nikoli. Nevyžaduje žádné předchozí specifické znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií a probíhá v kombinované formě v uvedeném rozsahu.

 

Jeho hlavním cílem je seznámit účastníky s praktickými základy metody BIM, tedy digitální správy in­formací o stavbě v celém jejím životním cyklu. Absolvent vzdělávacího programu porozumí principům metody BIM, bude chápat základní pojmy a podstatu digitalizace procesů i komunikace včetně způsobu jak zavést metodu do současné organizace. Zároveň se seznámí s tím, jak využívání metody BIM promě­ní způsob práce, a také s výhodami a přínosy metody BIM i digitalizace obecně. Získané dovednosti jsou klíčové pro následné kurzy určené pro specifické pozice, zároveň ale umožňují pochopit principy metody BIM a digitální transformace obecně. Součástí vzdělávací akce je i procvičení dovedností na praktických příkladech.

 

Rozsah

 

Vzdělávací program má kombinovanou formu, skládá se z celkem tří kurzů, které nelze absolvovat samostatně. Na úvodní prezenční kurz (v případě hygie­nických omezení bude forma změněna na on-line kurz) v rozsahu dvou dnů navazuje série e-learningových kurzů a interaktivní on-line workshop pod vedením lektora. Celkový rozsah je 28 hodin.

Program a charakteristika jednotlivých částí

 

Kurz: Základy metody BIM pro veřejnou správu – úvod
Prezenční kurz je zaměřen na dvě základní nosná témata:

 

  • Metoda BIM a digitalizace stavebnictví – účastníci kurzu si v úvodu osvojí význam zkratky BIM a odbornou terminologii pro pochopení teoretických základů, jejich vzájemné provázání a souvislosti s příklady z běžné praxe. Budou umět rozlišovat elektronická a digitální data, grafické a negrafické informace, informační a digitální model stavby. Seznámí se s konkrétními možnostmi zvýšení efektivity práce v celkovém kontextu digitální transformace.

 

  • Základní pilíře metody BIM a její využití v praxi – na teoretický úvod naváže část zaměřená na praktické využití metody BIM. Důraz bude kladen zejména na pochopení vzájemného propojení tří pilířů metody BIM, tedy informačního modelu stavby (IMS), společného datového prostředí (CDE) a BIM Protokolu. Účastníci tak získají klíčové dovednosti pro řízení a správu staveb v digitálním pro­středí spolu se základními postupy, jak tyto změny zavést do současné organizace. Zároveň budou chápat propojení a návaznosti digitalizace stavebnictví na další digitální agendy státu.

 

E-learning: Odlišné vnímání BIM a strategie jeho zavedení – Série navazujících e-learningových kurzů prohlubují znalosti získané během prezenčního setkání. Jednotlivé e-learningy budou tematicky zaměřené a budou prohlubovat znalosti v každé z probraných oblastí. Všechny e-learningové kurzy budou zakončeny kvízem ověřujícím získané znalosti.

 

Praktický on-line workshop s lektorem – je určen pro absolventy prezenčních a e-learningových kurzů. Bude probíhat on-line a mít podobu lektorem moderované diskuse nad vypracovanými úkoly účastníků spolu s jejich dotazy . Zadání úkolů vycházejí z témat probíraných na jednotlivých kurzech a budou zaměřena na využití metody BIM v praxi.

 

 

  

 

  

Související články

 

2. a 3. 11. - Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  13.9.2021  | Osvěta
Startuje vzdělávací akce Základy metody BIM pro veřejnou správu. Jak se přihlásit?
6.-7.12. - Základy informačního modelu stavby
Martina Kourková  |  8.10.2021  | Osvěta
Na 6. prosince byl vypsán první letošní termín kurzu zaměřený na Základy informačního modelu stavby.
16. 11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 16. listopadu 2021 byl vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
25.11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 25. listopadu 2021 byl vypsán termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
30. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
Na 30. listopadu je vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE).
18. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
První letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE)
Kurz: Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz uvede účastníky do komplexní problematiky řešení smluvních vztahů v digitálním prostředí a seznámí s principy Českého smluvního standardu
Kurz: Správa informací o stavbě (CDE)
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz seznámí detailně s problematikou využívání společného datového prostředí (CDE) a naučí se také provést úvodní analýzu před nasazením CDE.
Kurz: Základy informačního modelu stavby
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz Základy informačního modelu stavby seznámí účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby a základními pojmy.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky