kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Pravidla používání webového portálu

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tato pravidla upravují práva a povinnosti návštěvníka webového portálu www.koncepceBIM.cz dále jen: „webový portál“) včetně podmínek pro registraci
a diskuzi na webovém portálu.

2. Vlastníkem a provozovatelem webového portálu je Česká agentura pro standardizaci, IČ: 06578705 se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 (dále jen: „provozovatel“). Kontaktní emailem provozovatele BIM@agentura-cas.cz.


II. Uživatelský účet a registrace

1. Návštěvník webového portálu může užívat webový portál s registrací nebo bez registrace. Pouze registrovaný návštěvník („uživatel“) může vstupovat do diskuze
a přispívat do diskuze a do blogu. Registrace není povolena osobám mladším 16 let.

2. Pro registraci využívá uživatel formulář pro registraci. Souhlas s těmito pravidly potvrzuje uživatel při registraci zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím“.

3. Registrací se uživatel zavazuje dodržovat podmínky diskuzí a blogu.

4. Registrace není zpoplatněna.

5. Při registraci se vyžaduje jméno a příjmení uživatele, společnost, pracovní pozice, email, role, zaměření a další údaje označené v registračním formuláři jako povinné. V případě přispívání do blogu je vyžadováno poskytnutí fotografie. Registrace
je potvrzena uživateli emailem zadaným při registraci. Ověření role provádí provozovatel. Po registraci je uživateli vytvořen uživatelský účet.

6. Uživatel má právo účastnit se průzkumů, vyplňovat dotazníky realizované provozovatelem.

7. Uživatel je povinen sdělovat pravdivé a úplné údaje. Při poskytnutí nepravdivých údajů uživatelem bude uživatelský účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace po dobu, kterou provozovatel uživateli sdělí.

8. Uživatel se zavazuje používat k ochraně uživatelského účtu unikátní heslo, které není oprávněn předat nebo sdělit třetím osobám.

9. Při registraci prostřednictvím Facebook a mojeID jsou využívány standardní nástroje pro tyto zprostředkované registrace. Podmínky použití této registrace jsou dostupné na webových stránkách těchto služeb.

10. V případě pochybností o totožnosti uživatele může provozovatel vyžadovat po tomto uživateli doložení pravosti jím uvedených údajů včetně identity uživatele. Do doby ověření pravosti údajů bude přístup k uživatelskému účtu dočasně zablokován. Pravdivost údajů a identita uživatele může být doložena např. zasláním kopie občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu, předložením takového dokladu k nahlédnutí či ověření totožnosti prostřednictvím služby mojeID.
U zasílaného dokladu uživatel začerní údaje o rodném čísle a adrese nebo je jinak znečitelní. Pro účely prověření identity ponechá uživatel čitelné jméno, příjmení, fotografii a datum platnosti dokladu. Kopie dokladu slouží pouze k ověření pravosti údajů a identity uživatele a je provozovatelem ukládána nejdéle po dobu jednoho týdne po zpracování žádosti. Poté je kopie dokladu smazána.

11. Uživatel smí mít na webovém portálu pouze jeden uživatelský účet. Provozovatel má právo smazat druhý a další uživatelský účet, jakmile se o existenci těchto uživatelských účtů dozví.


III. Odmítnutí registrace a zrušení uživatelského účtu

1. Provozovatel je oprávněn uživatelský účet kdykoliv zrušit nebo registraci uživatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. 

2. Uživatel je oprávněn uživatelský účet kdykoliv zrušit. Uživatel bere na vědomí, že zveřejněné příspěvky nejsou zrušením uživatelského účtu automaticky odstraněny. Příspěvky budou smazány na žádost uživatele.

 
IV. Diskuze a blog


1. Uživatel bere na vědomí, že v diskusních komentářích zveřejněny tyto údaje: jméno, firma, pozice a role. Na blogu budou zveřejněny tyto údaje: fotografie, jméno, firma, pozice a role.

2. DISKUTUJEME VĚCNĚ A S ÚCTOU K OSTATNÍM. Žádáme vás, abyste k sobě vzájemně přistupovali s úctou, neútočili na sebe, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, pomluvám a šíření nepravdivých informací.

3. Uživatel se zavazuje nevkládat nevhodný komentář. Nevhodným komentářem se rozumí komentář shanlivým, vulgárním, zastrašujícím nebo jakýmkoliv jiným obsahem, který by mohl porušovat platné právní předpisy, nebo by mohl být urážlivý pro jiné osoby a diskutující, jakož i komentář bez věcného obsahu, komentář s obsahem, který porušuje autorská práva třetích osob, nebo který propaguje skrytě nebo otevřeně výrobky a služby. Nevhodným komentářem je dále komentář obsahující škodlivý software nebo odkaz na škodlivý software.

4. To, zda se jedná o nevhodný komentář, posuzuje provozovatel na základě svého uvážení. Provozovatel má právo nevhodný komentář smazat.

5. Pokud se uživatel dozví o nevhodném komentáři, je povinen provozovatele upozornit na kontaktní email uvedený v čl. I těchto pravidel.

6. Moderátoři si vyhrazují právo bez předchozího upozornění skrývat nevhodné příspěvky z diskusí, a to bez předchozího ani následného informování autora komentáře.

7. V případě opakovaného porušování pravidel mohou moderátoři zablokovat vkládání dalších komentářů daného uživatele. Při opakovaném a zásadním porušování pravidel mohou být také odstraněny všechny předchozí komentáře daného uživatele. Základní principy udržitelné diskuse na stránkách KoncepceBIM.cz jsou tři: dodržování zákonů, nezneužívání diskusního prostoru ke skryté reklamě a slušnost.

8. Diskuze slouží k výměně názorů na téma článku, pod kterým se nachází. Případné odkazy na jiné webové stránky mohou být provozovatelem vyhodnoceny jako nevhodný obsah a smazány. Provozovatel neodpovídá za pravdivost obsahu.

9. Provozovatel není v souladu s § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti odpovědný za obsah informací poskytnutých uživatelem.

 


V. Autorská práva

1. Provozovatel má autorská práva k veškerému obsahu webového portálu, a to zejména k textu, grafice, designu stránek, souborům, odkazům, technickým náčrtům, systematizaci webových stránek a k dalším informacím obsaženým na webovém portálu.

2. Provozovatel má dále autorská práva k článkům zveřejněným na webovém portálu. Obsah může být šířen pouze s uvedením zdroje jako webový odkaz.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ochrana osobních údajů je obsažena v Podmínkách ochrany osobních údajů.

2. Návštěvník webového portálu může provozovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného v čl. I těchto pravidel nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněného na webovém portálu.

3. Provozovatel je oprávněn tato pravidla kdykoliv měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky webového portálu závazné od okamžiku jejich zveřejnění na webovém portálu.

Tato pravidla jsou účinná od 1.7.2018

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky