Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno

Jan Lodl | 26.08.2022

  • Na základě aktualizace rámcových vzdělávacích programů pro střední školy stavebního zaměření z roku 2020 musí od 1. 9. 2022 zahrnovat jejich školní vzdělávací programy výuku metody BIM.
  •  Nejpozději od roku 2026 budou mít tak všichni absolventi středních stavebních škol alespoň základní povědomí o tom, co metoda BIM je a jak se používá.
  • Pracovní skupina EDU BIM při České agentuře pro standardizaci rozdělila potřebné dovednosti metody BIM do pěti stupňů – dva základní by měly studenti získat na středních odborných školách, další pak na vysokých školách.
  • Ve skupině středních škol EDU BIM je zapojena zhruba polovina českých středních škol stavebního zaměření. Podle posledního setkání jsou na změnu připraveny.
  • Výuka metody BIM bude rozprostřena přes celé čtyřleté studium a rozšíří výuku ve stávajících předmětech. Některé školy ale nabízejí i povinně volitelné předměty zaměřené přímo na BIM.

 

Praha, 25. srpna 2022 – Se začátkem letošního školního roku končí přechodné období, které měly střední odborné školy stavebního zaměření na zařazení metody BIM do školních vzdělávacích programů. Uložila jim to aktualizace rámcových vzdělávacích programů přijatá na podzim 2020. Podle ní se musí s metodou BIM seznámit všichni absolventi středních škol v oborech 36-47-M/01 Stavebnictví, 36-45-M/01 Technická zařízení budov, 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí, 36-43-M/01 Stavební materiály. To znamená, že nejpozději od roku 2026 budou všichni studenti maturující na středních stavařských školách ovládat alespoň základy metody BIM. 

 

„Z našich zkušeností střední školy obvykle rozšiřují výuku o metodu BIM v předmětech, kterých se její používání přímo dotýká. Takže už v prvních ročnících se s ní seznámí například v rámci předmětů zaměřených na výuku práce s CAD systémy,“ popisuje možnosti začlenění BIM do výuky Pavel Pour, středoškolský pedagog a člen expertního týmu odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. „Na základě zkušeností z našeho workshopu připraveného platformou EDU BIM při Agentuře ČAS můžeme soudit, že střední školy jsou na zahájení výuky metody BIM připraveny,“ doplňuje Pour s tím, že workshopu se zúčastnili zástupci 12 středních odborných škol stavebního zaměření, což je zhruba polovina těch, kterých se výuka metody BIM bude týkat.

 

Potvrzuje to i zkušenost Naděždy Kučerové ze Střední školy stavební v Třebíči. „Ve škole máme nové mladé kolegy z praxe, kteří mají zkušenosti s projektováním v BIM a zájem dál se v této oblasti vzdělávat.  Podílejí se na zavádění BIM do výuky a předávají nám svoje zkušenosti,“ popisuje zkušenosti ze své školy a dodává: „Také Kraj Vysočina nám pomáhá připravit učitele na výuku BIM v rámci krajského pilotního projektu BIM.

 

Na SPŠ Stavební ve Valašském Meziříčí je BIM součástí výuky již několik let. „Průběžně se snažíme vzdělávat a nové informace aktuálně zakomponovat do výuky,“ popisuje situaci na této škole místní pedagožka Miroslava Pavelková a pokračuje: „Podle nových školních vzdělávacích programů se BIM odrazí ve více předmětech, které na sebe navazují. Umožní nám to lepší spolupráci mezi učiteli a žáky na stavebních projektech. Od nového školního roku proto zapojujeme do výuky nový nástroj – CDE platformu pro spolupráci a sdílení informací o BIM projektech.“ 

 

Alespoň základní práci s Digitálním modelem stavby (DiMS) by měli zvládnout všichni

To, jakým způsobem naplní ve svých školních vzdělávacích programech (ŠVP) požadavky rámcových vzdělávacích programů (RVP), záleží na rozhodnutí každé školy. Platforma EDU BIM při České agentuře pro standardizaci, sdružující zástupce středních a vysokých škol stavebního zaměření, připravila pro jednodušší orientaci dokument Soupis potřebných dovedností a oblastí znalostí v souvislosti s BIM. Ten rozděluje potřebné dovednosti pro využívání metody BIM ve stavební praxi do pěti stupňů, přičemž dva základní – označené jako Všeobecný teoretický základ a Základní faktické a praktické dovednosti – jsou předmětem výuky na středních školách stavebního zaměření a pomáhají naplnit požadavky RVP.

 

Všeobecný teoretický základ znamená orientaci ve vývoji metody BIM, chápe ji a dovede s touto metodou pracovat v rámci celého životního cyklu stavby. Žák tedy chápe význam metody BIM v návaznosti na digitalizaci stavebnictví, orientuje se ve vývoji metody BIM u nás i v zahraničí, zná výhody metody a identifikuje její rizika. Rozlišuje jednotlivé etapy stavebního projektu a fáze životního cyklu včetně rozložení nákladů na jednotlivé fáze. Alespoň tyto kompetence by měli mít od roku 2026 všichni absolventi středních odborných škol stavebního zaměření. U většiny škol bude jejich výuka součástí běžné výuky předmětů jako CAD systémy, Konstrukční cvičení či Stavební provoz.

 

Nemusí zůstat jen u základů

Studenti, kteří se budou zabývat metodou BIM budou moci – obvykle v některém z povinně volitelných předmětů – získat navíc i Základní faktické a praktické dovednosti. Pod vedením zkušenější osoby budou moci již upravovat digitální model stavby (DiMS), pracovat s grafickými i negrafickými informacemi v něm obsaženými, ale i pracovat ve společném datovém prostředí (CDE) a obecně s informacemi o stavbě.

 

Zkušenosti s prací v CDE mají už i současní studenti v Třebíči. „Od února 2022 máme k dispozici přístup do CDE pro 2 učitele a skupinu studentů, kteří se účastní krajského pilotního projektu BIM. S prostředím CDE jsme se seznámili, vyzkoušeli si ho a budeme ho aktivně využívat v pilotním projektu i ve výuce se studenty,“ popisuje Kučerová.

 

Dílčí oblasti znalostí, jako součásti Všeobecného teoretického základu absolventa střední odborné školy, popisuje Metodika pro SPŠ stavební, BIM – digitální stavba a požadavky RVP. Metodika z pera České agentury pro standardizaci taktéž přehledně vysvětluje význam kompetencí v oblastech souvisejících s metodou BIM. Zároveň definuje základní obsahový rámec jednotlivých kompetencí, které jsou součástí aktualizovaných RVP a lze je chápat jako prostředek pro dosažení minimálního standardu výuky BIM na středních odborných školách.

 

„V předmětech BIM projektování a Správa budov,  jež jsou součástí výuky zaměření BIM projektování, a které si žáci volí od třetího ročníku studia, již mohou žáci získat znalosti druhého stupně na škále potřebných dovedností,“ popisuje Pavel Pour příklad přístupu k výuce BIM na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové, kde učí a dodává: „Studenti se tak například naučí nejen pracovat s nativními formáty CAD programů, ale i s otevřeným formátem IFC a naučí se také dobře chápat negrafické informace uložené v DiMS. Stejně tak již budou schopni využívat možností, které jim nabízí sdílení informací v CDE a budou se orientovat v oblasti správy staveb tzv. facility managementu.“

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up