Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána


Datový standard staveb je klíčovou částí metody BIM. Práce na jeho přípravě v letošním roce výrazně zrychlily. Po vydání první části zahrnující přípravu dokumentace pro stavební povolení, se nyní podařilo nalézt s klíčovými aktéry shodu také na části DSS pro milník dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu DUR minimum, tedy minimálního požadovaného rozsahu, což odpovídá zvolené strategii.

 

Datový standard staveb (DSS) bude jediným dokumentem vydaným odborem Koncepce BIM, který bude mít – podle věcného návrhu Zákona o BIM - závazný a nikoli doporučující charakter. Je to logické, jde totiž o jednu z klíčových částí zavádění metody BIM. Právě datový standard staveb totiž určuje strukturu a obsah předávaných informací. Bez používání jednotného DSS by nikdy nebylo možné zajistit sdílení informací napříč jednotlivými stavařskými profesemi a životním cyklem stavby. I proto je příprava datového standardu staveb jednou z největších priorit Koncepce zavádění metody BIM pro roky 2021 a 2022. Po výrazném posunu, kdy se podařilo společně s partnery připravit na jaře první část – DSS pro dokumentaci pro stavební povolení je nyní vydána část další: Datový standard staveb pro dokumentaci pro územní rozhodnutí.

 

 

 

Umístění v geoprostoru a digitální model jako podklad pro územní řízení

Podobně jako v případě DSS pro milník DSP, i v případě druhé části byl zvolen rozsah označovaný jako DUR minimum. Je to v souladu se záměrem prvotně připravovat pouze minimální nutný rozsah informací s tím, že zadavatel si jej může podle potřeby a svých vlastních účelů užití rozšířit. Dále tyto minimální rozsahy budou k dispozici pro další připravované účely užití, které bude nabízet i přímo DSS. Minimální požadovaný rozsah byl nyní specifikován především spolu s experty České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Vydaný DSS pro dokumentaci pro územní rozhodnutí zahrnuje minimální požadavky v grafickém standardu G0 – pro novostavby (stavební objekt) a byl zpracován na základě dvou účelů užití, a to umístění stavby do geoprostoru a digitální model stavby (DiMS) jako podklad pro územní řízení. Součástí vydané části DSS je přirozeně také specifikace minimálního rozsahu negrafických (alfanumerických) informací, které jsou nedílnou součástí DiMS.

 

Spolupráce rozšířena o Sdružení podnikatelů ve stavebnictví

I když vydáním prvních dvou částí DSS byla završena úvodní etapa jeho přípravy, zbývá ještě mnoho práce. Dalším důležitým milníkem v práci výkonného projektového týmu DSS je vydání datového standardu staveb definujícího minimální požadavky na informace u dokumentace pro provádění stavby (DPS). Proto byla spolupráce na jeho přípravě rozšířena o zástupce Sdružení podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Podařilo se podepsat nové memorandum o spolupráci, které umožní dosavadní zaměření na účely užití z pohledu projektantů rozšířit také o rozměr zhotovitelů. Právě na něm budou experti intenzivně spolupracovat.

 

Spolupráce s důležitými aktéry pokračuje velmi intenzivně i prostřednictví tak zvaných odborných týmů oblasti (OTO), které plní roli odborných zpracovatelů a garantů za danou oblast. V uplynulém období vznikl nový OTO tým pro oceňování. Nyní se soustředíme na vznik OTO týmu pro technickou infrastrukturu. Do jeho práce se zapojují zástupci Českého plynárenského svazu (ČPS) a Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES). Neméně důležitým krokem je také navázání spolupráce s dotčeným orgánem Hasičského záchranného sboru, ve spolupráci s jeho experty jsou připravovány parametry umožňující zahrnout do digitálního modelu stavby také informace týkající se požadavků požární bezpečnosti.

 

 

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up