kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

5.8. Normy, technické standardy

Pro fungování a rozvoj zdravého konkurenčního tržního prostředí jsou ve většině oborů důležitá obecná pravidla vymezená zejména obecně závaznými právními předpisy, dále pak technickými normami, popř. jinými referenčními dokumenty. České technické normy (ČSN) jsou dokumenty, které poskytují pravidla a požadavky pro obecné a opakované použití.

Pravidla zakotvená v normativních dokumentech představují jednak základní rámec pro efektivní dělbu práce, zapojení a spolupráci jednotlivých účastníků při komplexních činnostech, jakými jsou i navrhování, výstavba a správa staveb, jednak rámec pro požadovanou úroveň kvality konkrétních výstupů, výrobků, služeb a staveb. Oproti právním předpisům, jejichž cílem zpravidla bývá obecně závazná regulace na základě veřejného zájmu, vychází tvorba technických norem z potřeb trhu formulovaných prostřednictvím zástupců jednotlivých zainteresovaných stran a je založena na konsenzu při respektování právního rámce. Důležitým aspektem je snaha o postupnou harmonizaci pro potřeby globálního nebo evropského trhu, která na národních úrovních vede k postupnému přejímání mezinárodních a evropských technických norem jako prostředku postupného odstraňování překážek obchodu a zajištění volného pohybu zboží a služeb.

Technické normy pro BIM vznikají kombinací podnětů z aliance buildingSMART a jednotlivých států směrem k organizaci ISO a dále k organizaci CEN. Na národní úrovni na Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) zahájila činnost v roce 2016 technická normalizační komise TNK 152 „Organizace informací o stavbách a informační modelovaní staveb (BIM)“.

 

Podle zahraničních zkušeností se ukázalo jako vhodné nastavení potřebných pravidel formou technických norem, tuto cestu se doporučuje zvolit i v České republice. Forma novelizace zákonů a jejich prováděcích předpisů bývá časově náročnější a měla by být určena jen pro stanovení skutečně základních pravidel.

Konkrétní technické podmínky a návody mohou mít rychlejší vývoj, proto je výhodnější je uveřejnit formou technických norem, případně jiných dokumentů. Hlavní oblasti, které je třeba řešit technickými normami, případně dalšími doplňujícími dokumenty jsou terminologie, procesy a data (viz následující obrázek):

                                

Doporučení:

  • zajistit přejímání mezinárodních technických norem a zejména technických norem řady EN včetně překladu do českého jazyka z důvodu širší akceptace celé metodiky a možnosti formulace smluv a obchodních podmínek se stejnou terminologií – viz příloha 2
  • řešit formou norem/TNI  datové struktury, formát a obsah požadovaných dat k jednotlivým etapám
  • vývoje stavebního projektu včetně doporučených procesů, způsobu předávání informací (předávacích protokolů) a způsobu jejich validace
  • podpořit finančně účast českých expertů v pracovních skupinách organizací technické normalizace na mezinárodní úrovni z důvodů možnosti ovlivnit vznikající technické normy

Kontaktní formulář

 

Podmínky