kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Jednání pracovní skupiny (WG1) CEN v Delftu

Ve dnech 12. až 14. března 2019 proběhlo v nizozemském Delftu v prostorech Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) koordinované jednání všech pracovních skupin (WG, z angl. working group) technické komise (TC, z angl. technical committee) č. 442 Informační modelování staveb (BIM) Evropského výboru pro normalizaci (CEN). Jako člen jsem se zúčastnil jednání WG1 (Terminologie), dále potom jako host některých jednání WG2 (Výměna informací) a společného jednání WG2, WG3 (Předávání informací) a WG4 (Datové slovníky).

 

Pod WG1 zatím nevznikají žádné samostatné publikace, jejím současným cílem je dohlížet na terminologické části jednotlivých publikací vznikajících pod ostatními pracovními skupinami. Zejména prostřednictvím vedoucího a některých členů je tato skupina propojena s odpovídající stejně zaměřenou skupinou pro terminologii obdobné oblasti v rámci Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), pro obě skupiny vedoucí udržuje společný pracovní zdroj terminologických hesel a doporučení pro jejich úpravy.

 

Předmětem jednání v Delftu byly termíny a definice použité v návrhu evropské normy (EN) popisující rámec pro vymezení potřeby úrovně informací (LOIN, z angl. level of information need) pro stavební projekty (do jaké míry mají být předávané informace pro potřeby určité fáze projektu propracovány, aby byly dostačující a ne nadbytečné). V

Většinu termínů a definic bylo doporučeno ponechat ve znění navrženém příslušnou WG2, k některým vznikla rozsáhlá diskuze zejména s ohledem na možnost uplatnění definic převzatých z jiných technických norem (týká se např. geometrie, kde bylo doporučeno použít definici z ISO/IEC 13249-3:2016, 3.1.2.27) a s ohledem na uplatnění v textu návrhu (např. objekt definovaný obecněji, než odpovídá textu, kde převážně odpovídá reprezentaci objektu v modelu nebo v projektových informacích). Dále byla diskutována otázka definice informací, pro které je zatím v návrhu použita souhrnná obecná definice, ale v textu se vyskytují ve dvou různě širokých významech.

 

Kvůli lhůtám pro předložení návrhu této EN (dosud nemá přiřazeno číslo) do veřejného připomínkového řízení (public enquiry) budou doporučení WG1 zvážena a popř. zapracována až společně s dalšími připomínkami vzešlými z připomínkového řízení.

 

Stejného dokumentu se ještě týkalo jednání jeho autorského kolektivu v rámci WG2, kde jsem měl možnost poskytnout vysvětlení a podrobnosti k edičním připomínkám dříve zaslanými k poslednímu návrhu textu připravenému pro připomínkové řízení. Informace z ostatních pracovních skupin viz příspěvky dalších účastníků.

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky