kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

6.3. Právní předpisy související se zavedením BIM

Bude vhodné posoudit, zda se požadavky na tvorbu modelu BIM a jeho použití pro účely povolovacích procesů a veřejných zakázek ve stavebnictví neprojeví i na souvisejících předpisech:

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (Autorizační zákon) není z důvodu zavedení BIM potřeba upravovat. Jeho změny mohou být vyvolány sjednocováním terminologie, zavedením elektronické komunikace a jinými vlivy.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů bude procházet v následujících letech zřejmě rekodifikací. Z tohoto důvodu se v rámci této rekodifikace doporučuje posoudit i potřebu případné změny v souvislosti se zavedením metody BIM.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., bude provedena analýza potřeby doplnění možnosti zhotovení dokumentace v systému BIM a popř. úpravy jejího rozsahu v případě použití metody BIM.

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Zde se projeví obdobné změny, jako ve vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zřejmě nutno upravit rozsah dokumentace pro veřejnou zakázku s využitím metody BIM. Revizi je třeba podrobit i ustanovení týkající se soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v § 3 až 12 vyhlášky s vazbou na model pro BIM.

 

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů zmiňuje elektronické formy a datový formát digitálních dat, ale odkazuje se na prováděcí předpis.

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov.

Kontaktní formulář

 

Podmínky