kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Procesy, projektový management & Facility Management

 

Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM     

 

 

Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM definuje stěžejní instituty projektového řízení a uvádí je do kontextu celého výstavbového projektu. Účelem je poskytnout úvodní podklad k tématu nutnosti efektivního projektového řízení, a to zejména u veřejných zadavatelů. Na toto doporučení navazují další dílčí doporučení a metodiky k důležitým institutům projektového řízení, jako jsou například postavení, kompetence a odpovědnosti projektového manažera, řízení času, řízení změn apod.

Dokument je zveřejněn, odkaz na dokument zde.

 

 

Metodiky pro projektové řízení v BIM - časové řízení                        

   

 

Metodika pro časové řízení představuje jednu ze základních metodik souvisejících s projektovým řízením. Účelem metodiky je poskytnout účastníkům výstavbového projektu pravidla pro tvorbu harmonogramu, zavést základní pravidla řízení času u výstavbových projektů a dát návod k práci s instituty časového řízení jako jsou kritická cesta, zpoždění a související nároky.

 

 

 

Metodiky pro projektové řízení v BIM - řízení změn (claim management)                                                                                          

   

 

Vzhledem k neočekávatelným událostem ve stavebnictví jsou změny ve výstavbovém projektu nevyhnutelné. Pro úspěšnou realizaci výstavbového procesu je tak nezbytné mít nastaven efektivní proces řízení změn. Za tímto účelem bude připravena metodika pro řízení změn obsahující jednoznačná pravidla řízení a administrace změn (variací, zlepšení, claimů a jiných kompenzací).

 

 

 

Analýza standardních procesů souvisejících s BIM u veřejného zadavatele                                                                                                

 

 

Dokument popisující standardní procesy veřejného zadavatele z pohledu metody BIM. Tento dokument je určen jako jeden ze vstupů do procesu change managementu. Význam dokumentu pro veřejné zadavatele je především v inspiraci pro vytvoření si vlastních analýz a vlastní strategie change managementu implementující metodu BIM v konkrétní organizaci.

 

 

Společné datové prostředí (Common Data Environment - CDE) - Přehled atributů pro výběr                                                                   

 

 

Adaptace metodiky připravované Státním fondem dopravní infrastruktury určené jako informační podklad pro veřejné zadavatele při výběru vlastního společného datového prostředí (CDE). Metodika má především edukativní význam poskytující nekomerční informace o možných požadavcích na funkcionality, licenční modely a technologie v současnosti nabízené na trhu.
Dokument je k dispozici zde.

 

 

 

Metodika pro interní použití CDE v organizaci                                    

 

 

Metodika jak implementovat a požívat CDE uvnitř organizace a na projektech. Metodika je připravována a v budoucnu bude aktualizována tak, aby byla v plném souladu s platnými normami, zejména ISO 19650. Metodika je určena pro veřejné zadavatele jako výchozí bod pro vytváření vlastních individuálních metodik.

 

 

 

 

Příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650-1,2                                       

   

 

Příručka popíše vybrané scénáře procesů probíhajících v rámci výstavbového projektu tak, aby z nich vyplynul smysl a způsob použití technické normy ČSN EN ISO 19650-1 a ČSN EN ISO 19650-2 a postupů v nich doporučovaných. Jedním z těchto scénářů je i využití společného datového prostředí (CDE) pro různé zadavatele a úrovně projektů.

 

 

 

Plán realizace opatření č. 12 – Navržení pravidel pro pasportizaci 

   

  

Cílem opatření č. 12 je sjednocení pravidel pro pasportizaci již existujících staveb, tak aby vzniklé pasporty, resp. jejich prostřednictvím sebrané údaje o existujících stavbách, byly do určité míry „kompatibilní“ s údaji o nově vybudovaných objektech a daly se tak využít pro efektivní hospodářskou správu, tedy i pro „benchmarking“ existujících a nových staveb. V první fázi vzniká plán realizace tohoto opatření, včetně harmonogramu, který bude korespondovat s ostatními činnostmi, milníky a opatřeními, která jsou pro jeho realizaci klíčová.

 

 

 

Koncept pravidel pro pasportizaci dokončených staveb v majetku státu                                                                                                        

 

 

Jedná se o dokument, který bude popisovat základní pravidla pro pasportizaci dokončených staveb v majetku státu, tzn. zejména typy pasportů s ohledem na druh a charakter staveb (dopravní, pozemní, apod.). A to s ohledem na účel využití takto sbíraných dat, např. prostorový pasport pro správu ploch či technický pasport pro plánování preventivní údržby, hospodaření s energiemi a dalších obdobných agend. Předpokládá se i průběžné ověřování využití tohoto konceptu na pilotních projektech.

 

 

 

Obecná metodika pro řízení změn – Change management             

 

 

Obecná metodika pro aplikaci change managementu v organizaci doplněná o příklady možné aplikace change managementu na vybrané dílčí procesy metody BIM. Dokument je zveřejněn zde.

 

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky