kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Pilotní projekty

 

Dohoda o spolupráci - úprava autorských práv     

     

 

 

Dohoda o spolupráci na přípravě pilotních projektů definující základní pravidla spolupráce mezi Agenturou a veřejným zadavatelem, který BIM pilotní projekt realizuje. Jedná se o závazné memorandum o spolupráci, jehož hlavním cílem je zejména ošetření a úprava autorských práv k poskytnutým materiálům v rámci jejich prezentace Agenturou, zejména pak na webu KoncepceBIM.cz.

 

 

 

Metodický materiál o spolupráci na přípravě pilotních projektů 

   

 

 

Cílem dokumentu je popis, v čem spočívá spolupráce na tzv. pilotních projektech v rámci přípravy vládou schválené Koncepce. Cílem dokumentu je vyjasnění si vzájemných očekávání Agentury a veřejných zadavatelů, kteří pilotní projekt realizují. Dokument detailněji popisuje formu a rozsah prezentace pilotního projektu na webu KoncepceBIM.cz, horizontální komunikaci s ostatními zainteresovanými partnery a sdílení zkušeností s pilotním projektem, resp. s metodickým materiálem, který byl/bude do projektu ze strany Agentury nasazen k ověření.
Kompletní formalizovaný dokument o spolupráci v Programu pilotních projektů najdete zde.

 

 

 

Katalog BIM cílů   

    

 

 

Katalog BIM cílů je určen především pro zadavatele veřejných zakázek a jeho účelem je nabídnout přehled možných cílů využití BIM. Dokument proto pojmenovává možné problematické oblasti stavebních projektů s využitím tradičních postupů a současně navrhuje opatření, která mohou pomoci tyto oblasti zefektivnit. Na základě zkušeností s dřívějšími stavebními projekty tak umožňuje zadavateli vytipovat konkrétní cíle, které vnímá pro svůj projekt jako podstatné a následně zvolit ty části dostupných BIM procesů, jejichž využití pomůže přispět k dosažení těchto cílů.
Odkaz na dokument zde.

 

 

Ověření metodiky na pilotních projektech

 

 

Nejdůležitějším cílem, proč se z pohledu Agentury agendě pilotních projektů vůbec věnovat je to, že je potřebné, resp. nutné, ověřit, zda metodika, kterou jednotlivé pracovní skupiny vytváří, je pro účastníky procesu srozumitelná a efektivně uplatnitelná v praxi. Výstupem této činnosti budou monitorovací zprávy, které ve spolupráci s kompetentní osobou sestaví delegovaný expert příslušné pracovní skupiny. Tato zpráva slouží celé pracovní skupině jako zpětná vazba a tím i jako podklad pro případné dodatečné úpravy předmětných metodik.

 

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky