kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Požadavky Objednatele na informace

20.8.2020

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout tvůrcům digitálních modelů staveb adekvátní podklady k jejich tvorbě v oboru pozemních staveb. Dokument specifikuje základní požadavky pro přípravu digitálního modelu stavby dle Datového standardu staveb (DSS).

 

Cílem dokumentu je specifikovat požadavky na informace včetně požadavků na digitální model stavby.

 

Jedná se o vzor přílohy smluvního dokumentu obsahující technické specifikace objednatele na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, specifické zásady a požadavky dle oborové příslušnosti, datové formáty a další zásady související s požadovanými daty, podle kterých má být digitální model stavby a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

 

 

Tento dokument je formulován v obecné rovině a pro každou konkrétní zakázku/projekt je třeba z něho odvodit individuální dokument s ohledem na specifika zadání konkrétního projektu.

 

Z hlediska přednosti dokumentů má tento dokument přednost před Plánem realizace BIM (BEP), který je taktéž tvoří přílohu smlouvy.

 

Tento dokument je relevantní pro fázi tvorby projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Verze pro další stupně projektové dokumentace budou postupně dopracovány v nadcházejícím období.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze životního cyklu stavby Studie a návrh (stavby)
Vývojový stupeň investičních projektů Zpracování projektových řešení

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky