Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Build)


Vedle Licenčních ujednání pro Český smluvní standard k metodě zakázky Design-Bid-Build byla připravena na míru také doporučující Licenční ujednání pro metodu zakázky Design-Build.

 

Licenční ujednání k metodě zakázky Design-Build (dále jen „LU DB“) primárně vycházejí z předpokladu, že Zhotovitel bude v CDE vytvářet Autorské Dílo v rámci IMS již od počátečních fází a bude dle Českého smluvního standardu (Design-Build) za celé projektování odpovědný. Zhotovitel tak nebude ve většině případů zadáním metody zakázky Design-Build v pouhém postavení Zhotovitele stavby.

 

V případě Licenčních ujednání k metodě zakázky Design-Bid-Build (dále jen „LU DBB“) se naopak počítá s tím, že Objednatel obstará vypracování Autorského Díla až do fáze vyžadované pro vydání stavebního povolení, nebo rozhodnutí o stavebním záměru.

 

Ve volitelném ustanovení Českého smluvního standardu k metodě zakázky Design-Build (čl. 4.5) je však navržena i varianta, že projektovou dokumentaci zajistí Objednatel, jakož bude za ni i odpovědný. Z tohoto důvodu se smluvním stranám nabízejí k začlenění i volitelná ustanovení LU DB (čl. 1.1-1.3) ohledně podlicence poskytnuté Zhotoviteli ze strany Objednatele s předpokladem, že Objednatel již disponuje licencí k užití Autorského Díla poskytnutou původním autorem. Podlicence umožní Zhotoviteli užít Autorské Dílo jakýmkoli jeho rozmnožením či odvozením a nikoli jen pro rozmnožení Autorského Díla stavbou, jako tomu je v případě LU DBB.

 

Pokud jde o poskytnutí licence ze strany Zhotovitele, byly vytvořeny dvě varianty, ze kterých mohou smluvní strany vycházet, a to široké či úzké vymezení licence.

 

Dále byla v LU DB oproti LU DBB odstraněna dvě ustanovení týkající se osobnostních práv autorských, a vyplývající přímo ze zákona, neboť licenční ujednání se vztahují k majetkovým právům autorským. K začlenění těchto ustanovení do LU DBB vedla autory zkušenost z praxe, kdy Objednatel v mnoha případech na osobnostní práva autorská zapomněl a snahou autorů naopak bylo předcházení případnému porušení (osobnostních) práv autorských.

Autorem Autorského (architektonického) Díla může být dle autorského zákona jen fyzická osoba, a proto by si měly smluvní strany ujasnit, kdo (všechno) je, by měl být či bude Zhotovitelem ve smyslu ujednání Českého smluvního standardu pro metodu zadání zakázky Design-Build a jaká vykonává či bude vykonávat majetková práva autorská (případně má či nemá k Autorskému Dílu osobnostní práva autorská) a podle toho poupravit či připravit svá vlastní licenční ujednání na míru.

 

 

 

 

Předkládaná LU DB jsou pouze doporučující a slouží jako určité vodítko smluvním stranám. Žádný smluvní vzor totiž nemůže vyhovovat všem, a to zvláště tehdy, je-li zapojeno do tvorby celého Autorského Díla více osob s různým podílem (např. spoluautorské dílo či dílo souborné) nebo v různých vztazích (např. pracovněprávní poměr; tvorba z podnětu a pod vedením konkrétní osoby při vzniku tzv. kolektivního díla atd.).

 

Čím obezřetnější tak bude Objednatel (veřejný zadavatel) již na začátku ohledně otázky ošetření autorských práv k Autorskému Dílu, tím více sníží potencialitu hrozby (autorskoprávních) sporů.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up