kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Datový standard staveb (DSS) je důležitým krokem ke Stavebnictví 4.0 a především ke společnému digitálnímu jazyku českého stavebnictví. Společně s již vydaným mezinárodním klasifikačním systémem CCI se tak významně posouváme k možnosti strojově zpracovávat data pro i v digitálním modelu stavby v otevřeném formátu IFC. To je zásadní milník otevírající cestu ke sdílení informací napříč stavařskými profesemi a životním cyklem stavby. Rok 2021 přinesl zásadní průlom v diskusích s klíčovými stakeholdery. Díky tomu se podařilo vydat první dvě částí DSS – pro přípravu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Do konce roku navíc spatří světlo světa také třetí část DSS v podobě požadavků pro dokumentaci pro provedení stavby (DPS), tedy tak zvaná prováděčka.

 

Prohlížejte, filtrujte…

 

Nyní se směrem ke společnému jazyku digitálního stavebnictví posunujeme o významný krok. Datový standard staveb totiž dostává on-line podobu. Až doposud byly jednotlivé části DSS dostupné pouze ve formátu XLS, který je těžkopádný a především není vhodný pro strojové zpracování. Nová on-line prohlížečka dostupná na adrese dss.koncepcebim.cz otevírá na DSS úplně nový pohled. Umožňuje totiž velmi jednoduše filtrovat jednotlivé datové šablony z pohledu aktéra, fáze životního cyklu nebo účelu užití. Kromě toho dovoluje zvolit si různé pohledy, jak jsou datové šablony zorganizovány – a to od filtrování jednotlivých částí podle „zvyklostí“, přes pohled s využitím klasifikačního systému CCI, až po zobrazení podle tříd IFC (ten je vhodný pro všechny, kteří využívají CAD systémy a výrobce stavařských aplikací).

 

Tím vlastně zcela naplňujeme základní ideu metody BIM a digitálního světa obecně. I když každá stavařská profese potřebuje trochu jiný úhel pohledu, zajímá ji jiná část dat, mohou pracovat se stejnými podklady, sdílet stejné informace a vzájemně využívat toho, co vzniklo v průběhu životního cyklu stavby. Přesto to neznamená, že by museli používat stejný software nebo shodné nástroje. Každý bude mít k dispozici svůj pohled, a přesto bude mít jistotu, že snadno nalezne a pracuje s platnou a nejaktuálnější verzí informace.

 

exportujte

 

On-line prohlížečka DSS přináší navíc ještě jedno zásadní vylepšení. Každé datové šabloně i její vlastnosti je přiřazen jednoznačný identifikátor v podobě GUID, který umožňuje budoucí provázání informací sestavených podle DSS a především jejich spolehlivé strojové čtení. Celý Datový standard staveb nebo jeho vybranou část lze navíc přímo vyexportovat. K dispozici je výběr ze dvou formátů. Prvním je XLS, který je určený především pro využití v rámci BIM Protokolu, konkrétně jeho přílohy 1A.

 

Kromě toho je ale k dispozici také export do formátu IFC, přenášející datově strukturovatelné požadavky na datové šablony podle aktuálně vybraných filtrů v on-line prohlížečce DSS. Ten přináší zásadní posun zejména pro výrobce různých typů software určených jednotlivým stavařským profesím. Je jedno jestli jde o producenty CAD systémů či dodavatele rozpočtových, CAFM a dalších aplikací. Ti totiž dostávají k dispozici předpis pro strojově čitelná strukturovaná data, která mohou s pomocí GUID zahrnout do svých importních filtrů a algoritmů. Otevírá se tak cesta k tomu, aby bylo možné s datovým standardem staveb pracovat přímo v prostředí těch aplikací, které ta která profese využívá.

 

Připraveni na budoucnost

 

Stavaři tak skutečně získávají v podobě DSS a CCI společný, skutečně digitální jazyk, který jim výrazně usnadní spolupráci a sdílení informací. Možnost strojově identifikovat a zpracovávat datové šablony a všechny jejich vlastnosti je pro budoucnost celého oboru skutečně zásadní. I když je prozatím množství datových šablon a vlastností omezené, bude se postupně zvyšovat, rychleji než doposud by měly také přibývat další části DSS. A nejen v podobě dalších milníků, ale především i účelů užití a typů staveb. To, co je zásadní – máme připraven systém, jak s daty pracovat. Máme první standardní pevný bod. A jsme tímto skutečně připraveni postupně vstoupit do digitálního věku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky