kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Smluvní standard

 

Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení Koncepce metodik a výstupů (dokument mimo dohodu s MPO)      

 Koncepční dokument popisující všechny dílčí standardy a metodiky v oblasti smluv. Účelem dokumentu je poskytnout komplexní pohled na postupně připravované výstupy a srozumitelně popsat jejich účel, obsah a souvislosti mezi nimi a  ostatními metodikami. 

Dokument je zveřejněn a průběžně prezentován na jednotlivých akcích odborné veřejnosti. Dokument ke stažení zde.

 

Český standard smlouvy pro výstavbu (koncept)                               

 Český standard smlouvy pro výstavbu je zásadním dokumentem z hlediska využití potenciálu přínosu zavádění digitalizace, kde standardizace smluv je jedním z klíčových kroků k efektivnímu stavebnictví. Český standard smlouvy pro výstavbu zavádí jednotná pravidla projektového řízení, řízení rizik a smluvních vztahů, bez kterých nelze očekávat funkční spolupráci v CDE. Jedná se o první smluvní standard pro využití na větších stavebních projektech zajišťovaných metodou dodávky Design-Bid-Build.

 

 

Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu – BIM protokol (koncept)                                                                                 

 

 


BIM protokol je jednou z příloh Českého standardu smlouvy pro výstavbu prováděnou s využitím metody BIM a představuje stěžejní nástroj pro práci s informačním modelem. BIM protokol je nezbytný k řádnému vymezení specifických povinností a závazků mezi jednotlivými účastníky výstavbového projektu, kteří se účastní na tvorbě informačního modelu. Účelem BIM protokolu je zejména poskytnout zadavatelům obecný návod pro vypracování svých interních směrnic a nastavení konkrétních pravidel, vždy však s ohledem na specifika a konkrétní parametry dotčené zakázky. V první fázi je vypracován koncept BIM protokolu, který bude souběžně s vytvářením dalších metodik rozšiřován a adaptován.

Dokument je zveřejněn, jeho nová ustanovení byla aplikována do verze spravované SFDI. Odkaz na dokument zde.

 

Příloha Zvláštních smluvních podmínek Českého standardu smlouvy pro výstavbu - Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu "BIM protokol" pro Zakázku XXX                                                                                                     

 

 


Verze BIM protokolu pro potřeby ověření v pilotních projektech.  Oproti konceptu budou detailněji popsány procesy a pravidla vymezující povinnosti a závazky mezi účastníky projektu, jako jsou například pravidla pro používání CDE jakožto nástroje pro sdílení veškerých informací o projektu a archivaci dokumentů. Předpokládá se, že tento dokument zároveň napomůže partnerům, kteří realizují pilotní projekt projít změnou, kterou s sebou digitalizace těchto procesů přináší. Dokument ke stažení zde.

 

Soupis požadavků na CDE pro pilotní projekty                                  

 

 

 

Nedílnou součástí BIM protokolu musí být i specifikace konkrétních požadavků souvisejících s provozováním CDE (společné datové prostředí) a pravidla pro komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Požadavky budou zohledňovat, zda CDE provozuje sám zadavatel nebo si tuto službu objedná u dodavatele díla. Coby součást smluvního vztahu dokument upravuje i pravidla jak bude s daty zacházeno po ukončení realizace a předání díla do užívání.

BEP šablona pro pilotní projekty                                                          

 

 


Oproti dřívějším zvyklostem, kdy byl Building Execution Plan (BEP) patrně nejdůležitějším dokumentem upravujícím veškeré parametry zakázky mezi zadavatelem a dodavatelským řetězcem ve vztahu k metodě BIM.,  Aktuální mezinárodní trend je upravit vztahy tak, že většina pevně daných parametrů je obsažena v BIM protokolu, coby nedílné součásti smlouvy. Díky tomu BEP výrazně zeštíhlí, protože upravuje již jen ty parametry, které se v průběhu projektu mohou měnit (komunikační matice, harmonogram projektu, apod.). V této fázi budou, pro potřeby ověření metodiky v pilotních projektech, vytvořeny vzorové šablony pro BEP.Předpis Datového standardu stavebnictví (DSS) – příloha BIM protokolu   

 

 


Vytvoření přílohy BIM protokolu, která popisuje požadavky zadavatele na informace. Součástí přílohy je i datový předpis vytvořený podle DSS na základě specifikace zadavatele v určený milník v rámci životního cyklu stavby a užití dat.

 

 

Český standard smlouvy pro výstavbu – Design-Bid-Build                

 

 


Český standard smlouvy pro výstavbu je zásadním dokumentem z hlediska využití potenciálu přínosu zavádění digitalizace do stavebnictví. Standardizace smluv je jedním z klíčových kroků k efektivnímu stavebnictví. Český standard smlouvy pro výstavbu zavede jednotná pravidla projektového řízení, řízení rizik a smluvních vztahů, bez kterých nelze očekávat funkční spolupráci v CDE.

 

Český standard smlouvy pro výstavbu – Design-Build                       

 

 


Na smluvní standard pro využití na větších stavebních projektech zajišťovaných metodou dodávky Design-Bid-Build navazuje smluvní standard pro využití na stavebních projektech zajišťovaných metodou dodávky Design -Build.

 

Český standard smlouvy pro projektování – Projektová dokumentace           

 

 


Projektová dokumentace představuje nezbytný podklad pro realizaci výstavbového projektu. Je proto nezbytné standardizovat smluvní vztahy související s projektováním, a to nejen z důvodu zavádění BIM a zamýšlené digitalizace. Této standardizace bude dosaženo přípravou Českého standardu smlouvy pro projektování.

 

 

Prověření právních otázek autorských práv v souvislosti se zavedením BIM  

 

 


Cílem je, ve spolupráci a pod vedením Ministerstva kultury jako gestora autorského zákona, sestavit dokument popisující všechny dopady pro oblast duševního vlastnictví práce s informačním modelem v rámci smluvních vztahů partnerů projektu, a to s ohledem na celý životní cyklus stavby. Výstupem dokumentu budou též právní formulace pro Smluvní standard a BIM protokol, dokumenty připravované jako další metodické materiály.

Kontaktní formulář

 

Podmínky