kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

6.2. Odpovědnost za plnění opatření

Základní organizační opatření

Vytvoření Výboru Stavebnictví 4.0 pod Aliancí Společnost 4.0 - vytvořit Výbor Stavebnictví 4.0 pod Aliancí Společnost 4.0 za účelem koordinace digitalizace stavebnictví; iniciovat založení pracovní skupiny, která připraví koncepci Stavebnictví 4.0 pro ČR. Gestor: MPO.


Pilotní projekty

Výběr pilotních projektů - vybrat pilotní projekty, určit jejich omezenou množinu, určit u nich přesné dílčí cíle z pohledu metody BIM, které má každý projekt ověřit. Gestor: MPO ve spolupráci s resorty.

Realizace pilotních projektů - spustit a realizovat vybrané pilotní projekty. Piloty budou realizovány jednotlivými resorty, ze strany MPO se předpokládají konzultace a kontroly průběhu prací na BIM modelu. Gestor: resorty, u nichž budou pilotní projekty realizovány, ve spolupráci s MPO.

Vyhodnocení pilotních projektů – vyhodnotit pilotní projekty a vyvodit zpětnou vazbu, na jejímž základě budou upraveny metodiky. Gestor: MPO ve spolupráci s resorty, u nichž budou pilotní projekty realizovány.


Základní technická opatření

Zavádění a tvorba norem pro BIM včetně terminologie - zajistit průběžné přejímání a překlady technických norem (stav ke dni 31. 3. 2017 viz bod 8.2) do českého prostředí. Gestor: MPO.

Vyhodnocení využití modelu BIM pro stávající systém CRAB - vyhodnocení možností zapojení modelů BIM do systému CRAB, vyhodnocení dostupných funkcí pro optimalizaci provozu, připojení požadavku na dostupnost modelu BIM ve formátu IFC pro dodržení požadavku na otevřená a dostupná data. Gestor: MF (ÚZSVM) ve spolupráci s MPO.

Vyhlášení IFC formátu jako celostátně podporovaného pro BIM model - deklarace IFC formátu jako požadovaného otevřeného formátu pro dokumentaci staveb. Gestor: MPO.

Prověření právních otázek autorských práv – prověřit právní otázky týkající se majetkových a autorských práv a určení vlastnictví BIM modelů. Gestor: MK.

Vytvoření standardu rozsahu LOI a LOD pro jednotlivé fáze tvorby dokumentace stavby - stanovit standard rozsahu negeometrických dat/vlastností (LOI) pro jednotlivé typy prvků modelu včetně skutečně potřebné úrovně podrobnosti pro jednotlivé fáze tvorby dokumentace stavby (LOD) včetně sjednocení používané terminologie. Gestor: MPO ve spolupráci s MMR a MD.

Posouzení potřeby změn právních předpisů v souvislosti se zavedením BIM – posoudit, zda se požadavky na tvorbu modelu BIM a jeho použití neprojeví v již stávajících zákonech a prováděcích předpisech – viz kapitola 6.3. Gestor: MPO ve spolupráci s resorty.

Vytvoření databáze pro požadované vlastnosti stavebních výrobků - vytvořit portál / databázi požadovaných a doporučených vlastností stavebních výrobků v návaznosti na připravovaný zákon o stavebních výrobcích včetně přiřazení IFC parametrů a vytvoření validátorů dodržování rozsahu a formátu dat pro objektové knihovny. Gestor: MPO.

Navržení pravidel pro pasportizaci dokončených staveb v majetku státu - navrhnout základní strukturu údajů (obsah a rozsah dat) uložených v modelu BIM vytvářených při pasportizaci staveb. Modely BIM je nutné definovat v souvislostech dle účelu jejich použití, případně používaného registru (CRAB, katastr apod.). Gestor: MPO ve spolupráci s resorty.

Tvorba standardizované metodiky použití BIM v organizacích -připravit standardizovanou obecnou metodiku použití BIM, kterou si bude moci každá organizace uměřeně individualizovat podle své velikosti a zaměření. Gestor: MPO.

Tvorba metodiky pro výběr CDE zadavatelem – vytvořit metodiku pro výběr CDE zadavatelem včetně doporučení podmínek a pravidel jeho využití během celého životního cyklu stavby. Gestor: MPO.

Promítnutí změn související legislativy v rámci zavádění metody BIM – realizace návrhu změn legislativy a proces jejich tvorby pro podporu tvorby modelu BIM v zákonech a prováděcích předpisech. Gestor: MPO ve spolupráci s resorty.

Tvorba metodiky pro zavedení využívání BIM ve veřejné správě - bude se plnit v závislosti na postupném uvádění metody BIM do praxe. Základní rozsah metodik musí odpovídat alespoň minimálnímu rozsahu použití BIM při zavedení povinnosti využívat metodu BIM. Gestor: MPO.


Problematika veřejných zakázek

Vytvoření vzorových smluvních podmínek nebo smluvních vzorů pro VZ - vytvořit doporučené vzorové smluvní dokumenty pro využívání metody BIM ve veřejných zakázkách, které zajistí jednotnou aplikaci a ošetří standardním způsobem možné vzniklé situace včetně zamezení jejich různých výkladů. Gestor: MPO ve spolupráci s MMR a MD.

Vytvoření vzorů zadávací dokumentace - vytvořit vzorovou zadávací dokumentaci s formulacemi požadavků na použití metody BIM jako pomůcku pro veřejné zadavatele. Gestor: MPO ve spolupráci s MMR a MD.

Stanovení minimálního rozsahu zadání při povinnosti BIM pro VZ - stanovit minimální rozsah zadání při povinnosti použití metody BIM pro veřejné zakázky na stavební práce: - povinnost uzavřít BEP (BIM Execution Plan – smluvní dokument), - odevzdat 3D model splňující v té době schválený standard určující obsah a strukturu modelu v požadované úrovni podrobnosti a v otevřeném formátu IFC, - povinnost využívat CDE (společné datové prostředí) pro předávání a sdílení informací o projektu. Gestor: MPO ve spolupráci s MMR a MD.

Vytvoření metodiky BIM pro postup při zadávání VZ - vytvořit metodiku pro zadavatele veřejných zakázek při využití metody BIM tak, aby vyhovovala posuzování na dodržení všech pravidel pro veřejné zakázky. Gestor: MPO ve spolupráci s MMR a MD.

Stanovení jednotného datového formátu soupisu staveb. prací, dodávek a služeb - stanovit používání jednotného standardizovaného datového formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro zadávací řízení veřejných zakázek na stavební práce. Gestor: MPO ve spolupráci s MMR a MD. 

Vytvoření metodiky pro oceňování - iniciovat a zajistit vytvoření standardizované metodiky oceňování navázané na standardizované datové struktury a její vyžadování pro účely veřejných zakázek. Gestor: MPO ve spolupráci s MMR a MD.

 

Uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní VZ na stavební práce - uložit povinnost použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek), financované z veřejných rozpočtů, včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace, se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb, od začátku roku 2022. Určení minimálního rozsahu použité metody BIM pro splnění této povinnosti. Gestor: MPO a MMR ve spolupráci s dotčenými resorty.


Povolovací procesy

Vyhodnocení současného stavu a navržení řešení pro el. předávání PD  - vyhodnocení současného stavu a navržení možností řešení pro elektronické předávání dokumentace stavby (např. formou pdf) v souvislosti s využitím BIM. Gestor: MPO a MMR ve spolupráci s dotčenými resorty.

 

Zavedení elektronického předávání projektové dokumentace stavby (např. v pdf) – zavedení předávání projektové dokumentace stavby stavebním úřadům a dotčeným orgánům v elektronické podobě (např. ve formě pdf), včetně způsobu zabezpečení integrity této dokumentace. Gestor: MMR ve spolupráci MPO a dotčenými resorty.

Vyčíslení finančních potřeb stavebních úřadů a dotčených orgánů- vyčíslit finanční potřeby stavebních úřadů a dotčených orgánů v souvislosti s předpokládanou elektronizací povolovacích procesů stavby. Gestor: MPO a MMR ve spolupráci s ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy.

Příprava elektronizace povolovacích procesů stavby s využitím BIM - využití metody BIM jako nutné podmínky pro přechod na elektronické povolovací procesy. Gestor: MMR ve spolupráci s ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy.

Zajištění elektronizace povolovacích procesů stavby s využitím BIM - Gestor: MMR ve spolupráci s MPO a ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy.


GIS

Stanovení vztahu dat NIPI a BIM v návaznosti na IFC - určit vztah dat národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) a BIM, vytvořit návaznost na data ve formátu IFC (ČSN EN ISO 16739) pro využití v BIM nástrojích (od modelu terénu až po plochy limitů území). Gestor: MPO ve spolupráci s MMR a MV.

Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj NIPI - zajistit využitelnost dat z BIM modelů pro rozvoj systémů národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) včetně ověřování splnění limitů využití území. Gestor: MV ve spolupráci s MMR a MPO.

Zajištění návaznosti BIM modelu na katastr nemovitostí - zajistit návaznost BIM modelů pro potřeby katastru nemovitostí (problematika 3D katastru, možnost přesnější evidence bytů). Gestor: ČÚZK.


Vzdělávání/Propagace/Osvěta

Vytvoření systému vzdělávání v BIM pro SŠ a VOŠ - metodicky pomoci školám koordinovat promítnutí nových technologií a procesů metody BIM do školních vzdělávacích programů oborů vzdělání se zaměřením na stavebnictví a vytvořit podmínky pro implementaci metody BIM do výuky včetně zapojení odborníků z praxe. Podpořit schopnost žáků a studentů spolupracovat v týmu. Gestor: MŠMT ve spolupráci s MPO.

Podpora zavádění vzdělávání v BIM do studijních programů VŠ - podpořit vysoké školy v promítnutí nových technologií a procesů metody BIM do jejich studijních programů zaměřených na stavebnictví. Vytvořit akreditované programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti BIM ve spolupráci s odborníky z praxe. Gestor: MPO ve spolupráci s MŠMT, která bude spočívat zejména v konzultační činnosti, sdílení poznatků a existujících nástrojů.

Upřesnění BIM profesí v NSK - upřesnit rozsah odborných způsobilostí nových profesních kvalifikací v oblasti BIM v Národní soustavě kvalifikací. Gestor: MŠMT ve spolupráci s MPO.

Vytvoření platformy pro sdílení zkušeností pedagogů s BIM - nabídnout pro střední, vyšší odborné a vysoké školy prostředí pro vzájemné sdílení zkušeností (např. interaktivní portál, workshopy, semináře apod.) a vytvoření akreditovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti BIM ve spolupráci se zástupci z praxe. Gestor: MPO ve spolupráci s MŠMT, která bude spočívat zejména v konzultační činnosti, sdílení poznatků a existujících nástrojů.

Mediální kampaň - zahájit mediální kampaň zaměřenou na osvětu přínosů využívání metody BIM pro stavební sektor. Součástí bude i zveřejňování výsledků z pilotních projektů, zkušeností a dobrých příkladů, průzkumů, ze kterých bude vidět vývoj. Gestor: MPO.

Vytvoření systému vzdělávání v BIM pro státní správu a samosprávu - zavést systém vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v souvislosti se změnami jejich pracovních postupů při realizaci metody BIM. Gestor: MPO.

Vytvoření systému podpory vzdělávání v BIM dodavatelského řetězce - zavést systém vzdělávání pracovníků dodavatelského řetězce (projektanti, dodavatelé, výrobci) v souvislosti se změnami jejich pracovních postupů při realizaci metody BIM. Gestor: MPO ve spolupráci s MD.

Kontaktní formulář

 

Podmínky