kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

3.3 Využití BIM při zadávání, navrhování, provádění a provozování/správě staveb

Základem metody BIM je sdružit všechny účastníky podílející se na přípravě, realizaci a následném provozu stavby do jednoho spolupracujícího celku, na jednom společném místě. A to po celý životní cyklus stavby včetně udržení návazností všech jeho jednotlivých fází. To lze reálně zajistit, pokud bude mít každý účastník ze svého pohledu povědomí o přínosu metody BIM. Shrnutí hlavních přínosů využití BIM pro jednotlivé účastníky je uveden v tabulce.

Účastník  Využití/Přínos
Stavebník (Investor)  

 • možnost kontroly projektu a jeho nákladů ve všech jeho fázích
 • rychlejší zapracování požadavků a změn
 • informace zásadní pro rozhodování jsou k dispozici v dřívějších fázích
 • snadnější komunikace s ostatními účastníky
 • možnost zlepšit kvalitu staveb díky SW validaci parametrů a        vlastností použitých stavebních materiálů, konstrukcí a výrobků a jejich  souladu s platnými normami

Projektant / Hlavní projektant (Architekt, Inženýr, Technik)  
 • pohodlnější nástroje pro práci
 • snadnější modifikace návrhu na základě požadavků stavebníka, statika atd.
 • snadnější vytváření variant
 • rychlé vizualizace (není třeba znovu vytvářet 3D model)
 • rychlá odezva od statika k možnostem konstrukce
 • rychlé energetické analýzy
 • plynulý přechod od koncepčního modelu ke specifickému
 • eliminace rizika konstrukčních kolizí
Projektant stavební části  
 • snadnější komunikace s projektantem / hlavním projektantem nad jedním modelem
 • snadnější zapracování změn
 • snadnější komunikace se stavebníkem
Projektant TZB atechnologické části staveb  
 • snadnější komunikace s projektantem / hlavním projektantem, statikem a projektantem stavební části nad jedním modelem
 • snadnější zapracování změn
 • snadnější komunikace se stavebníkem
 • úspora při vytváření analytického modelu
 • možnost variantního řešení
 •  možnost energetických simulací
 Statik  
 • snadnější komunikace s projektantem / hlavním projektantem a projektantem stavební části nad jedním modelem
 • snadnější zapracování změn
 • snadnější komunikace se stavebníkem
 •  úspora při vytváření analytického modelu
Technický a autorský dozor  
 • snadnější kontrola skutečného stavu podle modelu BIM
 • snadnější komunikace s ostatními účastníky
 • lepší možnost zaznamenání požadavků na úpravy a změny
 • snížení rizika špatného přenosu informací
Rozpočtář  
 • úspora času díky automaticky generovaným podkladům pro vytvoření soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně změnových řízení
 • neustálý přístup k aktuálním informacím – přesnější ocenění
 • možnost rychlé tvorby nákladových variant pro rozhodování
 • přehlednější evidence dat pro finanční controlling (plán x skutečnost)
 • rychlá klasifikace jednotlivých stavebních prvků díky jejich     snazší vizualizaci v modelu

 
Zhotovitel  
 • přístup k vždy aktuální dokumentaci
 • snadnější komunikace s projektanty jednotlivých profesí nad jedním modelem
 • kontrola dodržování časového a finančního plánu
 • zmenšení počtu řešení kolizí zjištěných až při provádění stavby
 • možnost přípravy prefabrikace
 • snadnější a přehlednější rozpis dodávek a prací realizovaných podzhotoviteli, jejich koordinace a kontrola
 • zpřesnění objednávání materiálu a tím nižší produkce odpadu
 Facility manager  
 • aktuální model budovy naplněný informacemi o jednotlivých stavebních výrobcích a prvcích včetně dodavatele a informací o jejich údržbě
 • jednoduché vykazování stavebních výrobků a prvků, atd.
 • možnost rozšíření modelu o specifická data pro FM
 •  zjednodušené rozhodování při provozu, údržbě a změnách     dokončené stavby
Veřejná správa
 • všechny přínosy, které platí pro stavebníka
 • možnost automatické kontroly souladu návrhu s požadavky závazných předpisů (při použití validátorů modelu)
 • efektivnější využití veřejných finančních prostředků
 • snížení rizika překročení nákladů u veřejných zakázek na stavební práce
 • zvýšení transparentnosti stavebních projektů

 

 • možnost jednodušší simulace energetické náročnosti stavby a optimalizace energetické účinnosti
 • možnost propojení různých registrů státní správy souvisejících s výstavbou pro lepší plánování infrastruktury
 • jednodušší a důvěryhodnější komunikace a prezentace záměrů při veřejných projednáních
 • podpora rozvoje datové základny národní infrastruktury pro prostorové informace
Certifikace budovy
 • úspora při vytváření analytického modelu
 • možnost automatické kontroly některých aspektů modelu
 • jednodušší kvantifikace a efektivnější posuzování některých aspektů konceptu udržitelné výstavby
Obecně získání nových přínosů samozřejmě vyžaduje projít procesem změny a odlaďování. Pro metodu BIM to platí o to víc, neboť zasahuje téměř všechny role související se stavbou. Čím propracovanější bude standardizace, popř. právní rámec a vzdělávání, tím bude celý proces rychlejší a tudíž očekávané procesy se začnou projevovat v reálném životě. Zde mohou sehrát významnou roli dobře připravené a vyhodnocené pilotní projekty (viz kapitola 5.13).

Hlavní obecný přínos správně aplikované metody BIM se očekává v rovině postupné změny současné konfrontační atmosféry ve stavebnictví k atmosféře spolupráce. Při správně nastavené spolupráci se dostavují sekundární efekty, které se projevují ve zvýšení vzájemné důvěry, sdílení potřebných informací, odstranění duplicitní práce a tudíž ve zvýšení efektivity práce. Prostředky, které je možné těmito přínosy uspořit, jsou významné.

Výše uvedené přínosy jsou pak hlavním benefitem pro stavebníka (investora), který získává skutečný přehled nad všemi fázemi přípravy, projektování, výstavby a správy stavby. Je tak schopen průběžně vyhodnocovat plnění předpokládaného harmonogramu, nastavení a plnění nákladů na přípravu a realizaci a v neposlední řadě mít přehled o předpokládaných provozních nákladech stavby. Tyto informace dosažitelné již v počátečních fázích životního cyklu stavby umožní efektivněji a v delším časovém měřítku alokovat finance nezbytné k dokončení stavby a jejímu provozu.

Kontaktní formulář

 

Podmínky