kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

6.4. Odhad nároků na finanční zdroje

Realizaci opatření vyplývajících z harmonogramu na rok 2018 bude zajišťovat MPO ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Předpokládaný odhad finančních prostředků potřebných pro realizaci opatření na rok 2018 činí 13 mil. Kč. 

Financování realizace pilotních projektů se předpokládá z kapitol dotčených subjektů, tj. resortů, u nichž budou piloty realizovány.

Na zajištění opatření na rok 2019 a na další roky je nezbytné zpracovat podrobný plán prací, který bude vytvořen ve spolupráci s ÚNMZ a dalšími zainteresovanými stranami. Až na základě tohoto podkladu bude možné přesněji stanovit finanční náročnost jednotlivých konkrétních prací na další roky. Dotčená ministerstva, která jsou gestory opatření vyplývajících z harmonogramu, a ostatní ústřední orgány státní správy uplatní své potřeby v rámci svých rozpočtových kapitol pro příslušný rok.

Kontaktní formulář

 

Podmínky