kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Oceňování

 

Úprava a doplnění definic slovníku BIM s ohledem na potřeby oceňování

 

 

Posouzení stávající terminologie pro oceňování staveb v ČR a návrh úpravy jednotlivých stávajících definic, případně návrh sjednocení definic dle terminologie jednotlivých rezortů stavebnictví. Následná aplikace odsouhlasených definic do terminologického slovníku BIM.

 

 

Definice standardu a metodiky pro ostatní informace nutné pro ocenění stavby, které není možné v současné době efektivně vložit do datového modelu stavby                                                         

 

Vytvoření metodiky a definice standardu pro tvorbu modelu z hlediska  potřeb oceňování. Metodika by měla zahrnovat sady vlastností prvků, které bude možné třídit a sumarizovat pro potřeby výstupu ve formě výkazu výměr (výstup z grafických informací) a sady vlastností prvků a informací, zahrnujících negrafická data spojená s realizací stavby a sady vlastností a informací zohledňující požadavky vycházející z harmonogramu realizace stavby, které mají dopady do nákladu stavby.

 

 

 

Adaptace klasifikačního systému pro oceňování

 

 Tento krok zahrnuje posouzení výběru KS z hledisek potřeb rezortu stavebnictví v členění na stavby pozemní a infrastrukturní. Na základě struktury členění staveb jednotlivých rezortů se bude posuzovat vhodnost vybraného KS z hlediska potřeb oceňování, a jeho použitelnosti, jak v počátečních fázích přípravy stavby, tak ve fázích následné projektové přípravy, případně ve fázích realizace pro potřeby následné výrobní kalkulace.

 

Posoudí se také vhodnost výběru KS z hlediska požadavků na stanovení ekonomických ukazatelů životnosti stavby v rámci celého životního cyklu.

 

 

Náplň základních konstrukčních prvků a výrobků z pohledu oceňování                                                                                                

 

 

V souladu s navrženou koncepcí architektury a metodikou DSS a v souladu s vybraným posuzovaným klasifikačním systémem bude provedeno základní členění konstrukčních prvků, výrobků a jejich vlastností, na základě kterých by bylo možné stanovit cenu stavby. Členění bude korespondovat s požadavky pro stanovení celkových nákladů stavby v jednotlivých fázích projektové přípravy. Pro stanovení požadavků na konstrukční prvky a výrobky se bude vycházet také ze struktury pozemních a infrastrukturních staveb veřejných zadavatelů.

 

 

 

Pravidla pro tvorbu BIM modelu ve vztahu k oceňování                     

 

Tento krok zahrnuje nastavení základních pravidel pro tvorbu BIM modelu ve vazbě na geometrická data, které budou základním podkladem pro výstupy do výkazu výměr. Ve vazbě na jednotlivé tipy konstrukcí, se zohledněním jednotlivých fází přípravy, budou nastavená pravidla pro stanovení výměr a rezervních položek. Jedná se zejména o nastavení požadavků na přesnost a podrobnost jednotlivých prvků. Součástí kroku bude také aplikace výsledků z interního testování vlastností vzorových prvků v rámci DSS. Pro prvotní testované prvky - typy konstrukcí / výrobků odpovídající stěnám a dveřím, budou vytvořené položky obsahující grafické i negrafické informace potřebné pro ocenění. 

 

 

Rozsah grafických i negrafických informací potřebných pro oceňování                                                                                              

 

 

Výstup zahrnuje popis podrobných pravidel pro oceňování, tak aby na základě modelu bylo možné stanovit celkové náklady stavby, jako souhrn všech nákladů, které jsou nutné k přípravě, zabezpečení a provedení stavby včetně nákladů provozních přímo souvisejících s realizací stavby.

 

Předpokládá se rozdělení pravidel na požadavky na grafické informace (tj. požadavky a pravidla pro stanovení množství položek k vytvoření výkazu výměr) a požadavky na negrafické informace. Rozsah požadavků na negrafické informace bude v základu členěn na základní vlastnosti s přímou vazbou konstrukce a prvky a doplňující vlastnosti, které mají nepřímou vazbu na jednotlivé konstrukce, avšak zásadním způsobem ovlivňují celkové náklady stavby. V rámci činnosti se předpokládá úzká spolupráce se zástupci veřejných zadavatelů jednotlivých rezortů ve stavebnictví, tak aby v maximální možné míře došlo ke sjednocení požadavků na grafické a negrafické informace.

 

 

 

Základní pravidla pro časové plánování                                              

 

 

Výstup zahrnuje popis pravidel pro časové plánování z hlediska provedení stavby, které mají přímý dopad na náklady stavby. Předpokládá se vytvoření základních pravidel pro vytváření prvků modelu, které mají charakter dočasných provizorních stavů, dále pravidel pro členění jednotlivých prvků nebo konstrukcí dle průběhu stavby ve vazbě na dílčí fakturaci, tj. dílčí plnění a dílčí čerpání položek a pravidel pro postupné provádění stavby z hlediska kontroly výměr a průběžné kontroly celkových nákladů stavby. Základní pravidla budou nastavena v koordinaci se smluvními standardy.

 

 

 

Definice a metodika změn Otevřeného rozpočtového formátu "ORF"

 

 

Vytvoření Otevřeného formátu pro rozpočtování umožňující efektivní a spolehlivé strojové zpracování a přenos informací mezi zadavatelem a zhotovitelem v procesu nabídka/poptávka, a následně při provádění stavby pro dodatky a výkazy provedených prací. Formát je připravován i v kontextu informačních modelů a DSS. Formát ORF je vytvářen včetně řízené správy změn tak, aby transparentně plnil funkci otevřeného formátu s férovou plošnou adaptabilitou do libovolných softwarových řešení.

 

 

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky