kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Model spolupráce

Model spolupráce ilustruje obecnou formu spolupráce, tzn. procesy podpory, monitoringu a publicity každého pilotního projektu ze strany Agentury ve spolupráci s partnery, respektive účastníky Programu pilotních projektů BIM.

 

 

 

Iniciačním dokumentem pro zahájení spolupráce je tzv. Dohoda o spolupráci. Tato Dohoda mimo jiné smluvně upravuje zejména rozsah publicity, tzn. rozsah informací, které budou o každém pilotním projektu zveřejňovány.

 

Po podpisu Dohody následují vstupní konzultace, a to na formální i neformální úrovni. Cílem je mimo jiné seznámení se zástupci stran spolupráce (stran Dohody). Vzájemně jsou projednávány aspekty týkající se vlastního výstavbového projektu ve vztahu s metodou BIM, ale i organizační struktura partnera a podobně.

Výstupem těchto konzultací je tzv. Vstupní monitorovací zpráva, která je formalizovaným dokumentem shrnujícím informace o výchozím stavu pilotního projektu, zázemí organizace a zkušenostech partnera s metodou BIM. Obsahem je ujednání o formě a obsahu publicity projektu, ale i specifikování oblastní podpory, tzn. oblastí podpůrných dokumentů, nebo popis obav.

 

Tímto formalizovaným dokumentem přechází projekt z fáze přípravy do realizace. Je definován plán projektu, tzn., že je formulována strategie a harmonogram. 

 

 

  

V průběhu realizace jsou poskytovány podpůrné dokumenty (metodiky, vzory smluv, zadávacích dokumentací apod.) dle dohodnutých oblastí řešení. Tyto podpůrné dokumenty jsou – opět při vzájemných konzultacích, ověřovány a hodnoceny pro případnou aktualizaci, nebo úpravu na základě konkrétního vývoje projektu. Ověřování a hodnocení probíhá pomocí on-line dotazníků a kvartálních monitorovacích zpráv. Zároveň se předpokládá pořádání tzv. workshopů, tzn. setkávání zástupců partnerů za účelem sdílení zkušeností.

 

Po dokončení každého pilotního projektu bude zpracována Závěrečná monitorovací zpráva, která zhodnotí celý projekt pro možnost využití v dalších projektech.  

 

Forma spolupráce bude pro každý pilotní projekt – dle jeho charakteru, vývojové fáze, ale i dle „typu“ veřejného zadavatele, individuální. Odlišný přístup pro využití pilotního projektu jako nástroje pro získání zkušeností s implementací metody BIM do organizace musí být zvolen u zadavatele, pro kterého je výstavbový projekt ojedinělá zkušenost a naopak, u zadavatele, který je apriori investorskou organizací.

 

Odkaz na kompletní formalizovaný dokument o spolupráci v odkazu zde:

 

Model spolupráce ilustruje obecnou formu spolupráce, tzn. procesy podpory, monitoringu a publicity každého pilotního projektu ze strany Agentury ve spolupráci s partnery, respektive účastníky Programu pilotních projektů BIM.

 

 

 

Iniciačním dokumentem pro zahájení spolupráce je tzv. Dohoda o spolupráci. Tato Dohoda mimo jiné smluvně upravuje zejména rozsah publicity, tzn. rozsah informací, které budou o každém pilotním projektu zveřejňovány.

 

Po podpisu Dohody následují vstupní konzultace, a to na formální i neformální úrovni. Cílem je mimo jiné seznámení se zástupci stran spolupráce (stran Dohody). Vzájemně jsou projednávány aspekty týkající se vlastního výstavbového projektu ve vztahu s metodou BIM, ale i organizační struktura partnera a podobně.

Výstupem těchto konzultací je tzv. Vstupní monitorovací zpráva, která je formalizovaným dokumentem shrnujícím informace o výchozím stavu pilotního projektu, zázemí organizace a zkušenostech partnera s metodou BIM. Obsahem je ujednání o formě a obsahu publicity projektu, ale i specifikování oblastní podpory, tzn. oblastí podpůrných dokumentů, nebo popis obav.

 

Tímto formalizovaným dokumentem přechází projekt z fáze přípravy do realizace. Je definován plán projektu, tzn., že je formulována strategie a harmonogram. 

 

 

  

V průběhu realizace jsou poskytovány podpůrné dokumenty (metodiky, vzory smluv, zadávacích dokumentací apod.) dle dohodnutých oblastí řešení. Tyto podpůrné dokumenty jsou – opět při vzájemných konzultacích, ověřovány a hodnoceny pro případnou aktualizaci, nebo úpravu na základě konkrétního vývoje projektu. Ověřování a hodnocení probíhá pomocí on-line dotazníků a kvartálních monitorovacích zpráv. Zároveň se předpokládá pořádání tzv. workshopů, tzn. setkávání zástupců partnerů za účelem sdílení zkušeností.

 

Po dokončení každého pilotního projektu bude zpracována Závěrečná monitorovací zpráva, která zhodnotí celý projekt pro možnost využití v dalších projektech.  

 

Forma spolupráce bude pro každý pilotní projekt – dle jeho charakteru, vývojové fáze, ale i dle „typu“ veřejného zadavatele, individuální. Odlišný přístup pro využití pilotního projektu jako nástroje pro získání zkušeností s implementací metody BIM do organizace musí být zvolen u zadavatele, pro kterého je výstavbový projekt ojedinělá zkušenost a naopak, u zadavatele, který je apriori investorskou organizací.

 

Odkaz na kompletní formalizovaný dokument o spolupráci v odkazu zde:

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky