kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Kurz celoživotního vzdělávání

Informační modelování staveb (BIM)

 

České stavební fakulty ČVUT v PrazeVUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě připravily ve spolupráci program certifikovaného celoživotního vzdělávání, sestávající z řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20–⁠30 výukových hodin. Jednotlivé kurzy budou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Kurzy budou objektivní a v kontextu BIM realistické a nezávislé na platformě nebo společnosti.

 

Absolventi programu nebo jednotlivých kurzů budou schopni se v problematice BIM orientovat a dále se dovzdělávat. Cílem je proškolit pracovníky, kteří budou moci ve firmách a projektech významně pomoci se zaváděním BIM nebo dokonce tento proces iniciovat. Kurzy se zaměřují zejména na teoretické zvládnutí problematiky, nejedná se o školení komerčních nástrojů.

 

Koncept programu počítá s postupnou výukou následujících kurzů:

 

 • Úvodní kurz
 • Kurz pro projektové manažery a zadavatele
 • Kurz pro projektanty
 • Kurz pro zhotovitele
 • Kurz pro provozovatele staveb a facility manažery

 

Úvodní kurz (1. etapa) je základní a jeho absolvování je podmínkou pro účast na navazujících kurzech (2. etapa), které jsou zaměřeny na jednotlivé účastníky nebo fáze životního cyklu stavebního projektu. V závislosti na poptávce a vývoji situace na trhu budou ve 2. etapě další kurzy zřizovány.

Úvodní kurz

 

Kurz posluchače detailně seznámí se základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací.

 

Klíčové body programu kurzu jsou následující:

 • Komplexní vysvětlení BIM, vazba BIM na digitalizaci stavebnictví, ujasnění terminologie, rozdíly ve vnímání BIM, vysvětlení klíčových technických termínů (LOD, IFC atd.)
 • Základní přínosy a užití BIM v životním cyklu stavebního projektu
 • Praktické ukázky užití BIM v praxi
 • Základy zadávání BIM a smluvní podmínky
 • Základní orientace v softwarových nástrojích pro BIM
 • Vliv BIM na současní profese a vznik nových profesí, role BIM
 • BIM z různých pohledů v rámci životního cyklu stavebního projektu
 • BIM v zahraničí
 • BIM v ČR
 • Základy change managementu a změny, související s implementací BIM
 • Přenos informací v rámci projektu a CDE
 • Zavádění BIM na trhu, v podniku, v projektu a u již existujících staveb

   

Doba trvání kurzu je 5 vyučovacích dní (celkem 5×6 vyučovacích hodin), drobné občerstvení a oběd budou zajištěny. Na závěr kurzu obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování.

Aktuálně nejsou vypsány nové termíny úvodního kurzu.

Příprava některých částí kurzu byla financovaná z EU programu OP VVV Rozvoj celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze č. CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_031/0011544.


 Aktuální kurzy 

 

IFC a openBIM, Podrobné vysvětlené datového schématu IFC a jeho praktické využití v souladu s principy OpenBIM

 

Snaha o společný jazyk ve stavebnictví sílí několik desetiletí. Komplexita stavebních projektů roste, ale nástroje pro její zvládnutí se zapojují pomalu. Nástroj s nejvyšším potenciálem je BIM. Naneštěstí dnes existuje mnoho různých „BIMů“, což jeho skutečné nasazení omezuje. Vývoj ve stavebnictví jednoznačně ukázal, že „vendor lock“, tedy uzavření se v „jednom z BIMů“ není řešení.

 

Kurz představuje společný jazyk ve stavebnictví – IFC, společně s filozofií, která k němu vede – openBIM. Kurz naučí „písmena, slova a základní fráze“ v IFC. Absolvent kurzu bude vybaven znalostmi a schopnostmi rozlišit kvalitní standard/zadání BIM, kvalitní modely a sám se naučí „sestavovat věty“ pro práci s modelem.

 

 • Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze  (místo bude upřesněno)
 • Kdy: 28. –⁠ 30. 9. 2022
 • Cena:
  13 500 Kč bez DPH pro absolventy základního kurzu (2 dny, 2x6 výukových hodin)
  17 500 Kč bez DPH  pro zájemce bez základního kurzu (3 dny, 3x6 výukových hodin) 
 • Registrace a další informace: Kurzy celoživotního vzdělávání v BIM – BIMLab (cvut.cz)

 

Výběr zhotovitele modelu BIM

 

Jak vybrat správného zhotovitele modelu BIM – projektanta? Komplikovaná problematika, zvláště pak u zadavatelů veřejných zakázek. Na druhou stranu BIM může při správném použití při realizaci zadávacího řízení zajistit výběr zkušeného a kvalitního zhotovitele. Cesta k takovému zadání využije instituty zákona o zadávání veřejných zakázek obvyklé v oblasti informačních a konzultačních služeb. Kurz podrobně uvede do problematiky zadávání veřejných zakázek na výběr zhotovitele modelu BIM v praxi.

 

V první části kurzu budou posluchači seznámeni s problematickou BIM pohledem zadavatele. Budou představeny cíle, které mají zadavatelé sledovat, a co je potřebné pro jejich úspěšné řízení a dosažení. Budou otevřeny praktické zkušenosti zadavatelů s BIM v konkrétních stavebních projektech. V odpolední části dojde k představení konkrétních řešení BIM a jejich správné definice. Posluchači si vyzkouší práci s konkrétními modely BIM tak, aby byly pochopeny minimální kvality, které by měly být vyžadovány po zhotoviteli BIM. A také kvality, které mohou vyžadovat v rámci hodnotících kritérií.

 

V rámci další části kurzu budou posluchači seznámeni s problematikou zadávání veřejných zakázek podle platné právní úpravy se zaměřením na zadávání projekčních prací a na možnost zohlednění BIM. Budou blíže vysvětleny vybrané instituty zákona, jejichž správná aplikace a provedení může být klíčové pro výběr kvalitního smluvního partnera. Detailně bude probrán kompletní proces zadávacího řízení na výběr projektanta a zaměříme se i na vybranou rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ostatní palčivé aspekty realizace veřejné zakázky, jako například řešení možnosti změny závazku ze smlouvy.

 

 • Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze  (místo bude upřesněno)
 • Kdy: 5. –⁠ 7. 10. 2022 
 • Cena:
  13 500 Kč bez DPH pro absolventy základního kurzu (2 dny, 2x6 výukových hodin)
  17 500 Kč bez DPH  pro zájemce bez základního kurzu (3 dny, 3x6 výukových hodin)
 • Registrace a další informace: Kurzy celoživotního vzdělávání v BIM – BIMLab (cvut.cz) 

 

 

https://web.fsv.cvut.cz/        

Aktuální kurzy - pokračování

 

Kurz pro zadavatele

 

Kurz je určen pro pracovníky investičních oddělení veřejných institucí, projektové manažery, developery, stavebníky a jejich dodavatele, kteří chtějí porozumět smluvním aspektům, vztahům v odběratelsko-dodavatelském řetězci, projektovému řízení v rámci metody BIM, povinnostem a rolím jednotlivých účastníků procesu, datovému standardu, standardům používaným na projektech a výhodám a úskalím použití metody BIM na projektech. Tento kurz je specializovaným kurzem pro zadavatele v rámci konceptu CŽV BIM. 

 • Základy digitalizace a BIM
 • Aktuální a připravovaná legislativa
 • Smluvní aspekty, smluvní vzory a standardy
 • Právo informačních technologií
 • Specifika v kontextu zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Duševní vlastnictví
 • Rozdělení rolí během dodání projektu a projektové řízení
 • Způsoby zadávání ve světě
 • Povinnosti jednotlivých členů projektového týmu na straně objednatele a dodavatele
 • Užití dat (tj. k čemu a jaká data požadovat)
 • Technické specifikace
 • Otevřené a proprietární datové formáty
 • Datový standard staveb – pozemní a dopravní stavby
 • Digitální a informační model stavby
 • BIM protokol
 • Společné datové prostředí (CDE)
 • Plán realizace BIM (BEP)
 • Nastavení milníků plnění díla
 • Penále
 • Kontrola dodavatele
 • Softwary používané v kontextu metody BIM na stavebních projektech
 • Facility management / správa a údržba
 • Praktické ukázky a cvičení s daty z vybraných stavebních projektů

Lektoři:
Ing. Josef Žák, Ph.D.
a další lektoři mající zkušenosti z desítek zadání, kontroly dodavatelů, projektantů a zhotovitelů a desítek stavebních projektů v ČR a zahraničí a s více než desetiletou praxí v oboru.

 • Kdy: 10. – ⁠11. 10. 2022
 • Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, Dejvice
 • Cena:
  14 500 Kč bez DPH  (2 dny, 2x6 výukových hodin)
  V případě, že účastník kurzu absolvoval již „úvodní kurz“ má slevu 10%.
 • Registrace do 2.10. na renata.vlckova@fsv.cvut.cztel.: 224358753
  Na email zašlete jména a příjmení účastníků, kontaktní údaje a fakturační údaje.
 • Kurz je zakončen certifikátem.
 • Minimální kapacita je 10 osob. Kurz může být přesunut na jiný termín v případě, že kapacita nebude naplněna.

  **V případě nemožnosti organizovat kurz prezenčně, z důvodu případných protiepidemiologických opatření, bude zvolena bezkontaktní (digitální) výuka. Pro účast na bezkontaktní variantě kurzu je nezbytné, aby byl každý účastník vybaven vlastním počítačem s mikrofonem a kamerou.

 

Kontrola kvality v BIM (QA/QC v BIM) 

 

Školení seznámí se základními technikami práce při kontrole digitálních modelů. Schopnost zkontrolovat, tedy převzít dílo od zhotovitele projektových informací, je klíčovou dovedností v BIM projektech.

 

Tuto dovednost využijí jak zadavatelé ale též projektanti, technické dozory, správci nemovitostí nebo stavbyvedoucí. Tedy všichni, kdo se podílí na tvorbě nebo dalším využití dat BIM modelu.

 

V praxi se již dávno ukázalo, že procesy QC/QA jsou nezbytnou součástí všech průmyslových digitalizovaných průmyslových odvětví. Procesy QC/QA zajišťují spolehlivost digitálních dat a tím jejich využitelnost v jakémkoliv dalším procesu. V tomto má stavebnictví/veřejné zakázky velký dluh.

 

 • Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze  (místo bude upřesněno)
 • Kdy: 20. –⁠ 22. 10. 2022
 • Cena:
  14 500 Kč bez DPH pro absolventy základního kurzu (2 dny, 2x6 výukových hodin)
  18 500 Kč bez DPH pro zájemce bez základního kurzu (3 dny, 3x6 výukových hodin)
 • Registrace a další informace: Kurzy celoživotního vzdělávání v BIM – BIMLab (cvut.cz)

 

Kurz pro zhotovitele a projektové manažery

 

Kurz je určen pro projektové manažery, zhotovitele staveb, projektanty, developery, stavebníky a jejich dodavatele, kteří chtějí porozumět digitalizaci na stavebních projektech, vztahům v odběratelsko-dodavatelském řetězci, použití metody BIM, projektovému řízení, povinnostem a rolím jednotlivých výstavbového projektu, informačním technologiím na stavebních projektech, datovému standardu, a výhodám a úskalím digitalizace a použití metody BIM na projektech. Tento kurz je specializovaným kurzem pro zadavatele v rámci konceptu CŽV BIM. 

 

 • Základy digitalizace a BIM
 • Smluvní aspekty, smluvní vzory a standardy
 • Rozdělení rolí během dodání projektu a projektové řízení
 • Povinnosti jednotlivých členů projektového týmu na straně objednatele a dodavatele
 • Informační systémy ve stavebním podniku
 • Technické specifikace
 • Datové formáty pro stavební projekty
  IFC
 • Datový standard staveb – pozemní a dopravní stavby
 • Digitální a informační model stavby
 • BIM protokol
 • Společné datové prostředí (CDE)
 • Plán realizace BIM (BEP)
 • Milníky plnění
 • Ukázky digitálních modelů

 

Lektoři:
Ing. Josef Žák, Ph.D.
a další lektoři mající zkušenosti z desítek stavebních projektů v ČR a zahraničí a s více než desetiletou praxí v oboru.

 

 • Kdy: 24. – ⁠25. 10. 2022
 • Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, Dejvice
 • Cena:
  14 500 Kč bez DPH  (2 dny, 2x6 výukových hodin)
  V případě, že účastník kurzu absolvoval již „úvodní kurz“ má slevu 10%.
 • Registrace do 14.10. na renata.vlckova@fsv.cvut.cztel.: 224358753
  Na email zašlete jména a příjmení účastníků, kontaktní údaje a fakturační údaje.
 • Kurz je zakončen certifikátem.
 • Více informací:  Kurzy celoživotního vzdělávání v BIM – BIMLab (cvut.cz)
 • Minimální kapacita je 10 osob. Kurz může být přesunut na jiný termín v případě, že kapacita nebude naplněna.

  **V případě nemožnosti organizovat kurz prezenčně, z důvodu případných protiepidemiologických opatření, bude zvolena bezkontaktní (digitální) výuka. Pro účast na bezkontaktní variantě kurzu je nezbytné, aby byl každý účastník vybaven vlastním počítačem s mikrofonem a kamerou.

Informační modelování staveb (BIM)

 

České stavební fakulty ČVUT v PrazeVUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě připravily ve spolupráci program certifikovaného celoživotního vzdělávání, sestávající z řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20–⁠30 výukových hodin. Jednotlivé kurzy budou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Kurzy budou objektivní a v kontextu BIM realistické a nezávislé na platformě nebo společnosti.

 

Absolventi programu nebo jednotlivých kurzů budou schopni se v problematice BIM orientovat a dále se dovzdělávat. Cílem je proškolit pracovníky, kteří budou moci ve firmách a projektech významně pomoci se zaváděním BIM nebo dokonce tento proces iniciovat. Kurzy se zaměřují zejména na teoretické zvládnutí problematiky, nejedná se o školení komerčních nástrojů.

 

Koncept programu počítá s postupnou výukou následujících kurzů:

 

 • Úvodní kurz
 • Kurz pro projektové manažery a zadavatele
 • Kurz pro projektanty
 • Kurz pro zhotovitele
 • Kurz pro provozovatele staveb a facility manažery

 

Úvodní kurz (1. etapa) je základní a jeho absolvování je podmínkou pro účast na navazujících kurzech (2. etapa), které jsou zaměřeny na jednotlivé účastníky nebo fáze životního cyklu stavebního projektu. V závislosti na poptávce a vývoji situace na trhu budou ve 2. etapě další kurzy zřizovány.

Úvodní kurz

 

Kurz posluchače detailně seznámí se základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací.

 

Klíčové body programu kurzu jsou následující:

 • Komplexní vysvětlení BIM, vazba BIM na digitalizaci stavebnictví, ujasnění terminologie, rozdíly ve vnímání BIM, vysvětlení klíčových technických termínů (LOD, IFC atd.)
 • Základní přínosy a užití BIM v životním cyklu stavebního projektu
 • Praktické ukázky užití BIM v praxi
 • Základy zadávání BIM a smluvní podmínky
 • Základní orientace v softwarových nástrojích pro BIM
 • Vliv BIM na současní profese a vznik nových profesí, role BIM
 • BIM z různých pohledů v rámci životního cyklu stavebního projektu
 • BIM v zahraničí
 • BIM v ČR
 • Základy change managementu a změny, související s implementací BIM
 • Přenos informací v rámci projektu a CDE
 • Zavádění BIM na trhu, v podniku, v projektu a u již existujících staveb

   

Doba trvání kurzu je 5 vyučovacích dní (celkem 5×6 vyučovacích hodin), drobné občerstvení a oběd budou zajištěny. Na závěr kurzu obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování.

Aktuálně nejsou vypsány nové termíny úvodního kurzu.

Příprava některých částí kurzu byla financovaná z EU programu OP VVV Rozvoj celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze č. CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_031/0011544.


 Aktuální kurzy 

 

IFC a openBIM, Podrobné vysvětlené datového schématu IFC a jeho praktické využití v souladu s principy OpenBIM

 

Snaha o společný jazyk ve stavebnictví sílí několik desetiletí. Komplexita stavebních projektů roste, ale nástroje pro její zvládnutí se zapojují pomalu. Nástroj s nejvyšším potenciálem je BIM. Naneštěstí dnes existuje mnoho různých „BIMů“, což jeho skutečné nasazení omezuje. Vývoj ve stavebnictví jednoznačně ukázal, že „vendor lock“, tedy uzavření se v „jednom z BIMů“ není řešení.

 

Kurz představuje společný jazyk ve stavebnictví – IFC, společně s filozofií, která k němu vede – openBIM. Kurz naučí „písmena, slova a základní fráze“ v IFC. Absolvent kurzu bude vybaven znalostmi a schopnostmi rozlišit kvalitní standard/zadání BIM, kvalitní modely a sám se naučí „sestavovat věty“ pro práci s modelem.

 

 • Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze  (místo bude upřesněno)
 • Kdy: 28. –⁠ 30. 9. 2022
 • Cena:
  13 500 Kč bez DPH pro absolventy základního kurzu (2 dny, 2x6 výukových hodin)
  17 500 Kč bez DPH  pro zájemce bez základního kurzu (3 dny, 3x6 výukových hodin) 
 • Registrace a další informace: Kurzy celoživotního vzdělávání v BIM – BIMLab (cvut.cz)

 

Výběr zhotovitele modelu BIM

 

Jak vybrat správného zhotovitele modelu BIM – projektanta? Komplikovaná problematika, zvláště pak u zadavatelů veřejných zakázek. Na druhou stranu BIM může při správném použití při realizaci zadávacího řízení zajistit výběr zkušeného a kvalitního zhotovitele. Cesta k takovému zadání využije instituty zákona o zadávání veřejných zakázek obvyklé v oblasti informačních a konzultačních služeb. Kurz podrobně uvede do problematiky zadávání veřejných zakázek na výběr zhotovitele modelu BIM v praxi.

 

V první části kurzu budou posluchači seznámeni s problematickou BIM pohledem zadavatele. Budou představeny cíle, které mají zadavatelé sledovat, a co je potřebné pro jejich úspěšné řízení a dosažení. Budou otevřeny praktické zkušenosti zadavatelů s BIM v konkrétních stavebních projektech. V odpolední části dojde k představení konkrétních řešení BIM a jejich správné definice. Posluchači si vyzkouší práci s konkrétními modely BIM tak, aby byly pochopeny minimální kvality, které by měly být vyžadovány po zhotoviteli BIM. A také kvality, které mohou vyžadovat v rámci hodnotících kritérií.

 

V rámci další části kurzu budou posluchači seznámeni s problematikou zadávání veřejných zakázek podle platné právní úpravy se zaměřením na zadávání projekčních prací a na možnost zohlednění BIM. Budou blíže vysvětleny vybrané instituty zákona, jejichž správná aplikace a provedení může být klíčové pro výběr kvalitního smluvního partnera. Detailně bude probrán kompletní proces zadávacího řízení na výběr projektanta a zaměříme se i na vybranou rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ostatní palčivé aspekty realizace veřejné zakázky, jako například řešení možnosti změny závazku ze smlouvy.

 

 • Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze  (místo bude upřesněno)
 • Kdy: 5. –⁠ 7. 10. 2022 
 • Cena:
  13 500 Kč bez DPH pro absolventy základního kurzu (2 dny, 2x6 výukových hodin)
  17 500 Kč bez DPH  pro zájemce bez základního kurzu (3 dny, 3x6 výukových hodin)
 • Registrace a další informace: Kurzy celoživotního vzdělávání v BIM – BIMLab (cvut.cz) 

 

 

https://web.fsv.cvut.cz/        

Aktuální kurzy - pokračování

 

Kurz pro zadavatele

 

Kurz je určen pro pracovníky investičních oddělení veřejných institucí, projektové manažery, developery, stavebníky a jejich dodavatele, kteří chtějí porozumět smluvním aspektům, vztahům v odběratelsko-dodavatelském řetězci, projektovému řízení v rámci metody BIM, povinnostem a rolím jednotlivých účastníků procesu, datovému standardu, standardům používaným na projektech a výhodám a úskalím použití metody BIM na projektech. Tento kurz je specializovaným kurzem pro zadavatele v rámci konceptu CŽV BIM. 

 • Základy digitalizace a BIM
 • Aktuální a připravovaná legislativa
 • Smluvní aspekty, smluvní vzory a standardy
 • Právo informačních technologií
 • Specifika v kontextu zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Duševní vlastnictví
 • Rozdělení rolí během dodání projektu a projektové řízení
 • Způsoby zadávání ve světě
 • Povinnosti jednotlivých členů projektového týmu na straně objednatele a dodavatele
 • Užití dat (tj. k čemu a jaká data požadovat)
 • Technické specifikace
 • Otevřené a proprietární datové formáty
 • Datový standard staveb – pozemní a dopravní stavby
 • Digitální a informační model stavby
 • BIM protokol
 • Společné datové prostředí (CDE)
 • Plán realizace BIM (BEP)
 • Nastavení milníků plnění díla
 • Penále
 • Kontrola dodavatele
 • Softwary používané v kontextu metody BIM na stavebních projektech
 • Facility management / správa a údržba
 • Praktické ukázky a cvičení s daty z vybraných stavebních projektů

Lektoři:
Ing. Josef Žák, Ph.D.
a další lektoři mající zkušenosti z desítek zadání, kontroly dodavatelů, projektantů a zhotovitelů a desítek stavebních projektů v ČR a zahraničí a s více než desetiletou praxí v oboru.

 • Kdy: 10. – ⁠11. 10. 2022
 • Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, Dejvice
 • Cena:
  14 500 Kč bez DPH  (2 dny, 2x6 výukových hodin)
  V případě, že účastník kurzu absolvoval již „úvodní kurz“ má slevu 10%.
 • Registrace do 2.10. na renata.vlckova@fsv.cvut.cztel.: 224358753
  Na email zašlete jména a příjmení účastníků, kontaktní údaje a fakturační údaje.
 • Kurz je zakončen certifikátem.
 • Minimální kapacita je 10 osob. Kurz může být přesunut na jiný termín v případě, že kapacita nebude naplněna.

  **V případě nemožnosti organizovat kurz prezenčně, z důvodu případných protiepidemiologických opatření, bude zvolena bezkontaktní (digitální) výuka. Pro účast na bezkontaktní variantě kurzu je nezbytné, aby byl každý účastník vybaven vlastním počítačem s mikrofonem a kamerou.

 

Kontrola kvality v BIM (QA/QC v BIM) 

 

Školení seznámí se základními technikami práce při kontrole digitálních modelů. Schopnost zkontrolovat, tedy převzít dílo od zhotovitele projektových informací, je klíčovou dovedností v BIM projektech.

 

Tuto dovednost využijí jak zadavatelé ale též projektanti, technické dozory, správci nemovitostí nebo stavbyvedoucí. Tedy všichni, kdo se podílí na tvorbě nebo dalším využití dat BIM modelu.

 

V praxi se již dávno ukázalo, že procesy QC/QA jsou nezbytnou součástí všech průmyslových digitalizovaných průmyslových odvětví. Procesy QC/QA zajišťují spolehlivost digitálních dat a tím jejich využitelnost v jakémkoliv dalším procesu. V tomto má stavebnictví/veřejné zakázky velký dluh.

 

 • Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze  (místo bude upřesněno)
 • Kdy: 20. –⁠ 22. 10. 2022
 • Cena:
  14 500 Kč bez DPH pro absolventy základního kurzu (2 dny, 2x6 výukových hodin)
  18 500 Kč bez DPH pro zájemce bez základního kurzu (3 dny, 3x6 výukových hodin)
 • Registrace a další informace: Kurzy celoživotního vzdělávání v BIM – BIMLab (cvut.cz)

 

Kurz pro zhotovitele a projektové manažery

 

Kurz je určen pro projektové manažery, zhotovitele staveb, projektanty, developery, stavebníky a jejich dodavatele, kteří chtějí porozumět digitalizaci na stavebních projektech, vztahům v odběratelsko-dodavatelském řetězci, použití metody BIM, projektovému řízení, povinnostem a rolím jednotlivých výstavbového projektu, informačním technologiím na stavebních projektech, datovému standardu, a výhodám a úskalím digitalizace a použití metody BIM na projektech. Tento kurz je specializovaným kurzem pro zadavatele v rámci konceptu CŽV BIM. 

 

 • Základy digitalizace a BIM
 • Smluvní aspekty, smluvní vzory a standardy
 • Rozdělení rolí během dodání projektu a projektové řízení
 • Povinnosti jednotlivých členů projektového týmu na straně objednatele a dodavatele
 • Informační systémy ve stavebním podniku
 • Technické specifikace
 • Datové formáty pro stavební projekty
  IFC
 • Datový standard staveb – pozemní a dopravní stavby
 • Digitální a informační model stavby
 • BIM protokol
 • Společné datové prostředí (CDE)
 • Plán realizace BIM (BEP)
 • Milníky plnění
 • Ukázky digitálních modelů

 

Lektoři:
Ing. Josef Žák, Ph.D.
a další lektoři mající zkušenosti z desítek stavebních projektů v ČR a zahraničí a s více než desetiletou praxí v oboru.

 

 • Kdy: 24. – ⁠25. 10. 2022
 • Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, Dejvice
 • Cena:
  14 500 Kč bez DPH  (2 dny, 2x6 výukových hodin)
  V případě, že účastník kurzu absolvoval již „úvodní kurz“ má slevu 10%.
 • Registrace do 14.10. na renata.vlckova@fsv.cvut.cztel.: 224358753
  Na email zašlete jména a příjmení účastníků, kontaktní údaje a fakturační údaje.
 • Kurz je zakončen certifikátem.
 • Více informací:  Kurzy celoživotního vzdělávání v BIM – BIMLab (cvut.cz)
 • Minimální kapacita je 10 osob. Kurz může být přesunut na jiný termín v případě, že kapacita nebude naplněna.

  **V případě nemožnosti organizovat kurz prezenčně, z důvodu případných protiepidemiologických opatření, bude zvolena bezkontaktní (digitální) výuka. Pro účast na bezkontaktní variantě kurzu je nezbytné, aby byl každý účastník vybaven vlastním počítačem s mikrofonem a kamerou.

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky