Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: Strategie BIM

greatex | 12.11.2021

Účely a cíle projektu „Technika pro budoucnost 2.0“: účelem projektu – konkrétně jeho části (tzv. „klíčová aktivita“) KA3, je – vzhledem k vzdělávacímu a vědecko-výzkumnému charakteru organizace, zejména poskytnout studentům teoretické znalosti i praktické zkušenosti s metodou BIM. Tímto účelem se tak projekt VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) propojuje s aktivitami Agentury v rámci vzdělávání – viz oblast Vzdělávání.

Univerzitní projekt „Technika pro budoucnost 2.0“ řeší zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit a zvýšení jejich relevance pro trh práce. Hlavním cílem projektu je zvýšit relevanci vzdělávacích aktivit VŠB-TUO pro potřeby trhu práce. Jedním z dílčích cílů pak je „začít systematicky na celé VŠ pracovat se studenty středních škol ještě před jejich studiem na vysoké škole – zvýšit tak zájem studentů těchto středních škol o studium na vysoké škole a usnadnit studentům přechod ze středoškolského na vysokoškolské vzdělávání.

Uvedeným dílčím cílem tak projekt navazuje na aktivity Kraje Vysočina BIM academia a další projekty středních průmyslových škol stavebních v Hradci Králové Digitalizace sportovní haly a Havlíčkově Brodě Pasportizace a efektivní správa majetku.

Synergickým projektem je pak „Strategie BIM“, jehož cílem je zefektivnění procesů správy majetku a provozu budov (facility managementu, FM) na univerzitě, a tím šetřit náklady a zvýšit kvalitu těchto služeb. Projekt je primárně zaměřen na pasportizaci stávajících staveb, digitalizaci dokumentací a jejich převedení do 3D modelů.

Stručný popis: v rámci činností v oblasti facility managementu byl založen tým o pěti skupinách, kdy následující čtyři skupiny zajišťují tyto činnosti:

 • DIGITALIZACE: elektronizace dostupné technické dokumentace (elektronizace ve smyslu skenování dokumentace v listinné, tzn. „papírové“ podobě) za účelem získání elektronického dokumentu (ve formátu *.pdf) pro následnou uživatelsky přívětivější manipulaci; sběr informací pro FM zahrnující mimo jiné specifikaci požadavků na informace konkrétních prvků a jejich vlastností, jejich následnou digitalizaci dle struktury DSS v nástroji CAFM, a tím tedy naplňování datového standardu organizace (DSS-TUO) daty pro účely užití FM,
 • 3D MODELOVÁNÍ: následná digitalizace elektronizovaných dokumentů, kdy digitalizací se má na mysli tvorba digitálních modelů (v principu 3D modelů) v CAD/BIM nástroji s doplněním požadovaných informací o vybraných prvcích tvořeného modelu; tyto požadované  informace jsou specifikovány v „předpisu“ - tzv. datovém standardu staveb (DSS), v členění požadavků pro 3D model v nástrojích CAD/BIM a pro nástroje/databáze CAFM a ERP (ERP z anglického Enterprise Resource Planning, tzv. „podnikové informační systémy“),
 • FM PROCESŮ: definování a popis jednotlivých procesů FM, jejich analýza a optimalizace s využitím 3D modelů a CAFM systému; součástí je propojení tří databází, které dohromady tvoří platformu BIM na VŠB, tedy ERP-CAFM-3D modely.
  Výše uvedené činnosti jsou doplňované tzv. 3D skenováním, kdy jsou mračna získaných bodů využita pro porovnání a technickou dokumentací a tím pro upřesnění skutečného stávajícího stavu. Pro modelování zařízení TZB, resp. skrytých zařízení (rozvody ve stěnách a jiných konstrukcích) se pak přistupuje dle odhadu předpokládaného vedení – ve vztahu k jejich koncovým či uzlovým prvkům (zásuvky, rozváděče, ústředny apod.).

V rámci činností týmu jsou prováděny rovněž Marketing a Vzdělávání – tzn., implementace zkušeností z výše uvedených činností do výuky v rámci univerzity a takto propojit akademickou sféru a praktické využití metody BIM – například v rámci nově vzniklého studijního programu BIM inženýring, na který je možné nastoupit od 09/2021.

Univerzita v současnosti využívá některé SW nástroje pro tvorbu DiMS, tzn. CAD/BIM systémy; dále pak nástroj sdíleného datového prostředí (CDE) a nástroj pro podporu správy majetku - tzv. CAFM.

V rámci spolupráce s Agenturou ČAS budou výše zmíněné DSS poskytnuty řešitelům projektu kraje Vysočina „BIM academia“ jako součást zadání (tzv. BIM Protokol, Příloha 1. Požadavky zadavatele na Informace, Příloha 1. b Datový standard zadavatele) pro tvorbu modelů DiMS v rozsahu:

 • ASŘ (architektonicko-stavební řešení),
 • vybraných instalací TZB – ZTI (vodovod a kanalizace), VZT, ÚT (otopná tělesa) a ELE (koncových/uzlových prvků)

Témata a Oblasti BIM

Tzv. „Témata BIM“ řešená v rámci organizace:

 • Společné datové prostředí (CDE) a jeho provázanost se SW nástroji podpory správy majetku (CAFM),
 • Pasportizace stávajících staveb a „provozní informační modely“ (tzv. AIM – Asset information model),
 • Digitalizace technické dokumentace.

Tzv. „Oblastmi BIM“ řešených Agenturou ČAS pak jsou:

 • Datový standard staveb: specifikace požadavků na informace pro účely užití „správa majetku“

Dokumenty a jiné odkazy organizace

kontakty
Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka: 4htvpem
www.koncepcebim.czwww.agentura-cas.cz
E-mail: bim@agentura-cas.cz
newsletter:
odebírat
naše zahraniční aktivity
spolupracujeme
mediální partneři
partneři
Copyright © 2024 BIM
databaseusertagcrosschevron-up