kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Žádný výstavbový projekt se pochopitelně neobejde bez smluvního zakotvení. Při využívání metody BIM se řízení projektu přesunuje do digitálního prostředí. BIM Protokol je přílohou smlouvy o dílo, která specifikuje a nastavuje podmínky a pravidla spolupráce v digitálním světě – především tedy sdílení a předávání digitálních informací. Proto je BIM Protokol zásadním dokumentem pro digitalizaci stavebnictví. Řeší povinnosti objednatele, dodavatele a celého projektového týmu pro oblast BIM a specifikuje požadavky na elektronickou výměnu dat.

 

BIM Protokol je tedy jedním z klíčových dokumentů a musí být součástí smluvní dokumentace u všech výstavbových projektů využívajících metodu BIM. Proto odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci připravil v rámci své činnosti dokument, který je určen pro využití v rámci pilotních projektů. Využití BIM Protokolu umožní v rámci pilotních projektů ověřit nastavení pravidel pro digitální spolupráci a vrátit konkrétní zpětnou vazbu pro jeho další aktualizaci.

 

Informace, komunikace a spolupráce

BIM protokol specifikuje vzájemnou digitální spolupráci ve třech klíčových oblastech: požadavky objednatele na informace,  požadavky na společné datové prostředí a nabízí také šablonu plánu realizace BIM (BEP). Tyto tři oblasti jsou zakotveny v přílohách 1 až 3 BIM Protokolu a v podstatě nastavují pravidla pro předávání informací (Příloha 1), vzájemnou komunikaci (Příloha 2) a řízení projektu (Příloha 3).

 

Příloha 1: Požadavky objednatele na informace

První z příloh BIM Protokolu upravuje požadavky objednatele na Informační modely staveb. Specifikuje tedy požadavky na dokumenty v digitální podobě a na Digitální modely staveb (DIMS). Právě zde jsou upraveny požadavky objednatele na data. V příloze 1 jsou tedy stanovena pravidla pro strukturu a organizaci, geometrii, vlastnosti, jednotky a podrobnost DIMS. Dokument také upravuje požadavky na číselníky, označení souborů, systémovou a prostorovu příslušnost a datový standard.

 

Příloha 2: Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

Využití metody BIM předpokládá sdílení informačního modelu stavby (IMS) v rámci CDE. To znamená, že by zde měly být uloženy nejen všechny soubory DIMS a související elektronické i digitální dokumenty, ale měly by se sem přesunout i digitalizované procesy a také veškerá komunikace. 

 

 

Jsou zde tedy uvedeny požadavky, které by CDE mělo splnit, a jejichž splnění by měl objednatel požadovat, dále definice procesů prováděných v CDE, způsoby licencování, zabezpečení dat, řešení přístupů a technické a uživatelské podpory. Současně dokument obsahuje doporučení pravidel a požadavků na Společné datové prostředí (CDE) v situaci, kdy objednatel nedisponuje vlastním CDE a požaduje jej poskytnout v rámci plnění díla od dodavatele.

 

Příloha 3: Šablona plánu realizace BIM (BEP)

Plán realizace BIM (BEP) je nástrojem řízení. Jeho cílem je plánování, kontrola a řízení prvků digitalizace v průběhu zakázky. Slouží tedy především pro monitorování plnění požadavků objednatele na digitalizaci, IMS, dokumenty v digitální podobě a CDE. Zároveň umožňuje také upřesnění požadavků, pokud je to třeba. Příloha 3 BIM Protokolu je proto standardně rozdělena na tři části: Část I - Obecné požadavky na informaceČást II - Specifické požadavky na informace a Část III – Společné datové prostředí (CDE).

 

Nezapomenout na licence

Na různé části stavby a stavební dokumentace se může vztahovat ochrana podle autorského zákona (č. 121/2000 Sb.) Při využití metody BIM do hry vstupuje navíc ještě užívání databáze v rámci CDE. Návrh možného postupu pro ošetření autorských práv, a to ve dvou variantách pro širší anebo užší vymezení licence, obsahuje samostatné volitelné ustanovení pro Zvláštní smluvní podmínky nazvané Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build). V jeho rámci je upraveno poskytnutí neodvolatelných podlicencí k autorskému dílu ze strany objednatele, zejména na dokončení nehotových částí díla, jeho úpravu či doplnění, stejně jako jeho rozmnožení stavbou. V rámci této části je také upraveno poskytnutí licence k užití databáze pro dodávání děl prostřednictvím CDE. Současně ale, ve dvou variantách, navrhuje znění licenčního ujednání pro opačnou situaci, tedy poskytnutí neodvolatelné licence k užití autorského díla dodaného zhotovitelem objednateli.


Další informace k licenčním ujednáním najdete na webu v části Licenční ujednání.

 

Klikněte pro zobrazení dokumentů:

 

              

Související články

 

Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Build)
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  4.11.2021  | Odborné
Licenční ujednání tvoří součást Zvláštních smluvních podmínek ČSS. Přinášíme doporučující Licenční ujednání pro metodu zakázky Design-Build.
Komentář k Licenčnímu ujednání pro Český smluvní standard
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  9.9.2021  | Odborné
Komentář k ujasnění výkladu Licenčních ujednání pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu pro metodu zadání zakázky DBB.
Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  30.4.2021  | Odborné
Licenční ujednání tvoří součást Zvláštních smluvních podmínek ČSS a vedou k zakotvení jistoty, předvídatelnosti a transparentnosti zakázky.
V jakých případech by měl objednatel začlenit volitelná Licenční ujednání do smluvní dokumentace?
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  30.4.2021  | Odborné
Nejprve je třeba si ujasnit, co taková licenční smlouva (resp. Licenční ujednání pro ČSS Design-Bid-Build) upravuje a k čemu se vztahuje.
BIM protokol má po externích recenzích svou konkrétní podobu
Lukáš Klee  |  1.7.2019
BIM protokol absolvoval jak interní, tak externí recenzní řízení a je předkládán veřejnosti.
Registrovaným recenzentům je představen BIM protokol
Lukáš Klee  |  15.2.2019  | Expert
Interní recenzní řízení absolvoval tzv. BIM protokol, tedy Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu.
Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu
Lukáš Klee  |  22.11.2018  | Expert
Důležitý nástroj pro práci s informačním modelem – BIM protokol je ve fázi přijímání prvních námětů a připomínek v rámci interního recenzního procesu.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky