kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

5.12.Vzdělávání

Vzdělávání je jednou ze stěžejních oblastí rozhodující o kvalitě, rychlosti a dosažení očekávaných přínosů v souvislosti se zaváděním metody BIM. Ačkoliv mediálně je BIM hodně spojován s IT technologiemi, tak úspěšnost jeho zavedení závisí na lidském faktoru. Obecně platí, že z více jak 50 % o úspěšné implementaci jakéhokoliv softwarového řešení rozhoduje kvalitně zvládnuté vzdělávání a change management (řízení změn), tedy práce s lidmi.

Pro metodu BIM toto platí ještě více s ohledem na složitější spektrum subjektů a rolí podílejících se na každém projektu a jejich neustálé individuální sestavování pro každý jednotlivý projekt. Toto klade velké nároky na obecné znalosti a dovednosti lidí zapojených do realizace projektu metodou BIM a jejich schopnosti aplikovat tyto obecné principy do individuálních podmínek jednotlivého projektu. Nikdy nebude k dispozici jediné globální SW řešení ani přesně stejná metodika, bude tedy standardem, že jeden pracovník bude muset kombinovat různé SW nástroje pro různé projekty.

Ve vzdělávacích programech týkajících se osvojení metody BIM nelze opomenout skutečnost, že mezinárodní a evropské normy BIM, příslušné metodiky a zahraniční odborná literatura je postavena na principech, procesech a terminologii projektového řízení a systémového inženýrství. Obě tyto oblasti by měly být součástí vzdělávání v oblasti metody BIM.

Na zahraničních zkušenostech lze pozorovat významnost spolupráce vzdělávacích institucí a praxe. Bez příkladů osvědčených postupů z praxe a dostatečné praxí ověřené znalostní základny nelze úspěšně výuku BIM realizovat. Zavedení BIM v praxi je tedy pro fungující vzdělávání v oblasti BIM klíčové.

Současné prostředí nabízí celou řadu efektivních forem, jak vzdělávání v BIM realizovat. Základním prostředkem jsou vzdělávací instituce, dále jednotlivé odborné portály provozované odbornými organizacemi či sdruženími, ale samozřejmě i komerčními subjekty. Velmi efektivním prostředkem jsou videokanály, webináře a významnou pozitivní roli v tomto mohou sehrát i sociální sítě.

Vzdělávání lze rozdělit na dvě základní skupiny – nynější pracovníky, kteří budou účastníky revoluční změny a měli by tedy projít procesem change managementu a nové pracovníky, které by měly připravovat střední školy, vyšší odborné školy a vysoké školy. Nesmí být přehlíženo ani vzdělávání řemeslníků a pracovníků stavební výroby.

Pro první skupinu zásadním způsobem platí, že klíčem pro úspěch změny v jejich pracovních návycích je change management uvnitř každé příslušné organizace. Základní vzdělávání pro jednotlivé role by měly zajišťovat odborné profesní a zájmové organizace, na které by mělo navazovat individuální vzdělávání uvnitř jednotlivých organizací. Lze předpokládat, že v této oblasti vznikne velké množství komerčních subjektů, jež toto vzdělávání a poradenství budou poskytovat. Důležitým vstupem do vzdělávání zaměstnanců veřejné správy bude jednoznačně definovaný metodický rámec BIM v souladu s právním rámcem, aby pracovníkům poskytl bezpečné prostředí pro jejich rozhodování a práci. Efektivitu procesu vzdělávání významně pozitivně ovlivní jasně a srozumitelně formulovaná metodika pro státní organizace a standardizace datových formátů, která sníží požadavky na IT odbornost.

Pro druhou skupinu je potřeba odborných předmětů věnujících se problematice BIM. Cílem je pochopení principů, návazností a potřebnosti jednotlivých procesů a činností k realizaci metody BIM. Žáci a studenti budou seznamováni s příklady dobré praxe ze zahraničí, se strukturou standardizace, její podstatou, možnostmi využití technologií a změn přinášejících použití BIM modelů ve stavební praxi. Pro vysokoškolské vzdělávání by se výuka neměla zaměřovat na pouhou obsluhu určitého SW nástroje pro tvorbu 3D modelu. To je úkolem softwarových firem, nebo případně úkolem středních odborných škol. Důležitým aspektem pro správné pochopení metody BIM žáky a studenty je poskytovat komplexnější pohledy na ni v celé šíři životního cyklu stavby, nikoliv jen na relativně krátkou fázi navrhování nebo výstavby. Pro reálnou praxi bude mít velkou hodnotu absolvent znalý problematiky, který chápe principy a umí se postupně učit jejich aplikaci do reálných projektů. Pro sestavování vzdělávacích programů jednotlivých škol bude velmi důležitá spolupráce škol s reálným prostředím praxe, nejlépe prostřednictvím odborných profesních a zájmových organizací a jejich zapojením do vzdělávacího procesu. Celková koncepce pro školství by měla být zpracována formou samostatného materiálu ve spolupráci s odborníky. Materiál by měl řešit konkrétní opatření pro zavádění BIM do vzdělávacího systému ČR.

Pro zajištění širšího povědomí o metodě BIM, přednostech a potřebnosti, včetně souvislostí s přechodem ke Stavebnictví 4.0 je nezbytné v průběhu celého implementačního období mít zpracovánu osvětovou informační kampaň. Ta by měla umožnit co nejintenzivnější diskusi a současně i pochopení přínosů, které digitalizace ve stavebnictví bude mít. Hlavní akcent kampaně bude zaměřen na srozumitelný popis změn, které nastanou pro jednotlivé pracovní pozice podílející se na realizaci stavebních projektů. Kampaň bude doplněna vhodnými workshopy či semináři, které mají umožnit rychlé sdílení nejlepší praxe, publikováním v odborných časopisech, případně vydáváním praktických příruček apod.


Doporučení:

  • připravit obecnou metodiku pro zavedení BIM v organizacích, kterou bude možné přizpůsobit individuálně podmínkám každé organizace
  • specifikovat obecnou metodiku pro zavedení BIM pro podmínky veřejné správy a zajistit jejím orgánům a organizacím odborníky pro change management, kteří pomohou jednotlivým orgánům a organizacím změnit zaběhnuté procesy
  • zavést systém vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v souvislosti se změnami jejich pracovních postupů při realizaci metody BIM včetně zaměření na využití kritéria nákladů životního cyklu
  • upřesnit rozsah odborných způsobilostí nových profesních kvalifikací v oblasti BIM v Národní soustavě kvalifikací
  • zajistit mediální kampaň zaměřenou na osvětu přínosů využívání metody BIM pro stavební sektor s důrazem na investory, projektanty i zhotovitele staveb
  • zavést koordinovaný systém vzdělávání žáků a studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol v problematice BIM ve všech souvislostech
  • nabídnout středním, vyšším odborným a vysokým školám platformu pro sdílení zkušeností a vytvoření akreditovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti BIM ve spolupráci s odborníky z praxe
  • vytvořit systém vzdělávání pracovníků starajících se o budovy veřejné správy a samosprávy se zaměřením na větší pozornost uvedení do provozu a podmínkám užívání s ohledem na složitost současných staveb
  • vzdělávat v problematice BIM dodavatelský řetězec

Kontaktní formulář

 

Podmínky