kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Vyhodnocení průzkumu o vyspělosti trhu BIM

Odbor koncepce BIM se průběžně a vytrvale snaží zlepšovat svou činnost. Proto realizuje pravidelně průzkumy, které mají za cíl zjistit, co konkrétní lidé, kteří se podílejí a především budou podílet na implementaci Koncepce BIM do českého stavebnictví, ať už v roli projektanta, investora či dodavatele, očekávají, co by jim pomohlo.

 

 

Poslední průzkum, který si neklade za cíl být zcela reprezentativním výzkumem, mezi uživateli portálů Koncepce BIM ukázala několik, podle našeho názoru, zajímavých skutečností, které nás naplňují přesvědčením, že problematika BIM někdy bývá zbytečně využívána jako strašák.

 

 

Několik zajímavých postřehů/výsledků:

Téměř tři čtvrtiny respondentů odpověděly, že se považuje za experty, či za pokročilé v problematice BIM. To je pro nás signálem, že se kolem portálu KoncepceBIM podařilo soustředit odborníky, kteří chápou, že v současné době se mohou podílet svými znalosti, zkušenostmi na budoucnosti českého stavebnictví. Necelá čtvrtina respondentů se sama považuje za začátečníky, kteří sbírají informace. Pro agenturu ČAS to znamená, že se začalo dařit přitahovat další odborníky z oboru, kteří chtějí a potřebují získat informace o BIM a jeho aplikaci v Česku.

 

 

 

Více než 4/5 respondentů uvedlo, že metodiku BIM používají systémově, postupně implementují, testují, či se informují. Pro nás z toho vyplývá, že řada firem, organizací a institucí bere implementaci BIM vážně i přes občasné obavy z příchodu BIM. Chápou ji jako nástroj pro zefektivnění celého stavebnictví do budoucna pro všechny zúčastněné strany, tzn. jak pro projektanty, zhotovitele, tak objednatele/investory.

 

 

Snad nejpotěšitelnějším údajem z našeho průzkumu je skutečnost, že více než tři čtvrtiny respondentů deklarovalo, že se o BIM začaly zajímat z vlastní iniciativy. Věříme, že se tím vyvrací pověra o zkostnatělém, konzervativním stavebnictví.

 

 

 

 

Část našeho průzkumu byla věnována získávání zpětné vazby na činnost odboru Koncepce BIM. Podněty, které jsme získaly, se  nejčastěji týkaly například požadavků na větší počet workshopů, školení a kurzů a na výraznější propagaci Koncepce BIM mezi širokou odbornou veřejností.

To vše jsou oblasti, kterým se nadále budeme intenzivně věnovat. Již zveřejněný podzimní kalendář seminářů, diskusních workshopů a v neposlední řadě i pořádání velké mezinárodní konference – summitu jsou toho důkazem. Především summit, který se bude věnovat implementaci Koncepci BIM a její návaznosti na celkovou digitalizaci českého stavebnictví,  a to i v evropském kontextu považujeme za klíčovou akci podzimu s cílem plošně informovat stavební odborníky.

Související články

 

Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Petr Matějka  |  17.1.2020
Pracovní skupina 05 připravila další výstup, kterým je Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Letní report o stavu přípravy výstupů 2019
Jaroslav Nechyba  |  6.9.2019
K jednotlivým výstupům jsme doplnili aktuální stav přípravy a plány pro jejich dokončení.
Povinnost BIM – postupný náběh
Jaroslav Nechyba  |  5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
Digitální dvojče stavby – výsledek BIM
Jaroslav Nechyba  |  4.9.2019
Digitální dvojče je tím, co přinese vlastníkovi stavby i jeho dodavatelům očekávanou efektivitu.
Online recenzní systém České agentury pro standardizaci
Lucie Kutová  |  1.8.2019
V online recenzním systému máte možnost komentovat výstupy, které tvoří experti pracovních skupin.
Legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM
Jaroslav Nechyba  |  26.6.2019
Na základě dohody náměstků MPO a MMR byla agentura ČAS pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny.
 
Závěrečná zpráva z průzkumu preferencí klasifikačního systému
Martina Kourková  |  23.4.2019
Děkujeme všem respondentům za účast v průzkumu a sdílíme s vámi jeho výsledky.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
BIM pro SPŠ stavební, strašák nebo příležitost?
Ing. Pavel Pour  |  21.1.2019
Získali jsme zpětnou vazbu a podněty pro plánování dalších aktivit pro SPŠ se stavebním zaměřením.
Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Martina Kourková  |  20.12.2018
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Spolupráce MPO s agenturou ČAS
Ing. arch. Romana Darmovzalová  |  9.11.2018
MPO jakožto gestor zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR, potřebuje pro tuto odbornou činnost parťáka, který bude nezávislým odborným garantem.
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Martina Kourková  |  17.10.2018
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů.
První metodické výstupy
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
V nejbližších dnech budou připraveny první výstupy pro zveřejnění.
Podepsáno memorandum o spolupráci mezi SFDI a agenturou ČAS
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Formální potvrzení již probíhající spolupráce obou organizací při realizaci Koncepce zavádění BIM v ČR.
Zpracována roční zpráva o plnění Koncepce
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Od schválení Koncepce zavádění metody BIM v ČR již uplynul rok a MPO předkládá vládě první roční zprávu o její realizaci.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky