kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

5.9. Vlastnictví, autorská práva

Pro oblast autorských práv a vlastnictví modelů lze celou problematiku rozdělit na dvě základní oblasti, které spolu ale úzce souvisí:

1. autorská práva;
2. vlastnictví výsledných modelů

V souvislosti s používáním metody BIM se velmi často diskutuje otázka vlastnictví vzniklého modelu a autorských práv, které lze shrnout do 3 oblastí:

1. autorská práva na návrh;
2. autorská práva a vlastnictví modelu navrhované stavby;
3. autorská práva na použité knihovny a katalogy použité v SW pro tvorbu modelu BIM.

Při interpretaci ustanovení autorského zákona je důležité rozlišovat dvě věci. Za prvé, že platný autorský zákon převzal z mezinárodních úmluv oddělení institutu osobnostních a majetkových autorských práv. Osobnostní práva jsou nepřevoditelná a autor se jich nemůže vzdát. Může však poskytnout právo dílo užít. Ten, kdo projekt objednává, tak může nabýt pouze tzv. práva majetková. Výkon majetkových práv přechází tedy na objednatele díla. Tato práva v sobě zahrnují právo dílo užít dohodnutým způsobem a k dohodnutému přípustnému účelu. Díla architektonická a urbanistická tak prakticky vždy spadají do kategorie děl zhotovených na objednávku.

Z hlediska autorských práv na návrh stavby se ve srovnání s klasickou dokumentací v zásadě nic nemění. Vlastní BIM model stavby i použité knihovny jsou ve své podstatě databázemi, které jsou autorským zákonem také řešeny. Vlastnictví modelu, použití knihoven a následné úpravy modelu BIM lze řešit pomocí smluvních či obchodních podmínek, případně vytvořením vzorů smluv, které budou používány. Použití BIM modelu a jeho další zpracování by tak mělo být tomu, kdo jeho zhotovení objednává, povoleno.

 

Výsledné modely mohou být závislé na připojených knihovnách, které mohly být zpracovány na zakázku, nebo jiným tvůrcem, než je autor celkového sdruženého modelu. Tento problém se týká BIM modelů, které jsou uložené v nativních formátech jednotlivých SW nástrojů. Pro další zpracování BIM modelu je většinou potřebné tuto knihovnu poskytovat zároveň s modelem předávaným v nativním formátu. Za vytvoření takové knihovny její tvůrci často požadují náhradu vynaložených prostředků. O volném použití rozhodne pořizovatel databáze (zpravidla výrobce stavebních výrobků).

 

V případě použití otevřeného formátu IFC je ve výsledném BIM modelu uložen výsledek celého návrhu a model není závislý na přítomnosti zdrojové knihovny u modelu. Použité prvky z knihoven jsou zde uloženy jako prvky se svými technickými údaji v takové souvislosti, v jaké jsou ve stavbě umístěny.

Vzhledem k tomu, že se vychází z mezinárodní úpravy ochrany autorského práva, je řešení celé oblasti ve stanovení jednotného výkladu všech témat, nikoliv tvorby nezávislých vlastních lokálních pravidel.  Diskutovanými tématy jsou samotná projektová dokumentace ve formě vytvořeného modelu BIM, na kterém lze dále pokračovat v práci. Dále pak využití jiných databází a knihoven pro tvorbu modelu a jejich předávání dalším účastníkům projektu a doplňování modelů nebo knihovny o potřebné další údaje. Doporučení mohou být vydána jako metodické pokyny nebo jako vzorové přílohy smluv.


Doporučení:

  • prověřit právní otázky týkající se majetkových a autorských práv
  • vytvořit vzory a šablony smluv a protokolů pro jednotnou aplikaci a omezení různých výkladů

Kontaktní formulář

 

Podmínky