kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Informační management a úloha vzdělávání nejen na vysokých školách

Svět kolem nás se mění fascinující rychlostí. Jen za posledních 25 let se změnil k nepoznání. A jakkoli k těmto změnám sami přispíváme, ne vždy jsme schopni se jim dost rychle přizpůsobit. Objevujeme nové světy, zdokonalujeme materiály, posouváme hranice lidských možností, vyvíjíme nové technologie. Někteří z nás je začínají využívat zcela přirozeně, zatímco pro jiné mohou být problémem. V digitálním věku, který nás čeká, již ale budou naprosto integrální součástí našich životů. 

 

Svět, ve kterém budou žít naše děti, bude diametrálně odlišný od světa, ve kterém jsme vyrůstali my sami, a s velkou pravděpodobností také o dost jiný než svět, jak ho známe dnes. Digitální ekonomika není něčím, co čeká lidstvo za stovky let. Digitální věk přichází právě teď. A úkolem, který před námi stojí, je připravit na život v takovém světě naše děti. Není to lehká věc. Pokud je budeme stále připravovat způsobem, který se o mnoho neliší od toho, co ve škole zažívaly naše babičky. Máme jim být autoritou, poskytovat plnohodnotné vzdělání, předávat poznání a vytvořit tak znalostní a hodnotový pilíř, který jim v budoucím životě bude dostatečnou oporou. To vše, zatímco se my sami novému prostředí neustále přizpůsobujeme. Nacházíme se ve věku digitální transformace a slovy Franse Johanssona: dnešek je nejpomalejším dnem, který od této chvíle zažijeme.

Digitalizace stavebnictví

 

Informační management stavebnictví je jedním z oborů, který se velmi rychle vyvíjí a vyžaduje naši připravenost nejen pro využívání digitálních technologií.  Usiluje o posun v našem myšlení. Naprosto nezbytný je posun v celkovém vnímání stavebního segmentu – od těžkopádného mastodonta k elegantnímu digitalizovanému průmyslovému odvětví, které bude vstřícné jak pro investory, tak pro zhotovitele, tak pro finální uživatele budov. Digitalizace nám umožní zajistit lepší dohled nad bezpečností, nabídne větší transparentnost investic, efektivnější využití kapacit i kontrolu nad dopadem na životní prostředí. Vnímá stavbu z hlediska celého jejího životního cyklu.

Koncepce BIM má za cíl připravit podmínky pro veřejné zadavatele tak, aby dokázali ve svých organizacích a výstavbových projektech využívat výhody metody BIM. Vzdělávání v oblasti využívání metody BIM nejen v praktické, ale i v teoretické rovině je klíčové. Vzdělávací akce probíhají od samotného vzniku Koncepce BIM a příprava státní správy na přechod k digitalizaci stavebnictví bude jednou ze stěžejních vzdělávacích činností během roku 2021. Znalosti veřejných zadavatelů a soukromých firem se rovněž postupně rozšiřují.

 

Ruku v ruce s vysokým školstvím

Koordinaci a spolupráci ve výuce BIM má pomoci také skupina expertů, jejímž úkolem je aktivně podporovat integraci BIM do studia na českých vysokých školách. Tvoří ji odborníci z řad zástupců předních českých vysokých škol stavebního zaměření: ČVUT v Praze, VŠB v Ostravě, VŠTE v Českých Budějovicích, VUT v Brně. Jedním z prvních výsledků práce této expertní skupiny je Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ

Ta přehledně popisuje současný stav a sumarizuje podrobnější informace o studijních programech jednotlivých oborů a o způsobu, jakým je BIM integrován do dosavadní výuky. Zároveň je v ní možné nalézt informace o tom, s jakými studijními programy se uvažuje v budoucnosti nebo jaké pozice mohou jejich absolventi po ukončení studia zastávat. 

 

Popisem současného stavu ale práce teprve začíná. V rámci expertní skupiny probíhá intenzivní společná diskuse, na kterou navazuje série pravidelných workshopů. Ty mají napomoci koordinovanému postupu při zavádění BIM do výuky, ale také umožnit sdílení dobrých i špatných zkušeností, případových studií a vhodných podkladů. Hlavní důraz je kladen především na propojení teorie s praxí. Snahou je maximální otevřenost a vytvoření platformy pro sdílení a spolupráci nejen mezi vysokými školami navzájem, ale i pro spolupráci se soukromou sférou. Vzniká tudíž dokument, který by měl pro vysoké školy zachytit požadavky praxe pro oblast managementu informací staveb. Prozatím nese pracovní název „Soupis potřebných dovedností a oblastí znalostí v souvislosti s BIM“.  

Propojení s praxí

Maximum úsilí směřuje k tomu, aby absolventi oboru BIM na českých vysokých školách disponovali veškerými teoretickými a praktickými dovednostmi k tomu, aby mohli zodpovědně a sebevědomě fungovat v digitálním vystavěném prostředí. Současně je podstatné, aby vlivem změn nedocházelo k frustraci, ale aby naopak dokázali těžit z rychlosti změny, předvídat ji a byli schopni systematické re-invence. Klíčovou schopností bude adaptabilita, odolnost a práce s chybou, jakožto jedním z principů učení.

 

Logickou součástí vzdělávací strategie bude navázání vysokoškolského učiva v oboru BIM na znalosti středoškolské. Cílená příprava vzdělávání v BIM na středních odborných školách stavebního zaměření je součástí nově schválených rámcových vzdělávacích programů (RVP), které budou prakticky implementovány do výuky již od školního roku 2022/2023. Studenti tedy již na středních školách získají základní přehled o významu metody BIM, aspektech managementu informací ve stavebnictví, práci s otevřenými formáty a sdílení strukturovaných dat ve společném datovém prostředí během životního cyklu budov.

Činnost žádné ze skupin není uzavřená. Úkolem odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci je, mimo jiné, poskytnout podporu při zavádění metody BIM do české stavební praxe. Zajímavé podněty a zkušenosti z praxe, které by mohly být vhodným tématem ke studiu a poskytnout studentům stavebních oborů k adekvátním teoretickým znalostem také praktické příklady z oboru, jsou proto velmi důležité. Podělit se o ně lze například prostřednictvím formuláře Koncepce BIM.

Digitální dimenze stavebnictví je otevřena, je jen na nás, abychom do ní vstoupili připraveni a ukázali, že jsme zas o kousek digitálně dospělejší. 

 

Související články

 

Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
PhDr. Lucie Švamberková  |  20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
BIM proniká do výuky stavebních průmyslovek. Byly vydány aktualizované rámcové vzdělávací programy
Ing. Pavel Pour  |  11.11.2020
K 1. září 2020 se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Ty obsahují také kapitoly o výuce metody BIM.
Workshop pro SPŠ stavební – jak adaptovat metodu BIM do výuky
Ing. Pavel Pour  |  31.5.2019
V pořadí třetí workshop pro SPŠ stavební pořádaný Agenturou ČAS se konal 2. dubna. Akce se zúčastnili zástupci 24 škol z celé ČR.
Aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP)
Ing. Pavel Pour  |  28.2.2019
Předpokládáme, že bude vydána plánovaná aktualizace RVP s platností pravděpodobně od školního roku 2019/2020, i pro obory vzdělání kategorie M.
BIM pro SPŠ stavební, strašák nebo příležitost?
Ing. Pavel Pour  |  21.1.2019
Získali jsme zpětnou vazbu a podněty pro plánování dalších aktivit pro SPŠ se stavebním zaměřením.
Vzdělávací workshop pro SPŠ stavební
Ing. Pavel Pour  |  20.12.2018
Agentura ČAS pořádala již druhý workshop pro SPŠ stavební, který proběhl 4. prosince 2018
Workshop pro SPŠ stavební
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018
První akce pro ředitele a odborné pedagogy SPŠ. Zajímavý průběh pro obě strany povede k dalším vzdělávacím akcím pro pedagogy a jejich další podporu.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky