kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

On-line katalog subjektů používajících metodu BIM – obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) České agentury pro standardizaci, státní příspěvkové organizace, se sídlem 110 00 Praha 1, Biskupský dvůr 1148/5, IČO: 06578705, DIČ: CZ06578705 (dále jen „Agentura“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o zveřejnění v on-line katalogu subjektů BIM (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena prostřednictvím registračního formuláře mezi Agenturou a Objednatelem.

2.  (On-line katalog subjektů používajících metodu BIM (dále jen „Katalog“) vznikl v rámci plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 25. září 2017, kterým byla schválena Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice (dále jen "Koncepce").

3. Katalog je součástí webového portálu "www.koncepceBIM.cz", který je umístěn na URL: <https://www.koncepcebim.cz> (dále jen "Webový portál"), kterým Agentura informuje širokou laickou i odbornou veřejnost o zavádění Koncepce.

4. V Katalogu jsou bezplatně zveřejňovány základní údaje o Objednateli, kterým se rozumí podnikatel, který v rámci své podnikatelské činnosti aplikuje metodu BIM. Součástí zveřejněných údajů mohou být též informace o projektech, v nichž Objednatel aplikoval metodu BIM. Zveřejněné údaje o Objednateli a projektech Objednatele dále též jen „Profil“)

II. Uzavření Smlouvy

1.  Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednatel odešle řádně vyplněnou on-line registraci do Katalogu prostřednictvím registračního formuláře. Smlouva je uzavřena pouze za předpokladu, že Objednatel nejpozději současně s odesláním řádně vyplněného registračního formuláře potvrdí, že akceptuje tyto OP a že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že identifikační a kontaktní údaje o jeho osobě uvedené v registračním formuláři jsou úplné, aktuální a pravdivé.

2. Smlouva nabude účinnosti v okamžiku, kdy Agentura schválí registraci Objednatele. Registrace Objednatele je schválena okamžikem, kdy Agentura odešle na kontaktní e-mail Objednatele uvedený v registračním formuláři unikátní kód pro aktivaci (zveřejnění) Profilu v Katalogu.

3. Agentura si vyhrazuje pro schválení nové registrace lhůtu v trvání nejméně 5 pracovních dní ode dne odeslání registrace. Agentura si vyhrazuje právo bez dalšího odmítnout registraci, a to zejména z důvodu porušení obecně závazných právních předpisů, Smlouvy, těchto OP, oprávněných zájmů Agentury či třetích stran.

III. Práva a povinnosti Smluvních stran

 

1.  Agentura se zavazuje poskytnout Objednateli on-line nástroj dostupný na Webovém portále, pomocí kterého může průběžně aktualizovat a editovat údaje ve svém Profilu.

2. Objednatel je povinen o sobě zveřejňovat a aktualizovat v Katalogu pouze pravdivé, správné, úplné a nezavádějící údaje. Objednatel proto prohlašuje a nese právní odpovědnost za to, že veškeré údaje zveřejněné a aktualizované v jeho Profilu, jsou pravdivé, správné, úplné, nejsou v žádném ohledu zavádějící, nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nejsou zatíženy žádnými vadami a jsou prosté práv třetích osob a Objednatel je oprávněn je ve svém Profilu zveřejnit. Prohlášení Objednatele v tomto odstavci jsou Objednatelem učiněny ke dni uzavření Smlouvy a považují se za znovu učiněné (a Objednatel je povinen zajistit jejich pravdivost, správnost a úplnost) ke každému následujícímu dni.

3. Pokud by Agentuře vznikla škoda nebo jiná újma proto, že prohlášení učiněná Objednatelem v odstavci 2 jsou či se stanou nepravdivými, nesprávnými či zavádějícími, je Objednatel povinen tuto škodu či jinou újmu Agentuře nahradit.

4. Rozsah a formu jednotlivých rubrik Profilu (zveřejňovaných údajů) určuje Agentura. Agentura je oprávněna rozsah a formu jednotlivých rubrik po dobu trvání Smlouvy jednostranně měnit.

5. Pokud prohlášení učiněná Objednatelem v odstavci 2 jsou či se stanou nepravdivými, nesprávnými či zavádějícími, vyzve Agentura Objednatel k nápravě, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud Objednatel nápravu nezjedná, je Agentura oprávněna Profil bez dalšího zrušit. To samé platí v případě, že v době trvání Smlouvy Agentura zjistí některý z důvodů pro odmítnutí registrace [čl. II odst. 3 těchto OP].

6. Agentura nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ služby a/nebo zboží nabízeného Objednatelem ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny.

7. Objednatel se zavazuje, že bude využívat všechny poskytované služby bez úmyslu poškodit jakoukoliv třetí osobu nebo Agenturu. 

8. Objednatel není v rámci jemu poskytovaných služeb oprávněn vkládat na svůj Profil inzerci či reklamu třetích stran.

9. Objednatel poskytuje Agentuře, výhradní a časově neomezenou licenci nebo sublicenci ke všem způsobům užití jakýchkoliv dokumentů, stanovisek, listin, návrhů a všech výstupů zveřejněných v Profilu vytvořených Objednatelem nebo jeho dodavatelem, jež podle obecně závazných právních předpisů představují autorská díla nebo práva pořizovatele k jím pořízené databázi, a to všemi způsoby užití včetně oprávnění k jejich poskytnutí třetím osobám, není-li dále uvedeno jinak. Agentura není povinna licenci nebo sublicenci využít.

10. Objednatel se zavazuje, že nebude Agenturu činit zodpovědnou za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě poskytnutí objednané služby (zveřejnění Profilu v Katalogu), a že případné nároky třetích osob vůči Agentuře vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, Objednatel v plné výši odškodní.

 

IV. Doba trvání Smlouvy

1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2. Smlouva zaniká:
    a) dohodou smluvních stran
    b) výpovědí bez udání důvodu s týdenní výpovědní lhůtou,  výpovědní lhůta počíná běžet první den týdne následujícího po doručení výpovědi.

3. Do jednoho týdne ode dne zániku této Smlouvy podle odstavce 2 je Agentura povinna Zájemce z Katalogu vymazat.

 

V. Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

1. Ochrana osobních údajů je upravena v samostatném dokumentu "Podmínky ochrany osobních údajů".

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

1. Pokud není ve Smlouvě nebo v těchto OP stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z nich vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení občanského zákoníku v jeho platném a účinném znění.

 

2. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se Smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné vyřešit smírem, budou řešeny, pokud nebude předem písemně dohodnuto jinak, místně příslušným soudem Příkazce.

 

3. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejich uvedením výslovně souhlasí.

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Agentura je povinna poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené ve Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

 

6. Agentura je oprávněna tyto OP v přiměřeném rozsahu změnit. Změnu Agentura oznámí Objednateli odesláním nového znění OP na kontaktní e-mail Objednatele. Tyto OP a jejich případné změny jsou zároveň oznámeny a zveřejněny na Webovém portálu. Pokud Objednatel nebude se změnou OP souhlasit, má právo tyto změny odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

 

7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.12. 2019.

Kontaktní formulář

 

Podmínky