kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Výstavba nového sídla NKÚ

23.9.2021

Nejvyšší kontrolní úřad zahájil v roce 2016 projekt výstavby svého nového sídla v pražských Holešovicích. Spolu s ním zde bude mít své sídlo také parlamentní knihovna a archiv Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

Jedná se o multifunkční budovu s převažující funkcí administrativní rozdělenou na dva objekty/dvě křídla, jedno sedmipodlažní a druhé devítipodlažní. Ambicí projektu je dosažení nejnižších možných nákladů životního cyklu, při odpovídajícím běžném standardu moderních administrativních budov. Zároveň se jedná o budovy s dlouhodobou životností, která odpovídá významu zde sídlících ústavních institucí.

 

Zpracováním projektu metodou BIM se Nejvyšší kontrolní úřad chce stát inspirací pro ostatní veřejné instituce tak, aby i jejich stavby probíhaly v souladu se současnými moderními trendy v oblasti stavebnictví, který přinášejí mimo jiné i zvýšení efektivity vynaložených veřejných financí zejména zvýšením efektivity při provozování.

 

V současné době po výběru zhotovitele stavby, podpisu SOD a předání staveniště (5. 8. 2020) jsou dokončeny práce HSV a probíhají stavební práce PSV, práce TZB, práce na inženýrských objektech a stavební práce v parteru.

 

Plánované termíny jednotlivých etap:

  • termíny zajištění stavební jámy 1Q/2021
  • termíny dokončení nosné železobetonové konstrukce 3Q/2021
  • termíny dokončení stavby 4Q/2022

 

Více o stavbě se dozvíte na adrese: https://www.nku.cz/cz/pro-media/sidlo-nku/

 

Cíle BIM  
Cíl 04 Optimalizace návrhu s ohledem na požadavky investora: Návrh stavby jako součást zadávací dokumentace na zhotovitele zpracovat generálním projektantem formou modelu BIM ve stupni DSP s doplněním požadavků zadavatele na funkci nebo výkon.
Předpoklady a kroky Přístup do BIM modelu stavby bude poskytnut účastníkům ve výběrovém řízení na D&B zhotovitele stavby jako podklad pro návrh stavby, který zpracuje účastník výběrového řízení a stane se jednou z náležitostí nabídky.
Cíl 07  Zefektivnění procesů při realizaci stavbyBIM model stavby bude ve fázi realizace užíván všemi účastníky výstavby, zhotovitel odevzdá v BIM další stupně PD (DPS, DSPS)
Předpoklady a kroky Zadavatel zajistí společné uložiště BIM (CDE), přes které bude probíhat veškerá technická komunikace. Smluvní náležitosti nutno řešit datovou schránkou.
Cíl 09 Efektivní správa majetku: BIM model bude využíván facility managementem (FM) při provozování budovy a při renovacích.
Předpoklady a kroky Bude zajištěna aktualizace BIM modelu při každé stavební úpravě. Při každé opravě a výměně zařízení a při přesunu mobiláře bude proveden FM záznam. Bude využíváno stejné CDE a speciální FM SW.

 

V projektu budou využívány a ověřovány tyto oblasti metodik Agentury ČAS :

  • Datový standard (informační model stavby, klasifikační systém)
  • pasportizace (dokončené stavby)

Stávající (aktuální) stav projektu
Probíhají stavební práce vybraným generálním zhotovitelem na realizaci projektu. 

 

 

Základní informace  
Název projektu  Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
ZADAVATEL ČR - Nejvyšší kontrolní úřad
PROJEKTANT Masák & Partner , s.r.o.
ZHOTOVITEL PORR a.s.
MÍSTO STAVBY pozemek parc. č. 708/4 v k.ú. Holešovice , obec Praha
SPÁVCE STAVBY PM6 s.r.o.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 777 mil. Kč bez DPH
Počet budov  1
Celková plocha pozemku 7 246 m2
Celková zastavěná plocha  3 900 m2
Celková užitná plocha budov 21 600 m2
Celkový obestavěný prostor 93 000 m3
Počet podlaží - podzemní/nadzemní 1. objekt 1PP/6NP,  2. objekt 2PP/7NP

Smluvní podmínky  
 Typ smlouvy uzavřené 
s projektantem
 smlouva o dílo § 2586 a násl. občanského zákoníku zákoníku č. 89/2012 Sb.
 Typ smlouvy uzavřené se zhotovitelem  (příprava podle) FIDIC YELLOW BOOK 1999
 Typ smlouvy uzavřené se správcem budovy  FIDIC WHITE BOOK 1999
Smluvní dokumenty BIM Dohoda o spolupráci s MPO; Dodavatelský systém; Situace, vizualizace s  DSP; BEP DSP; BEP DVZ; Metodika LCC

 

 

 

 

 

Harmonogram projektu  
Zpracování zadání zadavatelem 2015-2017
Termín výběru projektanta   9/2017
Termín pro zpracování projektové dokumentace 12/2018
Termín vypsání soutěže   3/2019
Zrušení zadávacího řízení   7/2019
Opakované vypsání soutěže
(po navýšení předpokládané hodnoty stavby)
12/2019
Termín výběru zhotovitele

  6/2020

Podpis SOD se zhotovitelem        

  10. 7. 2020

Předání staveniště                                                   

    5. 8. 2020
Termín zahájení stavby   8/2020
Termín dokončení stavby

11/2022

 

 

Dokumenty a odkazy níže.

Kontaktní formulář

 

Podmínky