kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

5.11 Zadávání veřejných zakázek

Článek 22(4) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a § 103 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), výslovně umožňuje využívání nástrojů BIM při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, veřejných zakázek na projektové činnosti a v soutěžích o návrh. Pro hladké a bezproblémové využívání BIM však je třeba dořešit několik souvisejících otázek, resp. poskytnout zadavatelům i dodavatelům dostatečnou metodickou podporu.

Dostupnost nástrojů BIM

Zcela zásadní otázkou, kterou je třeba vyřešit, je povinnost týkající se dostupnosti nástrojů BIM. V současné době je možno již považovat nástroje BIM, s ohledem na míru rozvoje informačních technologií v České republice a EU, za dostupné všem dodavatelům, kteří vyvinuli přiměřené úsilí rozvoje v tomto směru (v souladu s jednou ze základních zásad právního státu „vigilantibus iura“, tedy práva svědčí bdělým). Na trhu existuje řada SW aplikací řadících se mezi nástroje pro BIM. Některé z nich podporují práci s otevřeným standardizovaným formátem IFC. Vzhledem k tomu, že SW aplikace pro BIM umožňují i tvorbu klasické 2D dokumentace, mnoho projektantů je využívá tímto způsobem již dnes. Lze tedy předpokládat, že v případě veřejných zakázek dle §103 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, budou požadované formáty běžně dostupné. Tuto skutečnost a případnou povinnost zadavatele zajistit přístup k požadovaným formátům je však třeba prověřit.

Změny právních předpisů

Z hlediska zavádění BIM není aktuálně identifikována nutnost novelizace ZZVZ, nicméně nelze ji na základě dalších analýz či praktických zkušeností zcela vyloučit. Je třeba posoudit nutnost či vhodnost novelizace vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Je na zvážení, zda by citovaná vyhláška neměla specificky vymezovat rozsah dokumentace v případě využití nástrojů BIM. Dále je otázkou, zda v takovém případě je nutno trvat na předložení „klasické“ dvojrozměrné dokumentace v rozsahu vymezeném v § 2 vyhlášky. Revizi je zřejmě třeba podrobit i ustanovení této vyhlášky týkající se soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Metodická podpora

Metodiky by měly řešit samostatně využívání BIM pro veřejné zakázky na projektovou činnost, resp. v soutěžích o návrh, a pro veřejné zakázky na stavební práce. Na zvážení je rovněž vytvoření vzorové zadávací dokumentace.

V případě projektové činnosti/soutěží o návrh je třeba vyřešit zejména:

 

 • vymezení předmětu veřejné zakázky – je nutno stanovit, jak má být požadavek na vytvoření zadání v BIM formulován; mimo jiné je třeba zajistit, aby využívání nástrojů BIM nenarušovalo neutralitu stanovení technických podmínek;
 • otázku agregace plnění – jaký má využití BIM dopad na otázku zadávání jednotlivých úrovní dokumentace stavby (agregaci);
 • stanovení kvalifikačních požadavků – metodika by měla obsahovat doporučená kvalifikační kritéria, zejména ve vztahu k referencím dodavatele a ke zkušenostem osob podílejících se na plnění veřejné zakázky (jde mj. o to, jaké plnění bude uznáváno jako relevantní pro BIM);
 • stanovení kritérií hodnocení – metodika by měla řešit rovněž otázku hodnocení nabídek ve vztahu ke zkušenostem členů týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky (jaké návrhy staveb/zkušenosti jsou relevantní, resp. které je vhodné zohlednit při hodnocení).
 • Pro veřejné zakázky na stavební práce je třeba vyřešit:
 • vymezení předmětu – je třeba vymezit, jaké požadavky vyplývají pro zhotovitele z požadavku na využití BIM při provádění stavby; případné povinnosti je třeba promítnout rovněž do návrhu obchodních podmínek (návrhu smlouvy);
 • stanovení kvalifikačních požadavků – metodika by měla obsahovat doporučená kvalifikační kritéria ve vztahu k referencím zhotovitele a ke zkušenostem osob podílejících se na plnění veřejné zakázky (jde mj. o to, jaké plnění bude uznáváno jako relevantní pro BIM);
 • stanovení kritérií hodnocení – prozkoumat, zda využití nástrojů BIM může mít vliv na stanovení kritérií hodnocení, ať už se jedná o jejich využití např. při hodnocení nákladů životního cyklu či zda by bylo možné výjimečně hodnotit i zkušenosti osob podílejících se na plnění veřejné zakázky.   Doporučení:

 • prověřit povinnost týkající se dostupnosti nástrojů BIM
 • stanovit minimální požadavky na obsah modelu pro účely zadávání a hodnocení veřejných zakázek
 • zpracovat vzory zadávacích dokumentací a smluvních podmínek
 • vyřešit návaznost zhotovení projektové dokumentace BIM a schvalovacích procesů, odstranění požadavků na vytvoření dokumentace s duplicitními údaji
 •  vytvořit metodiku pro zadavatele veřejných zakázek s doporučeným a odsouhlaseným postupem pro veřejné zakázky s požadavkem na použití metody BIM včetně metodiky pro požadavky na kvalifikaci, pro hodnocení nabídek apod.
 •  stanovit používání jednotného standardizovaného datového formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro výběrová řízení veřejných zakázek na stavební práce

Kontaktní formulář

 

Podmínky