kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Výměna zkušeností mezi zástupci vysokých škol stavebního zaměření a soukromého sektoru

Společný workshop, na kterém se sešli zástupci tří českých vysokých škol stavebního zaměření a zástupci soukromého sektoru, se uskutečnil 24. června 2021. Jeho hlavním cílem bylo sdílet zkušenosti z praxe s akademickou sférou, navázat spolupráci a najít shodu v požadavcích na případné studijní podklady. Zástupci ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB – Technická univerzita Ostrava prezentovali svou strategii zavedení BIM do studia a studijní programy, které budou zahájeny od září 2021. Zástupci soukromého sektoru představili své zkušenosti s BIM v praxi a požadavky na absolventy VŠ.

 

 

Ústřední myšlenkou spolupráce vysokých škol stavebního zaměření a zástupců soukromé sféry je aktuálně možnost vzájemně se obohatit o zkušenosti získané praxí. Hledáme způsoby, jakými by soukromí podnikatelé mohli nabídnout spolupráci studentům stavebních oborů vysokých škol tak, aby pro obě strany i krátkodobá spolupráce, během jednoho nebo dvou semestrů, byla přínosná.

 

Červnový workshop proběhl tzv. hybridní formou, to znamená, že někteří účastníci se dostavili osobně na Fakultu stavební pražské ČVUT a další zájemci se připojili on-line. Tento způsob všem umožnil vzájemně diskutovat prezentovaná témata, a přitom efektivně využít času, který je k dispozici, bez nutnosti osobní dopravy na místo konání. Protože stále nacházíme společná témata a oblasti, ve kterých mohou soukromá a akademická sféra vzájemně spolupracovat, předpokládáme, že obdobný workshop uspořádáme na přelomu letošního září a října.

 

Dalším tématem jistě bude návaznost studijních programů vysokých škol na znalosti absolventů středních škol stavebního zaměření. Na SŠ a VOŠ totiž od září 2021 začnou platit nové RVP a budoucí absolventi středoškolských stavebních oborů již budou mít oproti těm dnešním mnohem více znalostí o metodě BIM a jejím uplatnění na stavebních projektech. Je proto důležité, aby vysoké školy s těmito absolventy počítaly a uzpůsobily své studijní programy tak, aby na středoškolské znalosti BIM navazovaly.

 

V nadcházejícím období se zaměříme i na vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a jejich přípravu pro potřeby plánovaného digitálního stavebního řízení. Přípravy prezenční i on-line formy výuky jsou v plném proudu, protože všichni máme společný cíl, a sice zvládnout přechod k digitalizaci co možná nejlépe.

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Předregistrace na kurz vzdělávání
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky