kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

5.4. Obsah dokumentace BIM

Dokumentace pro BIM, její obsah a struktura, by měla při současném pojetí navazovat na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Stavební zákon nemusí výslovně zmiňovat existenci metody BIM, měl by jen vytvořit předpoklady pro možnost elektronického předávání dokumentace. Vzhledem k rychlému rozvoji informačních technologií je lepší řešit konkrétní technické požadavky jinou formou – např. pomocí technických norem nebo metodik vydávaných uznávanými odbornými profesními a zájmovými organizacemi.

Z důvodu postupného zavádění metody BIM bude vhodné zpočátku ponechat současný způsob klasické 2D dokumentace tak, jak se používá, a dokumentaci typu BIM definovat jako jinou možnou variantu. Pro návrh stavby si pak stavebník bude moci zvolit, zda použije metodu BIM či klasickou 2D dokumentaci. Podobně jako při přechodu z tvorby dokumentace ručním zpracováním na formu tvorby na počítači lze očekávat, že po zvládnutí nových informačních technologií začne metoda BIM převažovat a význam klasické dokumentace se bude postupně zmenšovat.

V případě použití metody BIM se změní požadavek na dokumentaci skutečného provedení stavby. Tu v dnešní době může tvořit ověřená kopie projektové dokumentace pro stavební povolení doplněná výkresy odchylek. Pro metodu BIM je potřeba odchylky zapracovat do výsledného modelu BIM, jinak jeho obsah ztrácí pro následnou správu a údržbu stavby smysl, protože nebude popisovat aktuální stav stavby. Jednotlivé odchylky zobrazující rozdíly a změny mezi BIM modely v různých fázích projektové dokumentace musí být jednoznačně identifikovatelné tak, aby skutečné provedení stavby (v rozsahu změn, případně doplňků) bylo součástí modelu BIM. Pro podporu používání metody BIM je potřeba vytvořit smluvní a technické pomůcky (smluvní vzory, obchodní podmínky, technické podmínky), které při respektování požadavků právních předpisů usnadní a upraví smluvní praxi ve výstavbě.

V současné době nejsou zavedena žádná pravidla pro elektronické předávání dokumentace, proto veškerá územní a stavební řízení a kolaudace probíhají na základě „papírové“ dokumentace. Obsah klasické 2D dokumentace může být v určitých případech nahrazen mnohem názornější a výstižnější dokumentací ve formě modelu BIM. Většina SW pro BIM umožňuje tvorbu jak klasické dokumentace, tak tvorbu modelu BIM.

 Pro plné využití BIM se doporučuje zvážit revizi obsahu dokumentace požadované pro vydání rozhodnutí resp. povolení dle stavebního zákona. Pro oblast navazující na projektovou dokumentaci – oceňování také v současnosti nejsou dána žádná pravidla. I zde bude potřeba sjednotit požadavky tak, aby bylo možné využívat elektronické zadávání zakázek i jejich oceňování a další zpracování (viz kapitola 5.11). Pro určení obsahu a struktury dokumentace bude potřeba využít výsledků dle kapitoly 5.2 o BIM modelu.

Cílem zavádění metody BIM je nejdříve vůbec zavést možnost elektronického předávání dokumentace stavby (např. formou pdf), což současný stavební zákon neumožňuje. Na základě analýzy potřeb stavebních úřadů a dotčených orgánů související s plnou elektronizací bude připravována a následně zaváděna elektronizace povolovacích procesů s využitím BIM. Plné zavádění BIM bude řešeno v návaznosti na rekodifikaci veřejného stavebního práva.

Doporučení:

  • zpracovat vzorové smluvní podmínky nebo smluvní vzory
  • stanovit obsah a strukturu modelu pro vydání rozhodnutí resp. povolení dle stavebního zákona
  • posoudit v souvislosti s použitím metody BIM potřebu revize obsahu dokumentace požadované pro umisťování, povolování a kolaudaci stavby a v případě potřeby tuto revizi provést
  • vyhodnotit současný stav a navrhnout možnosti řešení pro elektronické předávání dokumentace stavby (např. formou pdf) v souvislosti s využitím BIM
  •  vyčíslit finanční potřeby stavebních úřadů a dotčených orgánů související s předpokládanou elektronizací povolovacích procesů stavby
  • navrhnout způsob zabezpečení integrity dokumentace stavby, tj. způsob zabezpečení předávané dokumentace tak, aby bylo možné prokázat, že po předání nedošlo k žádné změně a že model pro BIM není poškozen (ani záměrně, ani omylem)
  • elektronizace povolovacích procesů stavby s využitím BIM

Kontaktní formulář

 

Podmínky