kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Usnesení Vlády ČR číslo 628/2017 (ve znění aktualizace z roku 2021) počítá s tím, že od července 2023 budou muset všichni veřejní zadavatelé řídit své nadlimitní stavební zakázky metodou BIM, tedy v digitálním prostředí. Jedním ze tří hlavních pilířů metody BIM je Informační model stavby (IMS). Ve skutečnosti je právě vytvoření IMS hlavním důvodem, proč metodu BIM používáme. Nejde totiž o to dělat BIM, ale efektivně spravovat veškeré relevantní informace o stavbě. To znamená sdílet je napříč všemi stavařskými profesemi i celým životním cyklem stavby. Díky tomu je budeme moci snadněji vyhledávat a získáme jistotu, že pracujeme vždy s aktuální a správnou verzí informace. Jak název napovídá, kurz seznámí účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby, uvede je do problematiky základních pojmů metody BIM a vysvětlí rozdíl mezi informačním a digitálním modelem stavby (DiMS). Kromě toho si rozšíří své kompetence k využívání metody BIM a budou správně chápat vazby mezi jednotlivými stěžejními částmi metody BIM – digitálním modelem stavby (DiMS), společným datovým prostředím (CDE) nebo přílohou smlouvy o dílo BIM Protokolem.

 

Účastníci kurzu si důkladně prohloubí úvodní znalosti získané na kurzu Základy metody BIM pro veřejnou správu. Rámcově se seznámí se zadávacími dokumenty investičních projektů využívajících metodu BIM, budou umět identifikovat role a odpovědnosti jednotlivých osob a znát užití a cíle veřejného zadavatele. Kromě toho porozumí roli informačního modelu stavby napříč jejím životním cyklem a dokážou rozlišit využití IMS během výstavbového projektu i následné správy stavby.

 

Kurz je dvoudenní a probíhá prezenčně v učebně. Součástí kurzu je také praktická část zaměřená na aplikaci teoretických poznatků na konkrétní případy. K přihlášení na kurz Základy informačního modelu stavby je vhodné (ale nikoli nezbytné) absolvovat program Základy metody BIM pro veřejnou správu, případně mít již základní povědomí o metodě BIM. Žádné další znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií nejsou potřeba.

 

Kurz je určen nejen pracovníky oddělení investičních a správy majetku, či pro ty, kteří s těmito odděleními budou spolupracovat, ale také pro nižší a střední úroveň řízení veřejných institucí. 

 

 

 

 

Termín Místo
   

 Pro koho je určen:

 

Pracovníci veřejné správy zabývající se problematikou veřejných zakázek, IT pracovníci

 

 

Vzdělávací cíl:

 

Seznámit účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby, uvede je do problematiky základních pojmů metody BIM a vysvětlí rozdíl mezi informačním a digitálním modelem stavby (DiMS).

 

 

Program:

 

  • Pilíře metody BIM a vzájemná vazba mezi jejími částmi
  • Role a odpovědnosti osob při využívání metody BIM
  • Zadávací dokumenty v rámci investičních projektů
  • BIM projektování
  • Práce s IMS ve společném datovém prostředí
  • Užití a cíle veřejného zadavatele
  • Efektivita zadávání projektů v souvislosti s reálnými požadavky na projekt

 

Lektoři:

 

Kateřina Schön

 

 

Forma:

 

prezenční - dvoudenní

 

 

Cena:

 

8 160 Kč včetně oběda

 

 

 

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky