kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Podmínky užívání on-line katalogu subjektů používajících metodu BIM

 

1. Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, se sídlem 110 00 Praha 1, Biskupský dvůr 1148/5, IČO: 06578705, DIČ: CZ06578705 (dále jen „Agentura“), je provozovatelem "On-line katalogu subjektů používajících metodu BIM"(dále jen „Katalog“).


2. Katalog vznikl v rámci plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 25. září 2017, kterým byla schválena Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice (dále jen "Koncepce").


3. Katalog je součástí webového portálu "www.koncepceBIM.cz", který je umístěn na URL: <https://www.koncepcebim.cz> (dále jen "Webový portál"), kterým Agentura informuje širokou laickou i odbornou veřejnost o zavádění Koncepce.


4. V Katalogu jsou bezplatně zveřejňovány základní údaje o Objednateli, kterým se rozumí podnikatel, který v rámci své podnikatelské činnosti aplikuje metodu BIM (dále jen "Subjekt používající BIM"). Součástí zveřejněných údajů mohou být též informace o projektech, v nichž Subjekt BIM aplikoval metodu BIM (dále jen "Projekt s využitím BIM"). Zveřejněné údaje o Subjektech používajících BIM a Projektech s využitímBIM dále též jen „Profil“.


5. Katalog představuje databázi, která v elektronické formě umožňuje laické i odborné veřejnosti (dále jen "Uživatel") on-line vyhledávat identifikační a kontaktní údaje a další informace o Subjektech používajících BIM a Projektech s využitím BIM zveřejněných v Katalogu.


6. Prezentace v Katalogu je umožněna všem Subjektům používajícím BIM bez jakékoliv regulace, posuzování, úpravy či kontroly ze strany Agentury. Katalog představuje nezávislý přehled o trhu poskytovatelů služeb souvisejících s metodou BIM. Zveřejnění v Katalogu nevyjadřuje jakékoliv doporučení či preferenci ze strany Agentury.


7. Agentura nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ služby a/nebo zboží poskytovaných Subjekty používající BIM ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny.

8. Za pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost informací, které Subjekty používající BIM o sobě a Projektech s využitím BIM ve svých Profilech zveřejňují, nesou plnou odpovědnost Subjekty používající BIM; Agentura tyto údaje neposuzuje, neověřuje ani jinak nekontroluje. Agentura proto za tyto informace nijak neručí a neodpovídá.

 

9. Pokud Uživatel nebo jakákoliv třetí strana má za to, že údaje zveřejněné v Katalogu o Subjektu používajícího BIM nebo Projektu s využitím BIM nejsou pravdivé, správné, úplné nebo aktuální, je oprávněn na tyto skutečnosti upozornit Agenturu. Na základě tohoto upozornění Agentura vyzve Subjekt používající BIM ke zjednání nápravy, nebude-li náprava zjednána nebo sporné údaje uspokojivě vysvětleny, je Agentura oprávněna Profil dotčeného Subjektu používajícího BIM zrušit.


10. Agentura nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Katalogu.


11. Agentura nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím Katalogu a nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Katalogu (např. hypertextové odkazy na Katalog na webových stránkách třetích subjektů, zveřejnění informace o tom, že ten který Subjekt používající BIM je zveřejněn v Katalogu apod.).


12. Uživatel ani jakékoliv jiné třetí osoby nejsou oprávněni pořídit si kopii Katalogu nebo jeho části, neboť by došlo k porušení autorských práv Agentury.


13.  Tyto podmínky užívání on-line katalogu subjektů BIM byly zveřejněny na Webovém portálu dne 5.12. 2019.

Kontaktní formulář

 

Podmínky