kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Musíme najít společnou řeč. Pro stavebnictví i mezi sebou, říká Kateřina Schön

Na přípravě datového standardu staveb (DSS) se pracuje již delší dobu. Přesto k vydání první, kompletnější verze ještě kus chybí. Podle projektové manažerky Kateřiny Schön je důvodem rozmanitost stavařských profesí. „Problém je, že každá stavební profese na něj nahlíží z trochu jiného úhlu, má od něj trochu odlišné očekávání. Proto je velmi těžké najít společnou řeč,“ vysvětluje. Zní to možná trochu paradoxně, vždyť DSS potřebujeme hlavně proto, abychom mohli sdílet informace po celý životní cyklus stavby, napříč všemi stavařskými profesemi, z čehož budou profitovat všichni. S trochou nadsázky lze říci, že by měl být společnou dorozumívací řečí. „Datový standard staveb zajistí, aby si všechny stavební profese plynule předávaly ty informace, které v daném okamžiku potřebují a které je druhá strana schopna přijmout,“ doplňuje Kateřina Schön a s lehkým úsměvem poznamenává: „Vlastně bychom potřebovali nějaký ´komunikační standard´, abychom dokázali sladit různé úhly pohledu všech zainteresovaných a na datovém standardu staveb se byli schopni domluvit.


Hned ale připomíná, že podle jejího názoru jsme konečně na dobré cestě. „Už se podařilo najít alespoň základní shodu napříč profesními organizacemi zodpovědnými za návrh stavby na datovém standardu pro stavební povolení,“ popisuje Schön situaci, ve které se projektu přípravy DSS ujala, a pokračuje: „V dalších fázích chceme pracovat na prohlubování této shody. Chtěli bychom do diskuse přibrat také zástupce zhotovitelů.“ Klíčové pro úspěšné dosažení cíle je podle ní zajistit, aby naši partneři věděli, co a proč se dělá, jak se to dělá a s kým, aby znali harmonogram přípravných činností. „Musíme našim partnerům napříč celým oborem vysvětlit, že veškerou jejich snahu, ale i jejich znalosti a dovednosti, které jsou ochotni poskytnout, chceme při přípravě DSS využít a využijeme,“ říká.

 

Jak vytvářet strukturované informace

Digitalizace se bez určité míry standardizace nemůže nikdy obejít. Skutečná digitální data musí být – alespoň částečně – automatizovaně zpracovatelná a opakovatelná. Potřebujeme zajistit, aby informace uložené v digitálním modelu stavby (DiMS) byly schopné sdílet všechny různorodé stavební profese, přičemž každá z nich má na DiMS jiný pohled, jeho jiný účel užití a používá jiné nástroje. „Úkolem DSS je zajistit, aby si všichni rozuměli. K tomu potřebujeme zaznamenávat informace ve strukturované podobě. Datový standard staveb tedy vzniká proto, abychom napříč celým oborem stavebnictví mluvili stejným jazykem a s informacemi pracovali podle stejných pravidel. Jen tak bude fungovat sdílení informací,“ říká k tomu Kateřina Schön s tím, že součástí DSS je i soubor pravidel, která jsou potřebná k tomu, aby například stát dokázal nabídnout rychlé a transparentní digitální stavební řízení, a prostřednictvím digitalizace také získal lepší přehled o svém majetku. „Tím veřejná správa získá možnost svůj nemovitý majetek také mnohem efektivněji spravovat a udržovat,“ doplňuje. Dorozumívacím jazykem mezi softwarovými systémy je formát IFC.


S pomocí datového standardu staveb dokážeme vytvořit strukturovaná data, ne pouze soubory a výkresy. „Pokud chci stavět nebo rekonstruovat, potřebuji vědět, z jakých částí se daný objekt skládá. Díky datovému standardu a klasifikaci jsme schopni tyto části přesně najít, identifikovat a správně pojmenovat,“ popisuje Schön a doplňuje příklad: „Vím, že datový objekt - okno bude vždy zatříděno jako okno, a zároveň také vím, že toto okno má v DSS svou datovou šablonu. V jejím rámci jsou pak prostřednictvím skupin vlastností popsány vlastnosti onoho okna, které do modelu zadává projektant podle daných pravidel pro různé stupně stavebního řízení. Ideálně je jako podklad ve stejné šabloně datově dostane již od výrobce oken. A tuto stejnou šablonu pak může rozšířit investor, který si prostřednictvím BIM protokolu a jeho příloh určí rozsah informací, které požaduje pro svoje budoucí účely užití.


Podle Kateřiny Schön DSS poskytne standardní pojmy, strukturované číselníky a strukturované grafické podrobnosti, které pomohou vytvořit zadání podle potřeb zadavatele. Datový standard staveb tak výrazně zjednoduší zadávání veřejných stavebních zakázek. Na základě dobře sestaveného zadání pak dokáže projektant a po něm zhotovitel stavbu realizovat a investor výstavbu kontrolovat. Všichni mluví stejným jazykem a předávají si strukturované informace sestavené podle stejných pravidel v jednom standardu. „Datový standard je souborem grafických a negrafických informací. Součástí DSS je i předpis jak uvedená data zapsat do otevřeného formátu IFC. To je část, která je určená pouze pro využití dodavateli softwaru, jejichž produkty budou díky tomu moci strojově pracovat s informacemi z DiMS a tyto informace jednoduše předávat do dalších stupňů stavebního řízení,“ říká.

 

 

 

Role veřejného zadavatele posílí

V centru pozornosti odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, v němž má Kateřina Schön vytvoření datového standardu staveb na starosti, jsou zadavatelé veřejných stavebních zakázek. Právě ti by měli postupně od roku 2023 začít pracovat v digitálním prostředí s využitím metody BIM. „Pohled veřejného zadavatele je pro nás určující. Chceme ho naučit, že je to on, kdo si stanovuje proveditelná pravidla, on si má férově určovat co chce a potřebuje, nikoli trh. Ten se musí přizpůsobit potřebám veřejných zadavatelů, zatím je to spíše naopak a to určitě není v pořádku,“ připomíná.

 

I proto je jedním z pilířů metody BIM tak zvaný BIM protokol, který byl vydán před několika týdny. Kateřina Schön k tomu říká: „Formulace v rámci BIM protokolu umožní v příloze požadavků na informace definovat datovou strukturu informací, kterou zadavatel od projektanta potřebuje. Obsah informací se samozřejmě mění prostřednictvím tak zvaných účelů užití – jiný rozsah informací je potřeba například pro stavbu mateřské školy, jiný pro jadernou elektrárnu, a zcela odlišný pro garáž. Díky datovému standardu bude zadavatel vědět, jaká data potřebuje pro danou fázi stavebního řízení, a také kdo je za ni zodpovědný. “ Ihned připomíná, že právě díky tomu si zadavatel může poměrně snadno vybrat, do jakého detailu chce modelovat. Součástí toho budou samozřejmě informace nutné ke splnění zákonných povinností, ty budou také provázány v brzké budoucnosti například na digitální stavební řízení.


Je to velká změna a proto je podle Schön potřeba být velmi transparentní. „Zároveň se musíme snažit vzájemně chápat, vyjít vstříc potřebám jednotlivých profesí, aby DSS skutečně splňoval nároky všech aktérů,“ vysvětluje s tím, že aktérem může být projektant, který se na vše logicky dívá z pohledu povinné vyhlášky č. 499, může jím být zadavatel, který chce efektivně stavět a dodržuje pravidla 3E, stejně jako zhotovitel, který má trochu jiné účely užití a proto i jiné potřeby. Kateřina Schön ale připomíná, že trochu jiný přístup potřebuje klasická pozemní stavba a jiný dopravní či technická infrastruktura. Pokud mají jeden společný datový standard staveb využívat všichni, musí odrážet jejich specifické potřeby, a tedy je potřeba při jeho vytváření najít skutečně rozsáhlý průnik různých požadavků a pohledů.

Digitalizaci se stavebnictví nevyhne. Proto se musíme domluvit

Projektu přípravy datového standardu staveb se Kateřina Schön ujala po několika letech vlastních zkušeností mimo jiné s řízením ICT projektů ve veřejné správě. Právě projektový přístup je podle ní klíčem k úspěšnému završení snahy o přípravu tohoto klíčového standardu. „Doposud nebyl jednoznačně určený vhodný koordinátor, někdo, kdo bude za projekt zodpovídat. Potřebujeme osobu, která bude schopna důsledně kontrolovat a koordinovat práci všech, kteří na přípravě DSS spolupracují. Musíme si jednoznačně definovat cíle, k nim přiřadit záměry, ovšem už s konkrétními úkoly, termíny či milníky,“ říká důrazně a pokračuje: „Za úkol nemůže být nikdy odpovědná skupina, ale musí to být vždycky konkrétní osoba s konkrétním termínem plnění. V případě, že někdo své úkoly neplní, musí projektový manažer přes řízení rizik tuto skutečnost dopředu předjímat a určit cestu, která povede k eliminaci nedosažení konkrétního cíle.

 

Touto osobou by měla být právě Kateřina Schön. Principy a pravidla jsou pro DSS konkrétně popsány v právě zveřejněném dokumentu Strategie vytvoření a správy datového standardu staveb (DSS). V něm upozorňuje: „V rámci nastavení strategie a plánu rozvoje DSS je vytvořena nová řídicí struktura vyznačující se formou projektového řízení.“ Cesta k dosažení cíle, tedy vytvoření datového standardu staveb přijatelného napříč celým stavebním a zadavatelským sektorem, vede podle Kateřiny Schön přes plnění dílčích cílů, tak jak je to v projektovém řízení běžné. „Dílčí cíle musí být nastaveny podle principu SMART, tedy jsou konkrétní, měřitelné, proveditelné, realistické a časově dosažitelné,“ připomíná základní pravidlo.


I když cesta k všeobecně přijímanému DSS nebude úplně snadná, jsem přesvědčena, že jsme na dobré cestě. Máme celou řadu kvalitních dílčích částí a v základních principech jsme již společnou řeč našli,“ uzavírá Kateřina Schön optimisticky.

 

 


Související články

 

Datový standard staveb se rozšiřuje o umístění stavby do geoprostoru
Jan Lodl  |  10.10.2022
Datový standard staveb (DSS) bude hrát důležitou roli také při digitalizace stavebního řízení. Právě pro něj jeho určena nově vydaná část
DSS: zápisy unikátní identifikace pomocí GUID
25.7.2022
Unikátní GUID (Global Unigue IDentifier) je cestou, jak se od přepisování posunout ke strojovému zpracování záznamu. Identifikuje totiž záznamy v DSS.
DSS: vydány už tři stupně projektové dokumentace
Jan Lodl  |  4.7.2022
Za poslední rok se podařilo vydat DSS pro DUR, DSP a DPS jak pro část architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, tak pro zařízení a rozvody TZB.
Výkresová dokumentace z DiMS a mnohem více. Vydána další část DSS
Jan Lodl  |  16.3.2022
Společný digitální jazyk pro české stavby získává další kontury. Technická komise schválila první část DSS dokumentace provedení stavby (DPS).
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management
Ing. Kateřina Schön  |  4.12.2021
Memorandum o spolupráci s asociací IFMA je cestou k rozšíření datového standardu staveb o datové šablony pro správu, užívání a pasportizaci staveb.
DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku
Jan Lodl  |  15.11.2021
Datový standard staveb je nyní dostupný on-line. Jednotlivé datové šablony si lze prohlížet, ale také vyexportovat ve formátu XLS nebo IFC.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Ing. Kateřina Schön  |  21.9.2021
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
Pilotní verze ORF je tady. Míří do ověřování dodavateli softwaru
Jan Lodl  |  22.7.2021
Krok k pohodlnému předávání rozpočtů staveb. Ve spolupráci s poskytovateli software vznikla pilotní verze otevřeného rozpočtového formátu (ORF).
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
BIM Protokol: pravidla pro digitální spolupráci
Lukáš Klee  |  30.3.2021
Klíčem k úspěchu digitálně řízeného projektu je sdílení a předávání informací. U výstavbového projektu nastavuje pravidla pro spolupráci BIM Protokol.
Informační a digitální model: co je co v digitálním stavebnictví
Jan Lodl  |  19.3.2021
Představit si informační model stavby není tak jednoduché. Asi i proto ho často zaměňujeme s modelem zobrazujícím prostorové uspořádání stavby – DIMS.
Společné datové prostředí: vstup do digitálního stavebnictví
11.12.2020
Metoda BIM je budoucností českého stavebnictví v digitálním věku. Jedním z pilířů jejího úspěšného zavedení do praxe je nasazení a provoz CDE.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Vydána příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650
Ing. Štěpánka Tomanová  |  19.8.2020  | Odborné
Příručka k normě, základní body jak začít využívat BIM.
Zveřejnění formátu pro přenos datových šablon DSS
Ing. Martin Černý  |  3.6.2020  | Odborné
Technické řešení, které umožní po implementaci softwarovými poskytovateli významně snížit pracnost a zvýšit kvalitu informačních modelů staveb.
Příprava a správa datového standardu staveb
3.6.2020  | Odborné
Aktuální stav příprav úvodní verze DSS pro pilotní projekty pozemních staveb.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
3.6.2020
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019  | Odborné
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu - kontrola článku
12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky