kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Datový standard staveb

 

 Dočasný DDSS databázový nástroj pro plnění informací                  

 

 

 Dočasný databázový nástroj určený k tvorbě datového standardu staveb. Jedná se o databázi dostupnou členům pracovních skupin, využívanou pro projekt digitalizace výrobkových norem a současně naplňovanou obsahem společného DSS připravovaným SFDI pro dopravní infrastrukturu.

Databáze má uživatelské webové rozhraní. Funkcionality umožňující editaci skupin prvků, skupin vlastností, typy prvků, vlastností a vazeb. Databáze obsahuje definice datových typů, jednotek a dalších informací v návaznosti na definici dle IFC.

 

 

Koncept architektury a metodiky DSS 

   

 

Architektura definuje základní rámec obsahu datového standardu staveb (DSS). Rozděluje BIM na procesy, komunikaci a data. Data dále rozděluje na dokumenty v elektronické podobě a informační modely staveb. Architektura vymezuje pravidla pro zápis a obsah datového standardu staveb. Odpovídá trendům v zahraničí a otevřeným datovým formátům. Architektura a metodika samozřejmě respektuje vydané standardy CEN v souvislosti s BIM.

 

 

Popis druhů klasifikací                                                                          

          

 

Dokument, jehož hlavním cílem je identifikovat, jaké jsou potřeby třídění a druhy klasifikací ve stavebnictví a s tím souvisejících oborech. Dále dokument vysvětluje důležitost klasifikování a potřebu změn v této oblasti v návaznosti na nastupující éru digitalizace a BIM. V souvislosti s tím byla aktualizována řada mezinárodních standardů pro podporu užití strojově čitelných dat a staly se tak podkladem pro moderní klasifikační systémy.

 

 

Výběr klasifikačního systému (KS)                                                    

 Výběr klasifikačního systému je důležitý proces, který ovlivní celé stavebnictví a přidružené obory, zejména pak komunikaci mezi jednotlivými subjekty. Úzce souvisí s datovým standardem a mnoho dalších výstupů Koncepce se od něho odvíjí. Na základě dílčích odborných podkladů a soupisu druhů klasifikací musí proběhnout vytipování vhodného KS a proces jeho otestování a ověřování na pilotních projektech. Vlastní proces výběru KS bude následovat až po analýze výsledků z tohoto zkušebního období. Dokument je k dispozici zde. Přílohy naleznete v sekci Dokumenty.

 

 

Interní testování vlastností vzorových prvků modelu 

     

 

Testování vhodnosti datového formátu na vybraných prvcích. Prvotními prvky jsou typy konstrukcí / výrobků odpovídající stěnám a dveřím. Během testování bude prověřena interoperabilita softwarových nástrojů a současně definovány požadavky na data a jejich přístupnost v DDSS.

 

 

 

Export formátu šablon prvků z DSS pro SW poskytovatele              

 

 

Vytvoření definice struktury otevřeného formátu pro poskytování šablon informací typů prvků definovaných v DSS. Formát je určen pro datové zpracování softwarovými poskytovateli pro jejich agendy s informačním modelem. Druhým užitím pro tento formát jsou pak validátory, které budou kontrolovat vytvořený informační model ve formátu IFC právě s předpisem zadavatele vytvořeným v tomto formátu. Prvotní návrh formátu bude testován a laděn v první fázi se signatáři memoranda poskytovatelů CAD systémů.

 

 

Pořízení vlastností stavebních výrobků pro Vyhlášku o seznamu vlastností stavebních výrobků vyexportovaný z DDSS                      

 

 

Výstup pro potřeby připravované vyhlášky v rámci Zákona o stavebních výrobcích. Obsah harmonizovaných a určených norem je pořizován v rámci samostatného projektu do společného prostředí dočasného DDSS. Pro potřeby vyhlášky bude obsah přílohy specifikující seznam určených vlastností přímo vygenerován přímo z DDSS, kde bude v budoucnu i udržován.

 

 

Vytvoření standardu datového standardu staveb (DSS) - verze 1    

 

 

Datový standard staveb specifikuje požadavky na data stavebních projektů. Standard musí obsahovat návrh struktury prvků informačních modelů staveb a jejich vlastností. Prvky musí mít určený zápis a geometrickou reprezentaci. Vlastnosti pak určený datový typ, jednotky, popsány příklady a zápis  ve struktuře otevřeného formátu IFC.

 

 

Integrace standardu geometrických a popisných dat s IFC              

 

 

Tento krok zahrnuje navázání obsahu datového standardu staveb na IFC. Na úrovni prvků, vlastností a vazeb se v rámci tohoto kroku datový standard propojí se specifikací IFC. Současně bude otestována interoperabilita dat definovaných v DSS a jejich zápis v IFC.

 

 

Metodika správy databáze Datového standardu staveb (DDSS)      

 

 

Tvorba metodiky správy DDSS za účelem zajištění průběžné aktualizace obsahu Datového standardu staveb (DSS) dle vyvíjejících se požadavků. Metodika zavádí postupy pro úpravy verzí obsahu DSS, jejich zpracování a uveřejňování.

 

 

 

Spuštění systému Datového standardu staveb (DDSS)

 

Spuštění konečného databázového systému pro správu a publikaci Datového standardu staveb (DSS). Do publikační části databázového systému bude umožněn bezplatný přístup široké odborné veřejnosti. Tato část systému umožní prohlížení, sestavení a export definice požadavků na informace včetně jejich struktury pro informační modely. Tento výstup bude určen pro specifikaci podkladů pro zadání informačního modelu a jako podklad pro validátory kontrolující odevzdaný informační model.

 

 

Stanovisko k využití formátu IFC                                                           

 

 

Dokument popisující právní a technické zdůvodnění nediskriminačního využití otevřeného formátu IFC v rámci veřejných zakázek. Dokument byl vytvořen a je k dispozici zde.

 

 

Vyhlášení formátu IFC

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo stanovisko Agentury k využití formátu IFC jako standardu pro veřejné zadavatele pro informační modely. Na druhou polovinu roku 2019 připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj formální vyhlášení formátu IFC jako standardu pro veřejné zadavatele.

 

 

Analýza změn pro rámec klasifikací (akt. ISO 12006-3) Hlavní část ISO 12006-3 spočívá ve specifikaci modelu taxonomie, který poskytuje schopnost definovat pojmy pomocí vlastností, skupinových pojmů a definovat vztahy mezi koncepty. Objekty, skupiny, sady a vztahy jsou základními entitami v informačním modelu. Sada vlastností spojených s objektem poskytuje formální definici objektu a jeho typické chování. Vlastnosti mají hodnoty vyjádřené v jednotkách. A právě využití hodnot a jednotek je potřeba sjednotit napříč všemi normami z oblasti BIM. Je potřeba sjednotit postupy využívané pro IFC, klasifikace a datové šablony. Analýza shrne oblasti, které je potřeba sjednotit a pro které se musí používat stejné postupy tak, aby data bylo možné předávat digitálně.

Dokument je k dispozici zde.

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky