Workshop pro partnery Programu pilotních projektů

Bc. Vít Beneš | 27.07.2020

18. června se konalo první pracovní setkání zástupců Agentury ČAS, ministerstva průmyslu a obchodu a Partnerů z řad veřejných zadavatelů, kteří se účastní Programu pilotních projektů.

 

Pilotní projekty jsou významnou částí naplnění Koncepce BIM a jejich systematický monitoring
a podpora je jednou z klíčových aktivit Agentury pro následující období.

 

Účelem setkání bylo představení způsobu a formy spolupráce Agentury a partnerů Programu, prezentace aktuálního stavu přípravy metodik a standardů a jejich krátké představení. Náplní Programu je ze strany Agentury vytvoření základní podpory pro partnery a především monitoring užívání vydaných metodik s cílem získat konkrétní zpětnou vazbu na jejich využití v praxi. Třetím pilířem Programu je publicita a to jednak vzájemná mezi účastníky Programu, tak plošná pro inspiraci ostatních veřejných zadavatelů i celého stavebního sektoru.

 

 

Jednotlivé prezentace pak byly věnovány oblastem zadávání veřejných zakázek, smluvnímu standardu, datovému standardu, klasifikačnímu systému, společnému datovému prostředí i change managementu. Program byl opravdu velmi náročný, ale věříme, že si účastníci odnesli celou řadu inspirací pro svoji činnost, což nám potvrdili velmi pozitivní zpětnou vazbou monitorovanou dotazníky.

 

Součástí workshopu bylo i vzájemné představení nových pracovníků Agentury zodpovědných za Program pilotních projektů na straně podpory a zástupců partnerů na straně realizace projektů veřejných zadavatelů. Zároveň byly vzájemně v krátkosti představeny vlastní projekty. Právě vzájemná horizontální komunikace a osobní sdílení zkušeností mezi účastníky Programu je jedním z jeho hlavních cílů.

 

Workshopu se účastnilo třináct veřejných zadavatelů a bylo představeno na patnáct projektů. Co do „typu“ zadavatelů, lze hovořit o průřezu: byly zastoupeny města, kraje, ministerstva, vysoké školy, zdravotnická zařízení, ale i investorské organizace rezortu dopravy. Charakterem projektů převažovaly samozřejmě projekty výstavbové, ale programu se účastní i projekty analytického charakteru, jejichž účelem je získání informací například o procesních postupech apod. Představované projekty se nacházejí v různých fázích svého vývoje. Některé jsou v samotném počátku, kdy jsou zpracovávány projekční podklady, jiné jsou již ve fázi realizace. Zastoupeny jsou i projekty, kdy je vlastní stavba již provedena a dlouhodobě užívána a je zájem o využití metody BIM pro fázi provozování.

V rámci setkání bylo představeno obecné schéma spolupráce ilustrované modelem, podrobné informace v agendě pilotních projektů zde.

 

 

 

Toto standardní schéma bude však pro každý pilotní projekt – dle jeho charakteru, vývojové fáze, ale i dle výše naznačeného „typu“ veřejného zadavatele, pochopitelně individuálně upraveno. Odlišný přístup pro využití pilotního projektu jako nástroje pro získání zkušeností s implementací metody BIM do organizace musí být zvolen u zadavatele, pro kterého je výstavbový projekt ojedinělá zkušenost a naopak, u zadavatele, který je a priori investorskou organizací. Těmto odlišnostem bude samozřejmě věnována v následujícím období pozornost, zejména při individuálních konzultacích.

 

V následujícím období se tedy počítá s řadou individuálních konzultací mezi zástupci Agentury a partnerskými organizacemi za účelem získání vstupních informací o výchozím stavu pilotního projektu, zázemí organizace a zkušenostech s metodou BIM. Výstupem těchto konzultací – jak bylo i na workshopu prezentováno, bude vstupní monitorovací zpráva. Ta bude zároveň podkladem pro stanovení Plánu pilotního projektu s jeho jednotlivými kroky. Dle domluvy s Partnerem budou postupné kroky projektu publikovány a sdíleny zkušenosti na portálu Koncepce BIM. Vážíme si této formy spolupráce  a další pracovní setkání s účastníky Programu se uskuteční v září a pak pravidelně každé čtvrtletí.

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up