kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Spolupráce MPO s ÚNMZ a agenturou ČAS

Ing. arch. Romana Darmovzalová  |  9.11.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto gestor zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR, potřebovalo pro tak rozsáhlou odbornou činnost s přesahem do mnoha oborů parťáka, který bude po dobu realizace Koncepce BIM nezávislým odborným garantem. Z toho důvodu byla navázána spolupráce MPO s agenturou ČAS.


Již ve vládou schváleném materiálu Koncepce zavádění metody BIM v České republice (dále jen "Koncepce") bylo deklarováno, že realizaci opatření vyplývajících z harmonogramu Koncepce (viz příloha UV 682/17), která jsou v gesci MPO, bude MPO zajišťovat ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "ÚNMZ").

 

V dopise ministra průmyslu a obchodu ze dne 7. prosince 2017, kterým byl ÚNMZ pověřen plněním vybraných úkolů v souvislosti s realizací Koncepce, byla zmíněna možnost ÚNMZ pověřit plněním těchto opatření státní příspěvkovou organizaci Česká agentura pro standardizaci (dále jen "ČAS").

 

ČAS, jakožto státní příspěvková organizace zřízená ÚNMZ, zahájila činnost od 1. 1. 2018. V rámci agentury ČAS vznikl Odbor koncepce BIM, jakožto odborná vládní platforma pro standardizaci a metodickou podporu digitalizace stavebnictví, konkrétně pro realizaci vybraných opatření Koncepce ve spolupráci s MPO.

 

 

V návaznosti na pověření ministra průmyslu a obchodu byla dne 15. května 2018 uzavřena Dohoda o spolupráci při realizaci Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice stanovující formu a rozsah spolupráce MPO s ÚNMZ prostřednictvím agentury ČAS.

 

V rámci Odboru koncepce BIM ČAS bylo vytvořeno šest pracovních skupin, jejichž členy jsou zástupci MPO a experti se zkušenostmi z oblasti BIM získanými z praxe v ČR i v zahraničí.

 

Za účelem meziresortní spolupráce byla na MPO při Radě vlády pro stavebnictví ČR ustavena pracovní skupina PS č. 7 – pro zavádění metody BIM v ČR, jejímiž členy jsou zástupci gestoři opatření dle přílohy UV 682/17, zástupci profesních organizací a VŠ a kde mj. má svého zástupce také ÚNMZ, resp. ČAS.

 

MPO s ÚNMZ i agenturou ČAS intenzivně spolupracuje. Společně jsou organizovány workshopy a odborné semináře týkající se BIM, zástupci ČAS jsou přítomni jakožto odborní garanti na jednáních s resorty a organizacemi, které mají v gesci některá opatření dle přílohy UV 682/17 a byli mj. nápomocni také při tvorbě roční Informace o plnění Koncepce BIM pro předložení vládě. MPO se podílelo také na vzniku webu KoncepceBIM.cz. Vzájemná spolupráce je plodná, konstruktivní a pro všechny přínosná.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky