kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Máme za sebou úspěšné zahájení první série workshopů se zaměřením na pilotní projekty

České stavebnictví se připravuje na změnu, která má potenciál významně změnit způsob jakým lidé přemýšlejí o projektování, výstavbě i provozování budov. Aby metoda BIM nezastihla nikoho v oblasti českého stavebnictví nepřipraveného, zorganizovali jsme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) sérii workshopů pro veřejné zadavatele a širokou odbornou stavební veřejnost.

Cílem těchto workshopů bylo bližší představení klíčových oblastí Koncepce zavádění metody BIM v ČR a plánu činností a metodických výstupů pro veřejné zadavatele.

Každý z workshopů obsahoval následující tematické části/bloky:

  • S aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a rozsahem povinností veřejného zadavatele od roku 2022 seznámil účastníky Jaroslav Nechyba.
  • BIM v souvislostech – procesy, lidé, digitalizace a představení BIM benefitů a metodik spolupráce s pilotními projekty prezentoval Tomáš Prokeš.
  • V dopolední části byly také prezentovány inspirativní příklady pilotních projektů veřejnými zadavateli. Konkrétně je uvádíme dále v textu.
  • Odpolední část workshopu byla zaměřena na datový standard stavebnictví, společné datové prostředí a change management v organizaci a pasportizaci stávajících staveb a Facility Management v kontextu BIM.
  • Hlavními tématy závěrečného bloku pak byly smluvní standardy a BIM protokol, metodiky pro zadávání veřejných zakázek a projektové řízení v kontextu BIM, které prezentovali Lukáš Klee/Roman Novotný.

 

Bylo představeno široké spektrum návrhů metodik, které tvoří ucelený základ metody BIM a přinesou nejen veřejným zadavatelům ale i celému stavebnímu sektoru významný impuls k inovaci na cestě k větší efektivitě přípravy, realizace i provozu staveb v Česku.

Na tuto první vlnu workshopů  nyní naváže celá série dalších diskuzních setkání, na nichž budou jednotlivá témata představena podrobněji. Připraven bude také široký prostor pro diskuzi a prezentaci názorů odborné veřejnosti. Workshopy se konají ve dnech 15.10. a 22.10. v Praze. Pozvánky najdete v tomto článku.


První z workshopů se konal v Praze 11.9. 2019 na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu a zahájil ho náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický.  Tuto akci navštívilo přes 100 účastníků, zástupců zadavatelů, projektantů i zhotovitelů. Kapacita byla zcela naplněna. V Praze byly prezentovány tyto pilotní projekty veřejnými zadavateli:

- pilotní projekty BIM u společnosti SŽDC panem Petrem Provazníkem
- EDU BIM a Krajská knihovna Vysočiny, Krajský úřad kraje Vysočina paní Evou Janouškovou

Dalším v řadě byl brněnský workshop, který se konal 12.9. 2019 v prostorách Vysokého učení technického v Brně, Fakultě stavební. Na tomto a následujícím ostravském workshopu přivítal návštěvníky ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot Ing. Petr Serafín z Ministerstva průmyslu a obchodu. A úvodní slovo přednesl děkan Miroslav Bajer. V Brně byly prezentovány tyto zajímavé pilotní projekty veřejnými zadavateli:

- stavba nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu panem panem Bednářem a Ireny Aschenbrener
- výstavba pavilonu progresivní medicíny, Ústav hematologie a krevní transfuze paní Ilonou Štěpničkovou

Poslední z těchto workshopů proběhl v Ostravě 18.9. 2019 na akademické půdě VŠB-TUO FAST – fakulty stavební. Za univerzitu zahájil workshop děkan Radim Čejka a úvodních slov se ujmuli zástupci spolupracujících regionálních úřadů a institucí: Věra Palkovská, primátorka, Magistrát města Třince; Jaroslav Kania - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a Pavel Bartoš, místopředseda krajské hospodářské komory. V Ostravě pak byly prezentovány tyto pilotní projekty veřejnými zadavateli:

- úprava procesů a využití CDE v rámci projektů města Třinec paní Věrou Palkovskou a Danielem Martynkem
- zavádění BIM u existujících staveb VŠB TUO paní Evou Wernerovou a Michalem Faltejskem


Zájem o workshopy byl opravdu velký, zpětná vazba byla veskrze pozitivní. Těšili jsme se z živé a konstruktivní diskuse po každém bloku, kterou jsme částečně moderovali i pomocí konferenční aplikace. Stejně tak jsme v aplikaci sdíleli odpovědi na některé tematické anketní otázky. Aplikaci jsme využili i pro poskytnutí prezentací účastníkům po workshopech. 


Velmi děkujeme všem prezentujícím pilotních projektů, kteří se podělili o své konkrétní zkušenosti z těchto projektů. Jejich aktivní účast přispěla jak k úspěchu workshopu, tak k dalšímu posílení zájmu české odborné veřejnosti o problematiku implementace BIM.


Také si velmi vážíme spolupráce s VŠ univerzitami, stejně tak i se zástupci regionálních úřadů a institucí. Uvedené aktivity chápeme jako dobré příklady toho, jak prospěšná je vzájemná spolupráce na konkrétním projektu, jímž je implementace metody BIM. Protože právě BIM představuje digitální budoucnost českého stavebnictví. Zároveň jej chápeme jako další z nástrojů, který pomůže zatraktivnit obor v očích studentů, jak těch stávajících, tak i budoucích.

Děkujeme všem přítomným, pomohli jste nám vytvořit příjemnou a tvůrčí atmosféru a povzbudili nás do další práce. Ukazuje se, že téma BIM je pro české stavebnictví významné a jeho důležitost se bude v čase dále zvyšovat.

Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo o těchto workshopech články níže v odkazech a vydali jsme Tiskovou zprávu.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky