kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Více o pilotním projektu D35 Staré Město – Mohelnice: Studie

14.9.2020

Základní informace o projektu

Pilotní projekt je cílen na převedení existující dokumentace (Technické studie) připravované stavby dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice do podoby informačního modelu stavby (BIM). Smyslem pilotního projektu je zmapovat potřeby, nástroje, principy a využitelnost metody BIM v před-investiční přípravě staveb, tj. v oblasti koncepčních návrhů a stabilizace trasy.

Dále má projekt definovat další postupy a využití informačního modelu stavby pro navazující stupně projektové přípravy.

 

Hlavní motivace pro zadavatele pro rozhodnutí využít při stavbě BIM

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, jakožto veřejná investorská organizace, je vázané povinnostmi vyplývajícími z „Koncepce zavádění metody BIM v ČR“ schválené vládou ČR dne 25. září 2017 usnesením č. 682.

Veškeré pilotní projekty BIM staveb ŘSD ČR mají za cíl ověřit možnosti, využitelnost a přínosy metody BIM v rámci celoživotního cyklu stavby (příprava, výstavba, správa), stejně tak jako její dopady do vnitropodnikových procesů napříč organizací.

 

 

 

 

Harmonogram dle smluvních termínů plnění

12/2019 Požadavky na plán realizace BIM (BEP)
04/2020  Tvorba konsolidovaného 3D modelu
07/2020  Konsolidovaný informační model stavby (BIM)
09/2020  Závěrečná hodnotící zpráva, která má obsahovat:
  • zhodnocení rozdílů a potenciálních přínosů mezi dokumentací TES a „BIM TES“
  • analýza kolizí, nedostatků a potřeb projektové dokumentace tvořené za použití metody BIM včetně definice vstupů pro navazující stupně PD
  • možnosti využití specializovaných nástrojů pro koncepční návrhy tras komunikací
  • požadavky na přesnosti modelů, definice minimálních a optimálních požadavků
  • vazba modelu BIM na mapové podklady, služby a státem garantovaná mapová díla (katastr nemovitostí), WMS, GIS apod.
  • dopady do oborově platných metodik BIM (vydaných SFDI) a vnitropodnikových standardů

 

Dokumenty a jiné zajímavé odkazy naleznete níže.

 

 

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky