kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Pro pracovníky veřejné správy jsme připravili od letošního podzimu novou sérii kurzů. Úvodní prezenční setkání Základy metody BIM pro veřejnou správu se uskuteční v termínu 2. a 3. listopadu v místě pracoviště České agentury pro standardizaci v Praze.

 

 

Základy metody BIM pro veřejnou správu

 

Vdělávací akce: Základy metody BIM pro veřejnou správu

Termín konání: 2. 11. – 3.11.  2021, 9.00 - 15.30 hod

Rozsah: 28 hodin (16 hodin prezenčně: 2. 11. – 3.11.  2021,
+ 12 hodin distančně, praktický webinář v rozmezí 18. 11. - 30. 11. dle domluvy účastníků)

Cena: 9 760 Kč včetně oběda

Místo konání: Praha, Česká agentura pro standardizaci, 
Na Žertvách 132/24, Praha 8,  zasedací místnost List

 

Přihláška na vzdělávací akci

 

Lektorky: PhDr. Lucie Švamberková, Růžena Kentošová

Forma: kombinovaná – prezenční a distanční

Cílová skupina: veřejná správa, průběžné vzdělávání

 

Cíl: Pojmenovat klíčové části metody BIM, jejich pojmy a vztahy včetně konkrétních ukázek. Výsledkem je mít základní odborné zázemí pro další jednotlivé specifické kurzy pro části BIM, včetně prvotních kroků pro zavedení BIM do organizace a návaznosti BIM na nový stavební zákon.

 

Program

  • Digitalizace/digitální transformace 
  • Praktické příklady digitalizace
  • Co je to BIM
  • 3 pilíře BIM
  • Strategie zavedení BIM do organizace
  • Praktická část – řešení praktických úkolů ve skupinách

  

Základní charakteristika

 

Tato vzdělávací akce je určena pracovníkům veřejné správy bez ohledu na to, zda do jejich pracovní činnosti patří zadávání veřejných stavebních zakázek souvisejících se stavbami či nikoli, včetně nižší a střední úroveň řízení veřejných institucí. Kurz je doplňkem plánovaného vzdělávacího programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), který bude zaměřen na vzdělávání nejvyšší úrovně managementu. Nevyžaduje žádné předchozí specifické znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií a probíhá v kombinované formě v uvedeném rozsahu.

 

Hlavním cílem je seznámit účastníky s praktickými základy metody BIM, tedy digitální správy in­formací o stavbě v celém jejím životním cyklu. Absolvent vzdělávací akce porozumí principům metody BIM, bude chápat základní pojmy a podstatu digitalizace procesů i komunikace včetně způsobu jak zavést metodu do současné organizace. Zároveň se seznámí s tím, jak využívání metody BIM promě­ní způsob práce, a také s výhodami a přínosy metody BIM i digitalizace obecně. Získané dovednosti jsou klíčové pro následné kurzy určené pro specifické pozice, zároveň ale umožňují pochopit principy metody BIM a digitální transformace obecně. Součástí vzdělávacího kurzu je i procvičení dovedností na praktických příkladech.

Program a charakteristika jednotlivých částí

 

Kurz: Co je BIM: Úvod do digitální práce s informacemi o stavbě. Prezenční kurz je zaměřen na dvě základní nosná témata:

 

  • Metoda BIM a digitalizace stavebnictví – účastníci akce si v úvodu osvojí význam zkratky BIM a odbornou terminologii pro pochopení teoretických základů, jejich vzájemné provázání a souvislosti s příklady z běžné praxe. Budou umět rozlišovat elektronická a digitální data, grafické a negrafické informace, informační a digitální model stavby. Seznámí se s konkrétními možnostmi zvýšení efektivity práce v celkovém kontextu digitální transformace.

 

  • Základní pilíře metody BIM a její využití v praxi – na teoretický úvod naváže část zaměřená na praktické využití metody BIM. Důraz bude kladen zejména na pochopení vzájemného propojení tří pilířů metody BIM, tedy informačního modelu stavby (IMS), společného datového prostředí (CDE) a BIM Protokolu. Účastníci tak získají klíčové dovednosti pro řízení a správu staveb v digitálním pro­středí spolu se základními postupy, jak tyto změny zavést do současné organizace. Zároveň budou chápat propojení a návaznosti digitalizace stavebnictví na další digitální agendy státu.

 

E-learning: Poznejte metodu BIM – Série navazujících e-learningových kurzů prohlubují znalosti získané během prezenčního setkání.  Jednotlivé e-learningy budou tematicky zaměřené a budou prohlubovat znalosti v každé z probraných oblastí. Všechny e-learningové části budou zakončeny kvízem ověřujícím získané znalosti. 

 

Praktický on-line workshop s lektorem – je určen pro absolventy prezenčních a e-learningových částí. Jednodenní on-line workshop bude probíhat on-line a  bude mít podobu lektorem moderované diskuse nad vypracovanými úkoly účastníků spolu s jejich dotazy. Zadání úkolů vycházejí z témat probíraných na jednotlivých vzdělávacích kurzech a budou zaměřena na využití metody BIM v praxi.

 

 

 

  

  

Související články

 

6.-7.12. - Základy informačního modelu stavby
Martina Kourková  |  8.10.2021  | Osvěta
Na 6. prosince byl vypsán první letošní termín kurzu zaměřený na Základy informačního modelu stavby.
16. 11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 16. listopadu 2021 byl vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
25.11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 25. listopadu 2021 byl vypsán termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
30. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
Na 30. listopadu je vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE).
18. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
První letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE)
Kurz: Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz uvede účastníky do komplexní problematiky řešení smluvních vztahů v digitálním prostředí a seznámí s principy Českého smluvního standardu
Kurz: Správa informací o stavbě (CDE)
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz seznámí detailně s problematikou využívání společného datového prostředí (CDE) a naučí se také provést úvodní analýzu před nasazením CDE.
Kurz: Základy informačního modelu stavby
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz Základy informačního modelu stavby seznámí účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby a základními pojmy.
Sada kurzů: Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  1.9.2021  | Osvěta
Seznamte se podrobněji s úvodním vzdělávacím programem nazvaným Základy metody BIM pro veřejnou správu, určeným pro všechny pracovníky veřejné správy.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky