kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Pravidla používání webového portálu KoncepceBIM.cz

 

I. Úvodní ustanovení

1. Vlastníkem a provozovatelem webového portálu KoncepceBIM.cz, https://www.koncepcebim.cz/ (dále jen "Webový portál") je Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, IČO: 06578705, se sídlem 110 00 Praha 1, Biskupský dvůr 1148/5 (dále jen "Provozovatel"). 
2. Tato pravidla používání Webového portálu (dále jen "Pravidla") upravují práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů, kteří se registrovali prostřednictvím registračního formuláře umístěného na Webovém portále (dále jen "Registrovaný uživatel" nebo společně "Registrovaní uživatelé"), vznikající v souvislosti s užíváním služeb Webového portálu a mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


II. Pravidla registrace

1. Registrovaným uživatelem se rozumí uživatel oprávněný využívat jednotlivé služby poskytované na Webovém portále a určené výhradně pro Registrované uživatele.

2. Registrovaným uživatelem se stane uživatel Webového portálu, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář. Registrovaným uživatelem může být pouze fyzická osoba starší 16 let.

3. Registrovaný uživatel má zejména právo zveřejňovat na Webovém portále diskusní příspěvky a spravovat svůj Profil. Registrovaný uživatel má právo v rámci registrace požádat (označením příslušného pole) o statut Blogera, z čehož mu vyplývá právo zveřejňovat na webovém portále (v sekci Blog) své vlastní autorské příspěvky (Blogy); Registrovaný uživatel je oprávněn požádat o statut Blogera kdykoliv po své registraci v rámci správy svého Profilu.

4. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ v příslušném registračním formuláři odešle uživatel příslušný registrační formulář a zároveň udělí svůj souhlas se zněním těchto Pravidel. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v registračním formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud uživatel aktivně neudělí svůj souhlas se zněním těchto Pravidel a případně nesplní další podmínky registrace stanovené v těchto Pravidlech nebo v registračním formuláři.

5. Poskytnutí osobních údajů ze strany Registrovaného uživatele, jsou-li označeny jako povinné, je podmínkou registrace. Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných provozovatelem nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a jejich poskytnutí není podmínkou registrace. Poskytnuté osobní údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci Registrovaného uživatele v rámci služeb Provozovatele nebo k upřesnění rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.

6. Provedením registrace podle předchozích ustanovení těchto Pravidel se aktivuje příslušný uživatelský účet Registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil (před tím a dále jen "Profil"), k němuž má po přihlášení přístup z Webového portálu.

7. Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa Profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti Registrovaného uživatele.

8. Registrovaný uživatel odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace (popřípadě vyplněním souhlasu, jeho zaškrtnutím, jiným obdobným vyjádřením či úkonem, směřujícím k registraci) výslovně:

a) souhlasí, že se stane Registrovaným uživatelem;

b) zavazuje se, že přístupové heslo ke svému Profilu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho Profil a ke svým údajům bez svého souhlasu. Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého přihlašovacího e-mailu, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za podmínek stanovených těmito Pravidly, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady či jinou škodu, které případně vzniknou v souvislosti s porušením těchto Pravidel;

c) prohlašuje a zavazuje se, že poskytl a kdykoli v budoucnu poskytne vždy jen takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího e-mailu, hesla či jiných informací. Za tímto účelem se Registrovaný uživatel zavazuje své osobní údaje udržovat aktuální, pravdivé a úplné;

d) bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje, a to vždy v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Způsob, rozsah a podmínky zpracování osobních údajů Registrovaného uživatele ze strany Provozovatele jsou podrobněji uvedeny v samostatném dokumentu "Pravidla ochrany osobních údajů".

e) prohlašuje a stvrzuje, že byl před dokončením registrace seznámen s obsahem dokumentu " Pravidla ochrany osobních údajů";

f) prohlašuje a stvrzuje, že je obeznámen se zněním těchto Pravidel, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat;

g) bere na vědomí a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům a Registrovaným uživatelům v důsledku událostí, které nemohla objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;

h) Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s registrací a užíváním služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně

9. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv sám provést změnu či zrušení svého Profilu nebo změnu či vymazání veškerých svých údajů z databáze Registrovaných uživatelů, a to přímo ve svém Profilu, popřípadě též prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu bim@agentura-cas.cz

10. Provozovatel je oprávněn odstranit Profil v případě, že:

a) má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;

b) Registrovaný uživatel nedovoleně užívá Webový portál ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) způsobit Provozovateli nebo třetím osobám škodu či jinou újmu;

c) Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást Webového portálu nebo služeb poskytovaných Provozovatelem;

d) Registrovaný uživatel nenavštíví svůj Profil po dobu delší než 3 měsíce;

e) Provozovatel má důvodné pochybnosti, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než Registrovaný uživatel;

f) Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Webového portálu nebo data na nich uložená;

g) Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené v těchto Pravidlech nebo jakýchkoli jiných všeobecných nebo specifických podmínkách a pravidlech příslušné služby poskytované Provozovatelem;

h) Provozovatel přestane poskytovat veškeré služby, pro které je registrace potřebná.

i) V souvislosti s případnou budoucí změnou těchto Pravidel si Provozovatel vyhrazuje právo vyžadovat poskytnutí i dalších osobních údajů Registrovaných uživatelů a bez jejichž sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci resp. příslušný uživatelský účet zrušit a/nebo neumožnit přístup k Webovému portálu/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

 

III. Pravidla zveřejňování příspěvků

1. Příspěvkem se pro potřeby těchto Pravidel rozumí zejména texty, fotografie, videa, charakteristiky, jména, uživatelská jména, profily, životopisné údaje a jiné podobné materiály, které jsou Registrovanými uživateli šířeny prostřednictvím Webového portálu, včetně případného úložiště obsahu či jiných služeb poskytovaných na Webovém portálu, zejména v podobě diskusních příspěvků nebo blogů (dále jen "Příspěvek").

2. Registrovaný uživatel je oprávněn umístit na Webový portál pouze Příspěvky, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a neporušují práva jiných osob. Za zveřejnění Příspěvku nemá Registrovaný uživatel nárok na odměnu; mezi Provozovatelem a Registrovaným uživatelem nevzniká pracovně právní vztah.

3. Na Webový portál je zakázáno zejména umisťovat Příspěvek, který jakýmkoli způsobem snižuje lidskou důstojnost, porušuje jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo Příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.

4. Na Webovém portálu je zakázáno umisťovat Příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům, či darům. Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Webový portál.

5. Registrovaný uživatel odpovídá jak za Příspěvek, tak za to, že umístění takového Příspěvku na Internetových stránkách je v souladu s těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za jakékoli porušení jakýchkoli práv (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) umístěním Příspěvku na Webovém portále. Registrovaný uživatel tak zejména odpovídá za to, že, jsou-li součástí Příspěvku jakékoli osobní údaje, je oprávněn tímto způsobem dané osobní údaje použít a zveřejnit.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli Příspěvek v případě, že zjistí, že umístěním takového Příspěvku na Webovém portále dochází podle názoru Provozovatele k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový Příspěvek podle názoru Provozovatele zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů Provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob. Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový Příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování služeb příslušnému Registrovanému uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

7. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Příspěvku či jiných dat Registrovaných uživatelů.

8. Registrovaný uživatel tímto prohlašuje a potvrzuje, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebude Webový portál využívat pro svoji podnikatelskou činnost ani jiné komerční účely.

9. Registrovaný uživatel vložením Příspěvku na Webový portál poskytuje Provozovateli či osobám pověřeným Provozovatelem (zejména případným servisním organizacím) nevýhradní, časově ani místně neomezenou licenci, k neomezenému počtu užití příslušného Příspěvku všemi způsoby dosud známými, včetně práva užít Příspěvek pro jakékoli účely dle volby Provozovatele, včetně reklamních, k zařazení Příspěvku do audiovizuálního díla, práva užít Příspěvek v souvislosti s produkty a službami Provozovatele, a to i v hmotné podobě, práva k jeho libovolnému zpracování, včetně práva podlicence.

10. Licence je poskytována jako bezúplatná, bez jakýchkoli nároků na finanční vypořádání v případech jednotlivých způsobů užití. Provozovatel ani jiné osoby pověřené Provozovatelem nejsou povinni licenci využít. Poskytnutím příspěvku Registrovaný uživatel prohlašuje a zaručuje se, že tento Uživatel získal veškerá potřebná práva (souhlasy, licenci či jiná práva) třetích osob zúčastněných na tvorbě Příspěvku nejméně v rozsahu dle předchozího odstavce tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči Provozovateli žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, Registrovaný uživatel se zavazuje je vypořádat a nahradit Provozovateli veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou.

11. Další technická pravidla pro zveřejňování Příspěvků mohou být též uvedena přímo v redakčním systému, prostřednictvím něhož Registrovaný uživatel spravuje svůj Profil a Příspěvky.

 

IV. Společná a závěrečná ustanovení

 

1. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:

a) funkčnost datové sítě Registrovaného uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;

b) jakékoli případné škody, které Registrovanému uživateli vzniknou, pokud registrovaný uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Webového portálu nebo služeb Provozovatele pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;

c) obsah Webového portálu, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;

d) to, že Webový portál neobsahuje viry, nebo jiné rušivé komponenty.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo, že jím poskytované služby prostřednictvím Webového portálu nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.

3. Registrovaný uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah Webového portálu je určen především pro informativní, zpravodajské a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, (například právní či odborné), které by mohly být považovány za závazné a relevantní.

4. Veškerá sdělení Provozovateli je třeba zaslat písemně na adresu Provozovatele uvedenou v čl. I odst. 1 těchto Pravidel nebo elektronicky na e-mailovou adresu bim@agentura-cas.cz.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel, a to vždy po předchozím upozornění Registrovaných uživatelů, zejména e-mailovou zprávou a dále informací uvedenou na viditelném místě na Webovém portále.

6. Jakékoliv změny těchto Pravidel nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Registrovanému uživateli pouze v případě, že Registrovaný uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Registrovaného uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Pravidel, nebo pokračování v používání služeb ze strany Registrovaného uživatele i po datu určeném Provozovatelem a oznámeném Registrovanému uživateli jako datum účinnosti změny Pravidel. Pokud Registrovaný uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je oprávněn kdykoli svoji registraci zrušit.

7.  Tato Pravidla jsou účinná počínaje dnem 17.12. 2019 a jsou dostupná v sídle Provozovatele a na internetové adrese www.koncepcebim.cz.

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky