kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

5.2. Model BIM

Každá stavba se skládá ze stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí (prvků). Digitální obdobou skutečné stavby je model BIM. Ten v sobě zahrnuje geometrické údaje ve formě 3D modelu a negeometrická data. Mezi negeometrická data náleží i celá řada řídicích a podpůrných dokumentů stavby, jako např. stavební deník, harmonogram, dokumenty BOZP, výstupy z rozhodovacích procesů stavebních úřadů a další. Veškeré dokumenty, které jsou součástí dokumentace BIM, jsou uloženy ve společném datovém prostředí (CDE), které tak tvoří zdroj platné verze dokumentace. Některé dokumenty mohou být též provázány na určité prvky 3D modelu.

 

Mají-li BIM modely splnit svoji očekávanou úlohu jako důležitá součást metody BIM a významný zdroj strukturovaných dat pro další specializované aplikace (např. oceňování, časové plánování, facility management), musí být vysoce standardizované. Bez standardizace zdrojových dat není možné programovat jakékoliv rozhraní mezi systémy a následně nabízet funkcionality, které významně zvýší efektivitu a kvalitu práce uživatelů specializovaných aplikací.

 

Standardizaci BIM modelů lze rozdělit do dvou oblastí – formát a obsah. Standard formátu je již globálně pevně stanoven a je jím formát IFC. Z toho důvodu nemá smysl uvažovat o jakékoliv národní standardizaci. Formát IFC je již součástí českého systému norem jako ČSN EN ISO 16739:2017. Jeho další aktualizace již pak budou přebírány jako části řady EN ISO 16739 - x. Bylo by vhodné terminologické části této normy přeložit do českého jazyka tak, aby všichni účastníci stavebního procesu používali stejné pojmy a při zadávání určitých parametrů byly jasně definované jejich významy.

Mnohem složitější je standardizace obsahu dat uložených uvnitř BIM modelu. V rámci EU žádná jednotná standardizace neexistuje, proto členské státy musí řešit tuto problematiku na národní úrovni. Určujícím vstupem pro tuto standardizaci je podrobnost modelu, tedy přesné určení fáze projektu, pro jakou je model zpracováván. Je především nutné určit účel využití modelu. V současné době se z důvodu nedostatečné standardizace často stává, že jsou modely vyžadovány v přílišné podrobnosti vzhledem k plánovanému použití modelu, což může mít negativní vliv na rozšíření používání metody BIM v ČR.

Pro 3D modely se používá označování úrovní podrobnosti jako LOD (Level of Detail, Level of Development, Level of Definition). Začíná se používat i pojem LOG (Level of Geometry). Přesná definice těchto termínů se aktuálně zpracovává v rámci organizace CEN. Existuje několik dalších systémů definujících tento standard, ale neexistuje globální standard pro jejich přiřazení k fázím projektu. Je nutné vytvořit český standard a definovat úrovně dokumentace stavby a jejich úroveň podrobnosti. Z důvodu kompatibility je třeba současně sledovat vývoj v této oblasti na evropské úrovni. Bude efektivní, pokud se ČR s tvorbou národních standardů bude inspirovat u evropských zemí, u nichž lze předpokládat, že budou dříve či později určovat trend z hlediska standardizace a dalšího rozvoje metody BIM (např. Velká Británie, Holandsko, Německo).

Informace uložené v BIM modelu můžeme opět rozdělit podle svého účelu do dvou skupin:

  • geometrická data (vizuální podoba prvku);
  • negeometrická data (vlastnosti a parametry jednotlivých prvků modelu, popř. řídicí a podpůrné dokumenty stavby).


Prvním předmětem standardizace pro obě skupiny je rozdělení prvků do pevně určených skupin, tedy jejich třídění. Druhá oblast standardizace je rozsah negeometrických dat (LOI – Level of Information) v návaznosti na LOD (dle úrovně dokumentace stavby). Tato standardizace je klíčová pro možnost vytvářet rozhraní pro další SW systémy zmíněné na začátku této kapitoly. Významným prvkem podporujícím tento standard bude vytvoření databáze požadovaných a doporučených vlastností stavebních výrobků a stavebních prvků (viz kapitola 5.3).

Všechny informace o stavbě budou uloženy ve společném úložišti – CDE. Prostředím CDE se rozumí společné prostředí pro jeden projekt, nikoliv společné prostředí pro všechny veřejné zakázky. Bude na každém zadavateli, aby si vybral v jakém CDE bude svoji zakázku realizovat a umožnil k němu přístup všem účastníkům zakázky. V rámci připravované metodiky budou na základě analýzy a zahraničních zkušeností doporučeny konkrétní podmínky a pravidla využití CDE během celého životního cyklu stavby včetně požadavků na bezpečnost správy uložených dat jeho poskytovatelem.

Pro data a informace standardizované formou metodik a doporučených standardů se předpokládá veřejná dostupnost. V případě standardů ve formě českých technických norem bude zajištěna přístupnost dle platných právních předpisů.

Doporučení:

  • standardizovat obsah dat pro jednotlivé úrovně podrobností modelu ve vazbě na příslušné úrovně dokumentace stavby
  • stanovit standard rozsahu a obsahu negeometrických dat pro jednotlivé typy prvků modelu
  • stanovit IFC formát jako celostátně podporovaný pro předávání BIM modelů mezi jednotlivými účastníky životního cyklu stavby
  • sjednotit používanou terminologii
  • vytvořit metodiku pro výběr CDE zadavatelem včetně doporučení podmínek a pravidel jeho využití během celého životního cyklu stavby, a to i s ohledem na požadavky na bezpečnost správy uložených dat poskytovatelem CDE a požadavky na archivaci
  • provést analýzu současně využívaných řídicích dokumentů na stavbách i dalších zdrojů informací a potřebu jejich zahrnutí do modelu BIM
  • vyhodnotit způsoby vedení digitálního stavebního deníku

Kontaktní formulář

 

Podmínky