kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

On-line katalog subjektů používajících metodu BIM – Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů upravují zpracování osobních údajů subjektů na základě smlouvy o zveřejnění v on-line katalogu subjektů BIM (dále jen „Katalog“), který je součástí webového portálu www.koncepceBIM.cz.

2. Správcem osobních údajů dle GDPR a poskytovatelem Katalogu je Česká agentura pro standardizaci, IČ: 06578705 se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“). Subjektem osobních údajů je podnikatel, který v rámci své podnikatelské činnosti aplikuje metodu BIM a který si u správce jako poskytovatele Katalogu objedná zveřejnění svých údajů (dále jen „subjekt údajů“).

3. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

email: gdpr@agentura-cas.cz

telefon: 221 802 802
4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje jsou email: gdpr@agentura-cas.cz.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. 
Správce zpracovává osobní údaje, které subjekt údajů poskytl správci v rámci registrace. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu:

a)    jméno a příjmení podnikatele, jedná-li se o fyzickou osobu podnikající, IČO,

b)    kontaktní osoba za subjekt údajů v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, tel.č., mobil. č., email. adresa,

c)    kontaktní osoba za subjekt údajů pro registraci a správu uživatelského profilu v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, tel.č., mobil. č., email. adresa.

2.  Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů není povinen osobní údaje poskytnout, v takovém případě však nedojde k uzavření smlouvy o zveřejnění v Katalogu.
3.  U subjektu údajů správce zpracovává soubory cookies. Bližší údaje o cookies jsou uvedeny v cookies hlášce na webovém portálu.

III. Účel a zákonný důvod zpracování osobních údajů
1. Účelem zpracování osobních údajů je

a)    zveřejnění subjektů, kteří v rámci své podnikatelské činnosti aplikují metodu BIM a kteří si u správce jako poskytovatele Katalogu objednali zveřejnění svých údajů,

b)    přímý marketing, tj. posílání newsletterů a činění dalších přímých marketingových aktivit subjektům údajů (pozvánky na odborné eventy).

c)    analýza chování uživatelů webového portálu podle jejich zájmů a zaměření a přizpůsobení webového portálu potřebám návštěvníků prostřednictvím Google Analytics,
2. Zákonným důvodem (titulem) zpracování osobních údajů je

a)    smlouva podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b)    oprávněný zájem správce na přímý marketing a provádění webové analytiky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje

a)    po uplynutí 5 let od posledního přihlášení,

b)    do zrušení registrace subjektem údajů.

V. Příjemci osobních údajů
1. Příjemci osobních údajů jsou zpracovatelé osobních údajů, jejichž prostřednictvím dochází k webové analýze.
2. Kromě příjemců dle odst. 1 správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetím osobám, ani do třetí země (do země mimo EU) či mezinárodní organizaci.

 

VI. Práva subjektu údajů
1.  Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů

a)    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b)    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

c)    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

d)    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

e)    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

f)     právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek, byl-li souhlas udělen.

2. Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. 
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek subjektům údajů na e-mailovou adresu, kterou správci poskytli.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5.12. 2019

               

Kontaktní formulář

 

Podmínky