kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

5.3. Požadavky na vlastnosti stavebních výrobků a stavebních prvků pro tvorbu informačního modelu stavby

Pro podporu využívání informačního modelu stavby subjekty působícími ve stavebnictví (výrobci, projektové firmy, zhotovitelé staveb a další) je nezbytné zajistit kvalitu předávaných dat. Je třeba stanovit standardy předávání informací a jasně definovat požadavky na vlastnosti stavebních výrobků pro tvorbu informačního modelu stavby. Bez této standardizace by se výsledná kvalita přebíraného modelu mohla lišit v závislosti na typu použitého SW pro navrhování staveb.

Je třeba zajistit softwarovou interoperabilitu, a to na základě neutrálních a stabilních otevřených datových formátů. Toto splňuje formát IFC, který je v tuto chvíli jediným společným formátem podporovaným výrobci SW pro navrhování staveb a platí pro něj mezinárodní norma ISO 16739 (převzatá jako ČSN EN ISO 16739:2017). Tento formát zároveň obsahuje definice parametrů (vlastností) jednotlivých prvků modelu, které si SW již umí mezi sebou předávat.

Vzhledem k roztříštěnosti trhu na jednotlivé druhy SW a stále se vyvíjející standard IFC je vhodné požadavky na vlastnosti jednotlivých stavebních výrobků stanovit univerzálně, aby byly zpracovatelné v libovolném SW, a to jak výrobci stavebních výrobků, zpracovateli BIM knihoven, tak případně projektanty. Vlastnosti výrobků pak mohou být databázově provázány právě s formátem IFC podle ISO 16739. Ten, kdo bude model ve formátu IFC vytvářet a následně předávat, nebude omezen na konkrétní softwarové řešení. Cílem je standardizace výstupu, nikoliv postupu práce. Základem jsou vlastnosti stavebních výrobků, které deklarují výrobci v prohlášeních o vlastnostech výrobku, v prohlášení o shodě, popř. v technické dokumentaci. Deklarované vlastnosti stavebních výrobků musí vycházet z platných předpisů.

Pro oblast harmonizovaných stavebních výrobků platí nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Pro neharmonizovanou oblast stavebních výrobků platí nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. V současné době je problematika týkající se stavebních výrobků roztříštěná, složitá a v mnoha případech nejsou pro výrobky stanoveny povinně deklarované vlastnosti. Zpřehlednění a zjednodušení této oblasti přinese připravovaný zákon o stavebních výrobcích, který má MPO předložit vládě ČR do konce roku 2018. Předpis stanoví také požadované vlastnosti stavebních výrobků. Cílem MPO je využít takto definovaných vlastností k databázovému provázání s formátem IFC a standardem popsaným v kapitole 5.2.

Databáze vlastností stavebních výrobků je základem pro vytvoření databáze stavebních prvků, která bude podkladem pro sestavování 3D modelů a dalších aplikací používaných v rámci metody BIM tak, aby jednotlivé prvky a databáze prvků informačních modelů mohly být tvořeny jednotným způsobem. Popis definice každého prvku databáze bude obsahovat geometrickou reprezentaci prvku (LOD) pro jednotlivé úrovně dokumentace stavby a negeometrická data (LOI, minimální úrovně požadovaných informací, popisné údaje a technické parametry) ve standardizované struktuře pro jednotlivé typy prvků. V geometrické části rozsah dat významně navyšují jednotliví výrobci CAD/BIM systémů, které jsou mezi sebou vzájemně nekompatibilní. V současné době již v praxi vzniká základ databáze stavebních prvků.

Velmi důležitou funkcionalitou budou validační SW programy (validátory), pomocí nichž se zajistí, že všechna data obsažená v modelu odpovídají platným požadavkům na prvky modelů BIM. Tento nástroj bude klíčový v rukou zadavatelů dokumentace stavby, neboť jim jednoduchým způsobem („na jedno kliknutí“) umožní vytvořit protokol neshod přijímaného informačního modelu se stanovenými požadavky. Znalost tohoto procesu a obecná přístupnost tohoto nástroje pro tvůrce modelů povede v delším horizontu k významné efektivitě a zvýšení kvality, neboť si již tuto kontrolu budou moci provádět sami před odevzdáním modelu zadavateli.

Role státu by se v této problematice měla omezit na správu veřejně dostupného standardu popisujícího požadavky na vlastnosti výrobků pro jejich zabudování do staveb. Tyto požadavky budou muset být respektovány při tvorbě informačních modelů i jednotlivých knihoven prvků modelů BIM a nástrojů na jejich obsluhu, jejichž tvorbu stát ponechá na jednotlivých komerčních řešeních.

Doporučení:

 

  • vytvořit a trvale udržovat portál / databázi požadovaných a doporučených vlastností stavebních výrobků v návaznosti na připravovaný zákon o stavebních výrobcích
  • přiřadit IFC parametry k vlastnostem stavebních výrobků v databázi
  • stanovit obsah a strukturu minimálně požadovaných dat (geometrických i negeometrických) pro jednotlivé typy stavebních prvků
  • zajistit vhodná softwarová řešení (validátory) umožňující ověření shody rozsahu vlastností prvků BIM modelů v knihovnách s tímto standardem, včetně správnosti jejich označování pro efektivní tvorbu modelů BIM. Tento nástroj je zásadní pro zefektivnění projektových prací a minimalizaci přepracovávání BIM modelů.
  • zajistit vhodná softwarová řešení (validátory) umožňující ověření shody obsahu modelů BIM se standardem určujícím požadavky na negeometrická data prvků modelu BIM; tento nástroj je zásadní pro zkvalitnění i zjednodušení kontroly přebíraných BIM modelů zadavateli projektů

Kontaktní formulář

 

Podmínky