kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

BIM Protokol: pravidla pro digitální spolupráci

Žádný výstavbový projekt se pochopitelně neobejde bez smluvního zakotvení. Při využívání metody BIM se řízení projektu přesunuje do digitálního prostředí. BIM Protokol je přílohou smlouvy o dílo, která specifikuje a nastavuje podmínky a pravidla spolupráce v digitálním světě – především tedy sdílení a předávání digitálních informací. Proto je BIM Protokol zásadním dokumentem pro digitalizaci stavebnictví. Řeší povinnosti objednatele, dodavatele a celého projektového týmu pro oblast BIM a specifikuje požadavky na elektronickou výměnu dat.

 

BIM Protokol je tedy jedním z klíčových dokumentů a musí být součástí smluvní dokumentace u všech výstavbových projektů využívajících metodu BIM. Proto odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci připravil v rámci své činnosti dokument, který je určen pro využití v rámci pilotních projektů. Využití BIM Protokolu umožní v rámci pilotních projektů ověřit nastavení pravidel pro digitální spolupráci a vrátit konkrétní zpětnou vazbu pro jeho další aktualizaci.

 

Informace, komunikace a spolupráce

BIM protokol specifikuje vzájemnou digitální spolupráci ve třech klíčových oblastech: požadavky objednatele na informace,  požadavky na společné datové prostředí a nabízí také šablonu plánu realizace BIM (BEP). Tyto tři oblasti jsou zakotveny v přílohách 1 až 3 BIM Protokolu a v podstatě nastavují pravidla pro předávání informací (Příloha 1), vzájemnou komunikaci (Příloha 2) a řízení projektu (Příloha 3).

 

Příloha 1: Požadavky objednatele na informace

První z příloh BIM Protokolu upravuje požadavky objednatele na Informační modely staveb. Specifikuje tedy požadavky na dokumenty v digitální podobě a na Digitální modely staveb (DIMS). Právě zde jsou upraveny požadavky objednatele na data. V příloze 1 jsou tedy stanovena pravidla pro strukturu a organizaci, geometrii, vlastnosti, jednotky a podrobnost DIMS. Dokument také upravuje požadavky na číselníky, označení souborů, systémovou a prostorovu příslušnost a datový standard.

 

Příloha 2: Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

Využití metody BIM předpokládá sdílení informačního modelu stavby (IMS) v rámci CDE. To znamená, že by zde měly být uloženy nejen všechny soubory DIMS a související elektronické i digitální dokumenty, ale měly by se sem přesunout i digitalizované procesy a také veškerá komunikace. 

 

 

Jsou zde tedy uvedeny požadavky, které by CDE mělo splnit, a jejichž splnění by měl objednatel požadovat, dále definice procesů prováděných v CDE, způsoby licencování, zabezpečení dat, řešení přístupů a technické a uživatelské podpory. Současně dokument obsahuje doporučení pravidel a požadavků na Společné datové prostředí (CDE) v situaci, kdy objednatel nedisponuje vlastním CDE a požaduje jej poskytnout v rámci plnění díla od dodavatele.

 

Příloha 3: Šablona plánu realizace BIM (BEP)

Plán realizace BIM (BEP) je nástrojem řízení. Jeho cílem je plánování, kontrola a řízení prvků digitalizace v průběhu zakázky. Slouží tedy především pro monitorování plnění požadavků objednatele na digitalizaci, IMS, dokumenty v digitální podobě a CDE. Zároveň umožňuje také upřesnění požadavků, pokud je to třeba. Příloha 3 BIM Protokolu je proto standardně rozdělena na tři části: Část I - Obecné požadavky na informace, Část II - Specifické požadavky na informace a Část III – Společné datové prostředí (CDE).

 

Nezapomenout na licence

Na různé části stavby a stavební dokumentace se může vztahovat ochrana podle autorského zákona (č. 121/2000 Sb.) Při využití metody BIM do hry vstupuje navíc ještě užívání databáze v rámci CDE. Návrh možného postupu pro ošetření autorských práv, a to ve dvou variantách pro širší anebo užší vymezení licence, obsahuje samostatné volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky nazvané Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build). V jeho rámci je upraveno poskytnutí neodvolatelných podlicencí k autorskému dílu ze strany objednatele, zejména na dokončení nehotových částí díla, jeho úpravu či doplnění, stejně jako jeho rozmnožení stavbou. V rámci této části je také upraveno poskytnutí licence k užití databáze pro dodávání děl prostřednictvím CDE. Současně ale, ve dvou variantách, navrhuje znění licenčního ujednání pro opačnou situaci, tedy poskytnutí neodvolatelné licence k užití autorského díla dodaného zhotovitelem objednateli.

 

Klikněte pro zobrazení dokumentů:


           

 

 

Související články

 

Povinnost BIM – postupný náběh
Jaroslav Nechyba  |  5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
BIM protokol má po externích recenzích svou konkrétní podobu
Lukáš Klee  |  1.7.2019
BIM protokol absolvoval jak interní, tak externí recenzní řízení a je předkládán veřejnosti.
Registrovaným recenzentům je představen BIM protokol
Lukáš Klee  |  15.2.2019
Interní recenzní řízení absolvoval tzv. BIM protokol, tedy Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu.
Metodika pro smluvní standardy - Doporučení k zacházení se smlouvou v kontextu BIM
Lukáš Klee  |  22.11.2018
V souvislosti s problematikou projektového řízení bylo PS02 zpracováno Doporučení k zacházení se smlouvou v BIM.
Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu
Lukáš Klee  |  22.11.2018
Důležitý nástroj pro práci s informačním modelem – BIM protokol je ve fázi přijímání prvních námětů a připomínek v rámci interního recenzního procesu.
Standardizovaná smlouva a projektové řízení
Lukáš Klee  |  12.10.2018
Jedním ze základních nástrojů ze všech různých pohledů je standardizovaná smlouva.
BIM protokol
Lukáš Klee  |  12.10.2018
BIM Protokol je přílohou smlouvy, která slouží jako podpora koordinace účastníků výstavby při informačním modelování staveb.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky