kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Spolupráce MPO s ÚNMZ a agenturou ČAS

Ing. arch. Romana Darmovzalová  |  9.11.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto gestor zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR, potřebovalo pro tak rozsáhlou odbornou činnost s přesahem do mnoha oborů parťáka, který bude po dobu realizace Koncepce BIM nezávislým odborným garantem. Z toho důvodu byla navázána spolupráce MPO s agenturou ČAS.


Již ve vládou schváleném materiálu Koncepce zavádění metody BIM v České republice (dále jen "Koncepce") bylo deklarováno, že realizaci opatření vyplývajících z harmonogramu Koncepce (viz příloha UV 682/17), která jsou v gesci MPO, bude MPO zajišťovat ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "ÚNMZ").

 

V dopise ministra průmyslu a obchodu ze dne 7. prosince 2017, kterým byl ÚNMZ pověřen plněním vybraných úkolů v souvislosti s realizací Koncepce, byla zmíněna možnost ÚNMZ pověřit plněním těchto opatření státní příspěvkovou organizaci Česká agentura pro standardizaci (dále jen "ČAS").

 

ČAS, jakožto státní příspěvková organizace zřízená ÚNMZ, zahájila činnost od 1. 1. 2018. V rámci agentury ČAS vznikl Odbor koncepce BIM, jakožto odborná vládní platforma pro standardizaci a metodickou podporu digitalizace stavebnictví, konkrétně pro realizaci vybraných opatření Koncepce ve spolupráci s MPO.

 

 

V návaznosti na pověření ministra průmyslu a obchodu byla dne 15. května 2018 uzavřena Dohoda o spolupráci při realizaci Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice stanovující formu a rozsah spolupráce MPO s ÚNMZ prostřednictvím agentury ČAS.

 

V rámci Odboru koncepce BIM ČAS bylo vytvořeno šest pracovních skupin, jejichž členy jsou zástupci MPO a experti se zkušenostmi z oblasti BIM získanými z praxe v ČR i v zahraničí.

 

Za účelem meziresortní spolupráce byla na MPO při Radě vlády pro stavebnictví ČR ustavena pracovní skupina PS č. 7 – pro zavádění metody BIM v ČR, jejímiž členy jsou zástupci gestoři opatření dle přílohy UV 682/17, zástupci profesních organizací a VŠ a kde mj. má svého zástupce také ÚNMZ, resp. ČAS.

 

MPO s ÚNMZ i agenturou ČAS intenzivně spolupracuje. Společně jsou organizovány workshopy a odborné semináře týkající se BIM, zástupci ČAS jsou přítomni jakožto odborní garanti na jednáních s resorty a organizacemi, které mají v gesci některá opatření dle přílohy UV 682/17 a byli mj. nápomocni také při tvorbě roční Informace o plnění Koncepce BIM pro předložení vládě. MPO se podílelo také na vzniku webu KoncepceBIM.cz. Vzájemná spolupráce je plodná, konstruktivní a pro všechny přínosná.

Související články

 

Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Petr Matějka  |  17.1.2020
Pracovní skupina 05 připravila další výstup, kterým je Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Letní report o stavu přípravy výstupů 2019
Jaroslav Nechyba  |  6.9.2019
K jednotlivým výstupům jsme doplnili aktuální stav přípravy a plány pro jejich dokončení.
Povinnost BIM – postupný náběh
Jaroslav Nechyba  |  5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
Digitální dvojče stavby – výsledek BIM
Jaroslav Nechyba  |  4.9.2019
Digitální dvojče je tím, co přinese vlastníkovi stavby i jeho dodavatelům očekávanou efektivitu.
Online recenzní systém České agentury pro standardizaci
1.8.2019
V online recenzním systému máte možnost komentovat výstupy, které tvoří experti pracovních skupin.
Legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM
Jaroslav Nechyba  |  26.6.2019
Na základě dohody náměstků MPO a MMR byla agentura ČAS pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny.
 
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Martina Kourková  |  20.12.2018
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Martina Kourková  |  17.10.2018
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů.
První metodické výstupy
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
V nejbližších dnech budou připraveny první výstupy pro zveřejnění.
Podepsáno memorandum o spolupráci mezi SFDI a agenturou ČAS
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Formální potvrzení již probíhající spolupráce obou organizací při realizaci Koncepce zavádění BIM v ČR.
Zpracována roční zpráva o plnění Koncepce
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Od schválení Koncepce zavádění metody BIM v ČR již uplynul rok a MPO předkládá vládě první roční zprávu o její realizaci.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky